הקדמה:

אנשים המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות חודשית, גם אם אין ברשותם רכב (כמו כן עשויים להיות זכאים מי שיש ברשותם רכב, אך הוא מושבת)
סכום הקצבה הוא 2,364 ₪, נכון לשנת 2021
ניתן לבדוק אם תיתכן זכאות לקצבה נוספת במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אדם המוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו, שאין ברשותו רכב, עשוי להיות זכאי לקצבה חודשית לצורך מימון נסיעות בתחבורה הציבורית, הסעות ועוד.

 • הקצבה משולמת, בהתאם לתנאי הזכאות, גם למי שברשותו ובבעלותו רכב והרכב מושבת.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 1. מלאו לו 18 שנים + נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות + הוא משתכר מעל 2,282 ₪ (נכון ל- 2022) או שהוא חייל בשירות חובה + הוא אינו עונה על "הגדרת נכה" (ראו בהמשך).
 2. מלאו לו 18 שנים + הוא מקבל קצבת שירותים מיוחדים + נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 3. הוא מקבל גמלת ילד נכה + נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 4. הוא בוגר שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או קטין שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או מוגבל בניידות שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו + הוא שוהה במוסד ויוצא ממנו ברכב מנועי לפחות 6 פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקום או התנדבות + אין גוף הנושא בהוצאות יציאותיו אלה מהמוסד + הוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים או לגמלת ילד נכה, אך איננו מקבל אותה בשל העובדה שהוא שוהה במוסד.
 5. הוא שוהה במוסד, יש ברשותו ובבעלותו רכב שנרכש עם הלוואה עומדת למימון מסים, אך בשל נסיבות מיוחדות הוא לא נדרש להחזירה, ומתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף הקודם (הרביעי).

הגדרת נכה

 • לצורך מילוי הסעיף הראשון בתנאי הזכאות, נכה מוגדר כתושב ישראל או תושבת ישראל שאינה עקרת בית נכה, בין גיל 18 לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, תאונה או מלידה, מתקיים בו אחד מאלה:
 1. אין לו/ה כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו/ה להשתכר צומצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב-50% או יותר.
 2. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ₪, נכון לשנת 2022) - למי שזכאי לקצבה במשך תקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור, או הכנסתו מעבודה אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע (4,748 ₪, נכון לשנת 2022)- למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת והליקוי שלו אינו חמור.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית, לצורך קביעת מוגבלות בניידות. לפרטים נוספים, ראו ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.
 • לאחר מכן, בתוך חודשיים מהיום שבו נשלחה (ולא מהיום בו התקבלה) ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הודעת הוועדה הרפואית לעררים, במקרה שהוגש ערעור) לגבי שיעור המוגבלות שנקבע, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.
 • בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אם מגיש הבקשה משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של 3 החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
 2. השוהה במוסד יצרף לתביעה גם אישור על יציאותיו ברכב מנועי מהמוסד שבו הוא שוהה, 6 יציאות בחודש לפחות, ופירוט מועדי היציאות.
 3. חתימה על כתב התחייבות למוגבל בניידות.
 • קצבת הניידות משולמת החל ב-1 בחודש שבו הוגשה לוועדה הרפואית הבקשה לבדיקה.
 • אם התביעה לקצבה הוגשה לאחר שחלפו חודשיים מהיום שנשלחה ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הודעת הוועדה הרפואית לעררים):
  • הקצבה תשולם רטרואקטיבית עבור החודשיים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה למוסד.
  • קצבת הניידות תשולם לתקופה זו, רק אם במשך כל התקופה התקיימו כל התנאים המזכים בקצבה.

סכום הקצבה

הערת עריכה
כשמעדכנים את הסכום צריך לעדכן בהתאם את דמי ליווי לעיוורים ולקויי ראייה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 10:14, 4 באוקטובר 2020 (IDT)
 • סכום הקצבה הוא 2,364 ₪ לחודש, נכון לשנת 2021 (הסכום זהה לסכום קצבת ניידות המשולמת לבעל רישיון נהיגה שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, והוא בעל רכב עם נפח מנוע עד 1,800 סמ"ק).
 • שיעורי קצבת הניידות מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה.
 • העדכונים נעשים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת השיעור הקודם, ובכל מקרה ב-1 בינואר של כל שנה.

הפסקת תשלום הקצבה

 • תשלום קצבת הניידות עלול להיפסק אם אירע אחד מהאירועים הבאים:
  • תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בקצבה פסק מלהתקיים או לא התקיים.
  • הזכאי לקצבה מאושפז בבית חולים 3 חודשים רצופים לפחות, והוא אינו זכאי לקצבת חסר רכב כשוהה במוסד.
  • יציאה לחו"ל:
  • למי שקיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, ויצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.
  • למי שקיבל קצבת ניידות לתקופה של 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו מהארץ, תשלום הקצבה יופסק רק בתום 6 חודשים רצופים מהיום שיצא מהארץ.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים