הקדמה:

צום הרמדאן 2020 חל מיום שישי 24.04.2020 וצפוי להסתיים ביום שישי 22.05.2020
בסיום חודש הרמדאן מציינים את 3 ימי עיד אל פיטר (חג סיום הצום)
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחודש זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חודש הרמדאן מצויין על ידי המאמינים המוסלמים במשך חודש ימים, שבמהלכם נהוג לצום בכל יום.

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.
 • בסיום חודש הרמדאן מציינים את עיד אל פיטר (חג סיום הצום).
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות הקשורות לחודש הרמדאן.

עבודה במהלך חודש הרמדאן ובערב תחילת החודש

 • ככלל, עובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
 • ימי חודש הרמדאן אינם נחשבים לימי חג המקנים זכאות לחופשה בשכר מעבודה.
 • ערב תחילת חודש הרמדאן וימי חודש הרמדאן נחשבים לימי עבודה רגילים ועובד מוסלמי יקבל שכר רגיל עבור עבודתו בימים אלה.
 • עיד אל פיטר, שחל בסיום חודש הרמדאן, מוכר כחג מוסלמי המקנה זכויות מיוחדות לעובדים המוסלמים. למידע נוסף ראו עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן).

חופשה במהלך חודש הרמדאן

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
 • המעסיק רשאי להוציא עובד מסוים או את כלל העובדים לחופשה מרוכזת במהלך חודש הרמדאן, וזאת בכפוף לשתי מגבלות:
  1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
טיפ
 • כאשר מעסיק מעוניין להוציא לחופשה עובד שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול (בין אם מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם מדובר לחופשה של העובד הספציפי בלבד), יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה.
  2. להוציאו לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.
 • במקרה שהעובד מעוניין לצאת לחופשה במועד מסוים ואין לו מספיק ימי חופשה צבורים, הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצבר וזאת על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

חופשה ביוזמת העובד

 • עובד יכול להודיע למעסיק כי הוא מעונין לקחת חופשה באחד מימי חודש הרמדאן או בערב תחילת חודש הרמדאן.
  • חופשה על חשבון יום בחירה:
   • עובד רשאי לבקש חופשה באחד מימי חודש הרמדאן על חשבון יום בחירה, בתנאי שלא ניצל כבר את יום הבחירה העומד לרשותו באותה שנה (למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה).
   • לשם מימוש זכותו, על העובד לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה באותו יום.
   • על המעסיק לאשר את בקשתו של העובד.
  • חופשה רגילה שלא בתור יום בחירה:
   • אם העובד כבר ניצל את ימי הבחירה העומדים לרשותו, הוא רשאי לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה.
   • במקרה כזה אין חובה על המעסיק להיעתר לבקשתו של העובד, אם כי עליו לשקול את בקשתו ולסרב לה רק אם יש טעמים ענייניים המצדיקים סירוב.
 • בכל מקרה ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו נעדר מהעבודה. להרחבה ראו חופשה שנתית.
 • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך אחד מימי הרמדאן או בערב תחילת הרמדאן זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו תשלום דמי חופשה.

עובדי מדינה הצמים בחודש הרמדאן

 • עובדי מדינה הצמים במהלך חודש הרמדאן רשאים לאחר לתחילת העבודה בשעתיים או לסיים את יום העבודה שעתיים מוקדם יותר, וזאת במהלך כל ימי הצום.
 • לשם כך, על העובדים לתת הודעה מראש ולקבל אישור מהממונים עליהם.

סטודנטים

 • בחלק ממוסדות הלימוד האקדמיים קיימים הסדרים מיוחדים לגבי זכויות הסטודנטים בימי החגים הנהוגים בדתם.
 • מומלץ לבדוק ישירות מול מוסד הלימודים את התנאים המיוחדים שהוא מעניק לתלמידיו בחגים הנהוגים על פי דתם.

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי

נאשמים במעצר בית

 • נאשם מוסלמי הנמצא במעצר בית מלא, עשוי להיות זכאי לצאת מביתו לתפילות חודש הרמדאן (למרות מעצר הבית).
 • למידע נוסף ראו פסק דין בנושא זה.

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים קלים בתאריכים בשל מופע הירח.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים