הקדמה:

בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו עד 42,366 ש"ח (נכון ל-2022) לא מונעים את הזכאות להבטחת/השלמת הכנסה
החל מ-01.01.2022 הזכאות לא תישלל למי שהגיעו לגיל פרישה, למקבלי קצבת שאירים ולמקבלי קצבת תלויים בנפגע עבודה גם אם ברשותם רכב ששוויו בין 42,366 ל-60,000 ש"ח
במקרים שיפורטו בהמשך לא תישלל הזכאות לקצבה גם אם שווי הרכב גבוה מסכומים אלה
בחלק מהמקרים ינוכו סכומים מסוימים מהקצבה של בעלי הרכב
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בעלות ושימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו לא עולה על 42,366 ש"ח לפי מחירון "לוי יצחק" העדכני, לא שוללת את הזכאות להבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

 • החל מ-01.01.2022, בכל אחד מהמקרים הבאים הזכאות לא תישלל גם לבעלי רכב ששוויו מעל 42,366 ש"ח ולא יותר מ-60,000 ש"ח:
 • מקצבתם של הזכאים ינוכו 3% משווי הרכב לאחר שהופחתו ממנו סכומים מסוימים (בהתאם למצב התעסוקתי של מקבלי הקצבה). לפרטים נוספים ראו "חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב" בהמשך.
 • במקרים שיפורטו בהמשך, גם בעלות על רכב בשווי גבוה יותר מהסכומים שצוינו לא תשלול את הזכאות לקצבה.

מי זכאי?

 1. מקבלי הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה שבבעלותם ובשימושם רכב/אופנוע ששוויו (לפי מחירון "לוי יצחק") לא עולה על 42,366 ש"ח.
 2. החל מ-01.01.2022 זכאים גם מקבלי השלמת הכנסה ששווי רכבם בין 42,366 ש"ח ל-60,000 ש"ח, בכל אחד מהמקרים הבאים:
שימו לב
אם לילד של מקבלי הקצבה (בהתאם להגדרת "ילד") יש הכנסות מעבודה וגם רכב, יופחת מהקצבה סכום מסוים על-פי שווי הרכב שבבעלות הילד (לא תהיה הפחתה מהקצבה בשל הכנסות הילד מעבודה).

חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב

 • בחישוב הקצבה לבעלי רכב מופחתים סכומים מסוימים משווי הרכב בהתאם למצב התעסוקתי של מקבל הקצבה.
  • למי שהכנסתם מעבודה עולה על הסכומים שנקבעו, יופחתו משווי הרכב 18,006 ש"ח.
  • למי שהכנסתם מעבודה נמוכה מאותם סכומים או שהם לא עובדים (לא כולל את מי שיפורטו בסעיף הבא), יופחתו משווי הרכב 9,532 ש"ח.
  • במקרים הבאים (החל מ-01.01.2022) למי שלא עובדים יופחתו משווי הרכב 10,309 ש"ח:
 • מהסכום שנותר לאחר ההפחתה יחושבו 3% והתוצאה שתתקבל תופחת מסכום הקצבה החודשית של בעלי הרכב.

חישוב שכולל הפחתת 18,006 ש"ח משווי הרכב

 • מסכום הקצבה החודשי יופחתו 3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-18,006 ש"ח (נכון ל-2022), למקבלי קצבה שהם:
  • עובדים (שכירים או עצמאים) שהכנסתם מהעבודה עולה על 2,638 ש"ח בחודש
  • עובדים שהגיעו לגיל פרישה והכנסתם מהעבודה עולה על 1,794 ש"ח בחודש
 • אם שווי הרכב שבבעלותם לא עולה על 18,006 ש"ח, לא תהיה הפחתה מקצבתם.
דוגמה
 • מקבל קצבת הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה עובד ומשתכר 2,166 ש"ח בחודש.
 • הוא בעל רכב ששוויו 17,972 ש"ח.
 • שווי הרכב שבבעלותו לא עולה על 18,006 ש"ח, ולכן לא תהיה לו הפחתה מהקצבה.
דוגמה
 • אישה שזכאית לקצבת הבטחת הכנסה בסך 3,000 ש"ח עובדת ומשתכרת 4,860 ש"ח בחודש.
 • היא בעלת רכב ששוויו 41,811 ש"ח.
 • ההפחתה מהקצבה שלה תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי רכבה ל-18,006 ש"ח הוא 23,805 ש"ח (41,811 פחות 18,006).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 23,805) הם כ-714 ש"ח. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית המשולמת לה.
 • הקצבה החודשית שתקבל תהיה בסך של כ-2,286 ש"ח אחרי ההפחתה (3,000 ש"ח פחות 714 ש"ח).

חישוב שכולל הפחתת 9,532 ש"ח משווי הרכב

 • מסכום הקצבה החודשי יופחתו 3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-9,532 ש"ח (נכון ל-2022), למקבלי קצבה שהם:
  • עובדים (שכירים או עצמאים) שהכנסתם מהעבודה לא עולה על 2,638 ש"ח בחודש
  • עובדים שהגיעו לגיל פרישה והכנסתם מהעבודה לא עולה על 1,794 ש"ח בחודש
  • מי שלא עובדים (לא כולל את האוכלוסיות שיפורטו בסעיף הבא)
 • אם שווי הרכב שבבעלותם לא עולה על 9,532 ש"ח, לא תהיה הפחתה מקצבתם.
דוגמה
 • בן 30 שזכאי לקצבת הבטחת הכנסה בסך 2,000 ש"ח, עובד ומשתכר 2,416 ש"ח בחודש.
 • יש בבעלותו אופנוע ששוויו 11,382 ש"ח.
 • ההפחתה מהקצבה שלו תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי האופנוע ל-9,532 ש"ח הוא 1,850 ש"ח (11,382 פחות 9,532).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 1,850) הם 55.5 ש"ח. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית המשולמת לו.
 • הקצבה החודשית שיקבל תהיה בסך 1,944.5 אחרי ההפחתה (2,000 ש"ח פחות 55.5 ש"ח).

חישוב שכולל הפחתת 10,309 ש"ח משווי הרכב

 • מסכום הקצבה החודשי יופחתו 3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-10,309 ש"ח, למקבלי קצבה שלא עובדים ומתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים (החל מ-01.01.2022):
 • אם שווי הרכב שבבעלותם לא עולה על 10,309 ש"ח, לא תהיה הפחתה מקצבתם.

שינויים בגובה ההכנסה מהעבודה

 • שינוי בעקבות פיטורים, התפטרות או ירידה בגובה ההכנסה לא ישנה את שיעור הזיכוי על ערך הרכב בחודש השינוי בהכנסה ובשני החודשים שלאחר מכן.
 • זאת בתנאי שבשלושת החודשים שלפני השינוי, הייתה זכאות לקצבת הבטחת הכנסה, או למי שהיו מחוסרי עבודה הייתה זכאות לדמי אבטלה.

זכאות לבעלי רכב בשווי גבוה יותר

 • במקרים הבאים יהיו זכאים גם מי שברשותם רכב ששוויו עולה על הסכומים שצוינו (42,366 ש"ח או 60,000 ש"ח) ולא ינוכה מקצבתם כל סכום בגלל הרכב:
  • הם מורשי נהיגה ברכב של זכאי לגמלת ניידות (גם אם מקבל הגמלה לא בן זוגם או ילדם).
  • הם, בן/בת זוגם, או ילדם, נכים ברגליהם והוכרו על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • לילדם משולמת גמלת ילד נכה.
  • הם או בן/בת זוגם חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • הם מסיעים ברכבם בן/בת משפחה חולה לטיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. אישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים הבאים מי שבבעלותם/בשימושם רכב בשווי גבוה מהסכומים שצוינו (או שני רכבים), יהיו זכאים ולא ינוכה מקצבתם כל סכום בגלל הרכב לתקופה של עד 3 חודשים:
  • הורים לילד נכה או מקבלי גמלת ניידות שבבעלותם/בשימושם שני כלי רכב, אחרי שקנו רכב חדש וטרם הספיקו למכור את הרכב הישן.
  • הורים לילד נכה שהסתיימה זכאותו לגמלת ילד נכה.
  • אלמנים/אלמנות ללא רישיון נהיגה, שבני זוגם שנפטרו היו בעלי הרכב.
  • בעלי רכב שהיו זכאים לקצבה בהתאם לכללים שצוינו ונפטרו או נכנסו למאסר/מעצר.
 • עובדים שהכנסתם מהעבודה עולה על 2,638 ש"ח בחודש (או 1,794 ש"ח אם הגיעו לגיל פרישה), שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת שאירים או לקצבת זיקנה לפני ספטמבר 2012 וממשיכים לקבל אותה ברציפות, ימשיכו להיות זכאים לקצבה ללא הפחתה בגלל הרכב במקרים הבאים:
  • לרכב נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק והוא בן 8 שנים ומעלה
  • לרכב נפח מנוע עד 1,600 סמ"ק והוא בן 13 שנים ומעלה
 • במשפחה עם שני רכבים שאחד מהם משמש להסעה של ילד נכה או של מקבל גמלת ניידות יילקח בחשבון לקביעת הזכאות להבטחת הכנסה רק הרכב שלא מיועד להסעתם.

תהליך מימוש הזכות

ערעור (שימוע) על שלילת זכאות בשל בעלות על רכב

פסקי דין

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים