בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו עד 44,611 ₪ (נכון ל-2024) לא מונעים את הזכאות להבטחת/השלמת הכנסה
למי שהגיעו לגיל פרישה, למקבלי קצבת שאירים ולמקבלי קצבת תלויים בנפגע עבודה הזכאות לא תישלל אם שווי הרכב עד 63,180 ₪
במקרים שיפורטו בהמשך לא תישלל הזכאות לקצבה גם אם שווי הרכב גבוה מסכומים אלה
בחלק מהמקרים ינוכה סכום מסוים מהקצבה של בעלי הרכב


בעלות ושימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו לא עולה על 44,611 ₪ לפי מחירון "לוי יצחק" העדכני (או לא עולה על 63,180 ₪ במקרים שיפורטו) לא שוללת את הזכאות להבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

 • מקצבתם של הזכאים ינוכו 3% משווי הרכב אחרי שהופחת ממנו סכום מסוים (בהתאם למצב התעסוקתי של מקבלי הקצבה). לפרטים נוספים ראו "חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב" בהמשך.
 • במקרים שיפורטו בהמשך, גם בעלות על רכב בשווי גבוה יותר מהסכומים שצוינו או לשני רכבים לא תשלול את הזכאות לקצבה.

מי זכאי?

 1. מקבלי הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה שבבעלותם ובשימושם רכב/אופנוע ששוויו (לפי מחירון "לוי יצחק") לא עולה על 44,611 ₪.
 2. מקבלי השלמת הכנסה ששווי רכבם לא עולה על 63,180 ₪, בכל אחד מהמקרים הבאים:
שימו לב
אם לילד של מקבלי הקצבה (בהתאם להגדרת "ילד") יש הכנסות מעבודה וגם רכב, יופחת מהקצבה סכום מסוים על-פי שווי הרכב שבבעלות הילד (לא תהיה הפחתה מהקצבה בגלל הכנסות הילד מעבודה).

חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב

 • לבעלי הרכב מופחת סכום מסוים משווי הרכב, שנקבע בהתאם למצבם התעסוקתי.
 • מהסכום שנשאר אחרי ההפחתה יחושבו 3% והתוצאה שתתקבל תופחת מסכום הקצבה החודשית שהיו מקבלים לולא היה להם רכב.
 • אם שווי הרכב לא עולה על הסכום שנקבע להפחתה בהתאם למצבם התעסוקתי, הקצבה לא תופחת להם.

הסכומים שמופחתים משווי הרכב (נכון ל-2024)

 • משווי הרכב יופחתו 18,960 ₪ למקבלי קצבה שהם:
  • עובדים (שכירים או עצמאים) שהכנסתם מהעבודה עולה על 3,134 ₪ בחודש
  • עובדים שהגיעו לגיל פרישה והכנסתם מהעבודה עולה על 2,131 ₪ בחודש
 • משווי הרכב יופחתו 10,037 ₪ למקבלי קצבה שהם:
  • עובדים שהכנסתם מהעבודה לא עולה על 3,134 ₪ בחודש
  • עובדים שהגיעו לגיל פרישה והכנסתם מהעבודה לא עולה על 2,131 ₪ בחודש
  • מי שלא עובדים (אלא אם הם בגיל פרישה, מקבלי קצבת שאירים או מקבלי קצבת תלויים בנפגע עבודה - להם מופחת הסכום שיפורט בסעיף הבא)
 • משווי הרכב יופחתו 10,855 ₪ למי שלא עובדים במקרים הבאים:

דוגמאות לחישוב סכום הקצבה אחרי ההפחתה

דוגמה
 • בת 50 שזכאית להבטחת הכנסה בסך 3,000 ₪ עובדת ומשתכרת 5,356 ₪ בחודש.
 • היא בעלת רכב ששוויו 44,056 ₪.
 • ההפחתה מהקצבה שלה תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי רכבה ל-18,960 ₪ הוא 25,096 ₪ (44,056 פחות 18,960).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 25,096) הם כ-753 ₪. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית שלה.
 • הקצבה החודשית שתקבל תהיה בסכום של כ-2,247 ₪ אחרי ההפחתה (3,000 ₪ פחות 753 ₪).
דוגמה
 • בן 30 שזכאי להבטחת הכנסה בסך 2,000 ₪, עובד ומשתכר 2,912 ₪ בחודש.
 • יש בבעלותו אופנוע בשווי 11,887 ₪.
 • ההפחתה מהקצבה שלו תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי האופנוע ל-10,037 ₪ הוא 1,850 ₪ (11,887 פחות 10,037).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 1,850) הם 55.5 ₪. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית שלו.
 • הקצבה החודשית שיקבל תהיה בסך 1,944.5 אחרי ההפחתה (2,000 ₪ פחות 55.5 ₪).
דוגמה
 • מקבל הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה עובד ומשתכר 2,503 ₪ בחודש.
 • הוא בעל רכב ששוויו 18,926 ₪.
 • שווי הרכב שבבעלותו לא עולה על 18,960 ₪ ולכן לא תהיה לו הפחתה מהקצבה.

שינויים בגובה ההכנסה מהעבודה

 • שינוי בעקבות פיטורים, התפטרות או ירידה בגובה ההכנסה לא ישנה את שיעור הזיכוי על ערך הרכב בחודש השינוי בהכנסה ובשני החודשים שלאחר מכן.
 • זאת בתנאי שבשלושת החודשים שלפני השינוי, הייתה זכאות לקצבת הבטחת הכנסה, או למי שהיו מחוסרי עבודה הייתה זכאות לדמי אבטלה.

זכאות לבעלי רכב בשווי גבוה יותר ולבעלי שני רכבים

 • במקרים הבאים יהיו זכאים גם מי שברשותם רכב ששוויו עולה על הסכומים שצוינו (44,611 ₪ או 63,180 ₪) ולא ינוכה מקצבתם כל סכום בגלל הרכב:
  • הם מורשי נהיגה ברכב של זכאי לגמלת ניידות (גם אם מקבל הגמלה לא בן זוגם או ילדם).
  • הם, בן/בת זוגם, או ילדם, נכים ברגליהם והוכרו על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • לילדם משולמת גמלת ילד נכה.
  • הם או בן/בת זוגם חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • הם מסיעים ברכבם בן/בת משפחה חולה לטיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. אישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים הבאים מי שבבעלותם/בשימושם רכב בשווי גבוה מהסכומים שצוינו (או שני רכבים), יהיו זכאים ולא ינוכה מקצבתם כל סכום בגלל הרכב לתקופה של עד 3 חודשים:
  • הורים לילד נכה או מקבלי גמלת ניידות שבבעלותם/בשימושם שני כלי רכב, אחרי שקנו רכב חדש וטרם הספיקו למכור את הרכב הישן.
  • הורים לילד נכה שהסתיימה זכאותו לגמלת ילד נכה.
  • אלמנים/אלמנות ללא רישיון נהיגה, שבני זוגם שנפטרו היו בעלי הרכב.
  • בעלי רכב שהיו זכאים לקצבה בהתאם לכללים שצוינו ונפטרו או נכנסו למאסר/מעצר.
 • עובדים שהכנסתם מהעבודה עולה על 3,134 ₪ בחודש (או 2,131 ₪ אם הגיעו לגיל פרישה), שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת שאירים או לקצבת זיקנה לפני ספטמבר 2012 וממשיכים לקבל אותה ברציפות, ימשיכו להיות זכאים לקצבה ללא הפחתה בגלל הרכב במקרים הבאים:
  • לרכב נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק והוא בן 8 שנים ומעלה
  • לרכב נפח מנוע עד 1,600 סמ"ק והוא בן 13 שנים ומעלה
 • במשפחה עם שני רכבים שאחד מהם משמש להסעה של ילד נכה או של מקבל גמלת ניידות יילקח בחשבון לקביעת הזכאות להבטחת הכנסה רק הרכב שלא מיועד להסעתם.

תהליך מימוש הזכות

ערעור (שימוע) על שלילת זכאות בשל בעלות על רכב

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים