במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"
קרוב משפחה שלא נמצא זכאי להתגורר בדיור הציבורי יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף ראו נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 18.08.2015 - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים


כאשר דייר בדיור הציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עימו אינו זכאי להמשיך לגור בדיור הציבורי באותם תנאים, מלבד במקרים שיפורטו להלן.

 • שכר הדירה למי שאושרה זכאותו לא יועלה בשנתיים הראשונות למגוריו כדייר ממשיך בדיור הציבורי.
 • קרוב משפחה שלא יימצא זכאי כדייר ממשיך, יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו על כך הודעה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 • שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
  1. הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית לפחות 5 שנים לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
  2. קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל ידוע בציבור), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו.
 • בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית 3 שנים לפחות בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
  • ב-01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות 4 שנים רצופות בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי (4 השנים יכולות להתמשך לפני ואחרי ה-01.08.2009). מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
  • עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות 4 שנים רצופות - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך. מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי שנכדו התגורר עימו בדירה החל משנת 2010, עד לפטירתו של הסב ב-2017.
 • נמצא שהנכד אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, ולכן נמסרה לו הודעה לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים.

זכויותיו של הדייר הממשיך

 • כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
  • להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
  • לחתום על חוזה שכירות עם החברה המאכלסת, בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
  • לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.

תהליך מימוש הזכות

 • קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
 • קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 • קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יוציא תעודת זכאות באמצעות החברה שסיפקה את הדירה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטות הוועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.
 • יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 • הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי הזכאות לדיור ציבורי של משרד הבינוי והשיכון.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי, שהתגורר בדירה גדולה בשל מצבו המשפחתי, עבר למוסד סיעודי.
 • בנו שהתגורר עמו ענה על תנאי הזכאות של דייר ממשיך, אך נמצא כי הוא זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאיו האישיים.
 • במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהבן לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים