הקדמה:

עובדות ועובדים שקיבלו מהמעסיק הפרשי שכר או תשלומים נוספים לשכרם לאחר ששולמו להם דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ או דמי אומנה, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי
ניתן להגיש את התביעה לתשלום בתוך 12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובד/ת שכיר/ה שקיבל/ה דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ או דמי אומנה, ולאחר מכן המעסיק שילם לה/לו הפרשי שכר או תשלום נוסף, עשוי/ה להיות זכאי/ת לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדות ועובדים שכירים שקיבלו דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ או דמי אומנה, ומתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  1. ב-11 החודשים מיום הזכאות הראשון שלהם לתשלום הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי, המעסיק שילם להם תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, או בונוס) המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבה הקצבה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.
  2. המעסיק שילם להם הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לתשלום הפרשים ולצרף אליו פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לעובד/ת.
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש למחלקת אמהות בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות שמחוץ לסניף).
 • ישנה אפשרות למלא טופס מקוון ולהגיש את התביעה באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס בצירוף המסמכים באופן מקוון.
  • למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס ולהגיש עם המסמכים לסניף כפי שפורט לפני כן.
 • ניתן להגיש את התביעה לא יאוחר מ-12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק.
 • פקיד התביעות בסניף יבדוק את הבקשה, ויחליט אם קיימת זכאות להפרשים.

חקיקה ונהלים