שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני, יחושב ללא תלות בסוג המוצר הפנסיוני שעליו נסב הייעוץ ובלא תלות בזהות הגוף המוסדי, שלגבי המוצר הפנסיוני שלו ניתן הייעוץ
יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון, אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם למתן הייעוץ


החוק קובע כללים המגבילים את גובה השכר וההוצאות שרשאי יועץ פנסיוני לגבות מהלקוח ואת אופן חישובם.

  • שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני, יחושבו ללא תלות בסוג המוצר הפנסיוני (פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) שעליו נסב הייעוץ ובלא תלות בזהות הגוף המוסדי (קרן הפנסיה הספציפית, חברת הביטוח המסוימת או קופת הגמל הקונקרטית) שלגבי המוצר הפנסיוני שלו ניתן הייעוץ.
דוגמה
השכר והחזר הוצאות לא יהיו תלויים בשאלה אם הלקוח קיבל ייעוץ על פנסיה או על ביטוח מנהלים. כמו כן חישוב השכר לא יושפע מהשאלה אם הייעוץ נסב על מוצר פנסיוני של קרן פנסיה מסוימת (למשל "מבטחים") או של קרן פנסיה אחרת (למשל "מקפת").
  • השכר והחזר ההוצאות לא ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח לשלם לגוף המוסדי בשל עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני.
  • יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון, אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם למתן הייעוץ.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המשתמש בשירותיו של יועץ פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.