עובדים בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה, שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "שומר החומות"בין 21.05.2021-10.05.2021, זכאים לתשלום שכר בגין ימי היעדרותם
השכר ישולם לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות חינוך או בשל הוראה על איסור התקהלות, על הורים שנעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילדיהם ועל עובדים שהם או ילדיהם עונים על הגדרת אדם עם מוגבלות
השכר שישולם הוא בגובה השכר היומי הרגיל ברוטו, ללא תוספות, וזאת עד לתקרה של שכר יומי מקסימלי


עובדים בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה שבמהלך מבצע "שומר החומות" נעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף, זכאים לתשלום שכר עבור ימי היעדרותם בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

גובה השכר

 • עובד במגזר הפרטי יקבל עבור כל יום היעדרות תשלום בגובה שכר העבודה היומי שהיה אמור לקבל אילו היה עובד באופן רגיל, ולא יותר מ-1,380 ש"ח ליום.
  • השכר היומי הוא השכר הרגיל ברוטו ללא תוספות כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, תוספת משמרות, כונניות, החזרי הוצאות, גילום מס וכו'.
  • המעסיק יבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור שכר זה, ואם העובד זכאי לקרן השתלמות, אז גם לקרן השתלמות.
  • לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, בתנאי שהעובד החסיר מעל שעה ביום העבודה.
 • במגזר הציבורי השכר ששולם הנו כמפורט בחוזר שפורסם על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

מי זכאי?

 • כל עובד שנעדר מעבודתו בין התאריכים 21.05.2021-10.05.2021 בשל מגבלות פיקוד העורף על פעילות חינוכית ועסקית במהלך תקופת מבצע "שומר החומות" והוא עונה על אחד התנאים הבאים:
  • העובד הועסק במוסד חינוך בטווח של 80 ק"מ מרצועת עזה, והוא נעדר מעבודתו במהלך תקופת המבצע עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות החינוך.
  • העובד נעדר מעבודתו בשל הוראה של פיקוד העורף על איסור התקהלות בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה.
  • העובד הוא הורה (או משפחת אומנה) לילד עד גיל 14, ומתקיימים בו 3 התנאים הבאים:
   1. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו עקב סגירת מוסד החינוך הנמצא בטווח של 80 ק"מ מרצועת עזה.
   2. במקום העבודה שלו או של בן זוגו אין מסגרת להשגחה נאותה על הילד
   3. העובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
    • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
    • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
    • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
    • אם העובד הנו הורה במשפחת אומנה בתנאי שהורהו הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
  • העובד עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות ומתקיימים 3 התנאים הבאים:
   1. מקום מגוריו או מקום עבודתו בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה.
   2. מוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו מפאת אי מסוגלותו לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.
   3. מוגבלותו ידועה למעסיק.
  • העובד הוא הורה לילד (עד גיל 21 ) שעונה על הגדרת "אדם עם מוגבלות" ומתקיימים 3 התנאים הבאים:
   1. העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא בטווח של עד80 ק"מ מרצועת עזה, כיוון שהמוגבלות של ילדו אינה מאפשרת לילדו לעמוד בהוראות פיקוד העורף.
   2. המעסיק יודע על מוגבלות ילדו של העובד או שהעובד מסר למעסיק אישור על המוגבלות של ילדו.
   3. העובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
    • הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית.
    • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
    • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד עם המוגבלות, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
שימו לב
עובד שנעדר מעבודתו רק שעה אחת ביום אינו זכאי לתשלום עבור אותו יום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במגזר הציבורי התשלום אמור היה להיות משולם לכל המאוחר במסגרת שכר פברואר (ששולם בתחילת חודש מרץ).
 • עובדים במגזר הפרטי יקבלו את התשלום במסגרת שכר אוגוסט 2022 (שישולם בתחילת חודש ספטמבר).
שימו לב
עובד שקיבל דמי חופשה במהלך היעדרותו מהעבודה
עובד אשר נעדר מעבודתו בתקופת המבצע, ומעסיקו שילם לו דמי חופשה וניכה את ימי ההיעדרות ממכסת החופשה הצבורה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר בגין תקופת היעדרותו, אך על המעסיק להחזיר לעובד את הימים שנוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.

חשוב לדעת

 • הזכאות לתשלום היא רק לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף במבצע "שומר החומות" ובנסיבות המתוארות לעיל.
 • עובדים שנעדרו מעבודתם בשל סיבות אחרות, כגון: מחלה, בידוד, תאונה, חופשה, מילואים, חג או מנוחה שבועית אינם זכאים לתשלום שכר בגין היעדרותם. עובדים אלה עשויים להיות זכאים לתשלום של דמי מחלה, דמי חופשה, תגמול מילואים או דמי בידוד, אם הם עונים על התנאים הנדרשים לצורך תשלומים אלה.
 • ביום 26.07.2022 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בדצמבר 2021 בין ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "שומר החומות".
 • בנוסף, נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל וההסתדרות המסדיר את תשלום השכר לעובדים בשירות הציבורי שנעדרו מעבודתם עקב המבצע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע בשעת חירום:

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה:

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים