הקדמה:

כדי לחלק את העיזבון (הירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה לקבלת מסמך המכונה 'צו ירושה' הקובע את אופן החלוקה בין היורשים החוקיים
את הבקשה לקבלת הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה, באופן ידני או באופן מקוון
אם האדם שמת ערך צוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה (ולא כללי החלוקה שבחוק) ויש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום אגרת פתיחת בקשה והוצאות פרסום בעיתון (לסכומי האגרות)
למידע נוסף ראו באתר הרשם לענייני ירושה

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, אשר ניתן לצורך חלוקת עזבונו של המנוח במקרה שהוא לא השאיר אחריו צוואה תקפה.

 • במקרה בו קיימת צוואה תקפה אך היא אינה כוללת את כל נכסי המנוח, יינתן צו קיום צוואה ביחס לנכסים הנזכרים בצוואה, ולגבי הנכסים שאינם נזכרים בצוואה יינתן צו ירושה.
 • צו ירושה אינו עוסק בהיקף העיזבון (אינו קובע מהם הנכסים הנכללים בעיזבון), אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, לאחר שיתברר היקפו.
 • כדי לקבל צו ירושה, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח, או לאחת מערכאות השיפוט הדתיות, לפי דתו של המנוח.
 • התהליך מרגע הגשת הבקשה עד מתן הצו עשוי להימשך בין חודש ל- 3 חודשים (אם לא נדרשת התערבות נוספת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עיזבון, או כנושה של אחד מהיורשים.

שלבי ההליך

הגשת בקשה באופן מקוון

 • במקרים הבאים בלבד, ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה (בשאר המקרים יש לפעול בהליך הרגיל):
  • הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
  • הנפטר הותיר אחריו רק צאצאים.
  • הנפטר הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
  • הנפטר לא הותיר בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
 • את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון.
 • במהלך מילוי הטופס המקוון יתבצעו תשלומים עבור פתיחת הבקשה ודמי פרסום. הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% בתשלום האגרה על פתיחת הבקשה לעומת האגרה המשולמת בבקשה שמוגשת ידנית (לסכומי האגרות המעודכנים).
 • כאשר מבקשי צו הירושה הם צאצאיו, בן זוגו או הוריו של המנוח והם מיוצגים על-ידי עורך דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

הגשת בקשה באופן ידני

 • המבקש לקבל צו ירושה צריך למלא טופס בקשה לצו ירושה, לחתום על התצהיר שבטופס, ולאמת את החתימה על-ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות המקומית:
 • יש לצרף לבקשה שני שוברי תשלום - ראו "בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת - אגרת פתיחת בקשה" ו"בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה - הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)" בטבלה זו.
 • ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות:
 • בסניפי בנק הדואר. לצורך קבלת שוברים לתשלום בבנק הדואר, יש לפנות לקבלת קהל בלשכות הרשם לענייני ירושה.
 • אם הבקשה לא מוגשת באופן מקוון, יש להגיש את הטופס והמסמכים הנלווים (מקור ו-3 עותקים עבור כל אחד) ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו גר המוריש.
  • אם המוריש גר בחו"ל, יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם הנמצאת באזור שבו נמצאים נכסיו.
  • לבקשה שתישלח בדואר רשום תינתן קדימות על פני בקשה המוגשת בעמדת קבלת הקהל.
  • אם מגישים את הבקשה באופן ידני בהגעה ללשכה, רצוי להזמין תור מראש.

מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה

 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המנוח (או העתק "נאמן למקור").
  • תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש אחר שנפטר.
  • אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום. לחלופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה של היורשים - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על כך שהוגשה בקשה לצו ירושה.
  • במקרה שישנם יורשים ה"מסתלקים" מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים. (למידע נוסף ראו ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)).
  • לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכולסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.

הטיפול בבקשה ומעקב אחרי סטטוס הבקשה

 • לשכת הרשם מעבירה עותק מהבקשה אל האפוטרופוס הכללי, שישיב בתוך 45 ימים באחת מהאפשרויות:
  • אישור הבקשה.
  • בקשה להשלמת פרטים חסרים.
  • העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
 • הרשם לענייני ירושה יפרסם בעיתונות היומית הודעה על הגשת הבקשה, כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצו.
 • לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, יינתן צו הירושה.
 • התהליך מרגע הגשת הבקשה עד מתן הצו נמשך בין חודש ל- 3 חודשים (אם לא נדרשת התערבות נוספת, למשל: כאשר יש להשלים מסמכים או שהוגשה התנגדות למתן הצו).
 • ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה ("איתור בקשות").

קבלת הצו

 • החל מספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי (ולא כדפים מודפסים כפי שהיה נהוג לפני כן).
 • הצו שנחתם דיגיטלית יישלח לכתובת הדוא"ל שניתנה על-ידי מבקש הצו בעת הגשת הבקשה וכן יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • עם קבלת הצו מומלץ לשמור אותו כקובץ במחשב האישי, כך שיהיה ניתן להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש אותו (הקובץ נחשב מקור וניתן להעבירו בדוא"ל).
 • הצו שהונפק (לרבות צו שהונפק על ידי בתי הדין הדרוזיים והשרעיים) מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים (הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין - "טאבו", רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים). לכן, בעת פנייה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את הצו.

מרכז שירות ומידע

 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון 2416 * 2416 מענה 24 שעות ביממה ובדוא"ל: .

פטור מתשלום האגרות

התנגדות למתן צו ירושה

 • ייתכנו מקרים בהם אדם מתנגד לצו הירושה, למשל אם ידוע לו על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו.
 • ניתן להגיש את התנגדות תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

 • במקרים הבאים בקשה לצו ירושה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה:
  • הוגשה התנגדות לבקשה.
  • המדינה היא צד לבקשה.
  • היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.
  • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר.
  • מקרים שבהם לא ברור על פי חוקי איזו מדינה יש לנהוג, למשל כשמוריש נפטר בחו"ל, ונכסיו נמצאים בארץ.
  • הרשם לענייני ירושה החליט, מסיבה כלשהי, להעביר את הבקשה לבית המשפט.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים