הקדמה:

על-מנת לחלק את העיזבון (הירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה לקבלת מסמך המכונה 'צו ירושה' הקובע את אופן החלוקה בין היורשים החוקיים
את הבקשה לקבלת הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה, באופן ידני או באופן מקוון (פרטים בהמשך הדף)
אם האדם שמת ערך צוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה (ולא כללי החלוקה שבחוק) ויש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום אגרת פתיחת בקשה והוצאות פרסום בעיתון (לסכומי האגרות)
הערת עריכה
אולי כדאי לשקול לפצל את הערך הזה (וגם לעבות אותו ולעדכן אותו) שיהיה הגשה מקוונת (רק עו"ד או לא מיוצגים) והגשה ידנית (רק מי שלא מיוצגים)- כמו שעשינו בחדלות ואותו כנ"ל לירושה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:35, 2 בפברואר 2020 (IST)

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, אשר ניתן לצורך חלוקת עזבונו של המנוח במקרה שהוא לא השאיר אחריו צוואה תקפה.

 • במקרה בו קיימת צוואה תקפה אך היא אינה כוללת את כל נכסי המנוח, יינתן צו קיום צוואה ביחס לנכסים הנזכרים בצוואה, ולגבי הנכסים שאינם נזכרים בצוואה יינתן צו ירושה.
 • צו ירושה אינו עוסק בהיקף העיזבון (אינו קובע מהם הנכסים הנכללים בעיזבון), אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, לאחר שיתברר היקפו.
 • כדי לקבל צו ירושה, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח, או לאחד מבתי הדין הרבניים.
 • התהליך מרגע הגשת הבקשה עד מתן הצו עשוי להימשך בין חודש ל- 3 חודשים (אם לא נדרשת התערבות נוספת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עיזבון, או כנושה של אחד מהיורשים.

שלבי ההליך

הגשת בקשה באופן מקוון

 • במקרים הבאים בלבד, ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה (בשאר המקרים יש לפעול בהליך הרגיל):
  • הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
  • הנפטר הותיר אחריו רק צאצאים.
  • הנפטר הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
  • הנפטר לא הותיר בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
 • את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון.
 • במהלך מילוי הטופס המקוון יתבצעו תשלומים עבור פתיחת הבקשה ודמי פרסום. הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% בתשלום האגרה על פתיחת הבקשה לעומת האגרה המשולמת בבקשה שמוגשת ידנית (לסכומי האגרות המעודכנים).
 • כאשר מבקשי צו הירושה הם צאצאיו, בן זוגו או הוריו של המנוח והם מיוצגים על-ידי עורך דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

הגשת בקשה בהליך בלתי מקוון

מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה

 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המנוח (או העתק "נאמן למקור").
  • תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש אחר שנפטר.
  • אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום. לחלופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה של היורשים - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על כך שהוגשה בקשה לצו ירושה.
  • במקרה שישנם יורשים ה"מסתלקים" מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים. (למידע נוסף ראו ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)).
  • לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכולסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.

הטיפול בבקשה ומעקב אחרי סטטוס הבקשה

 • לשכת הרשם מעבירה עותק מהבקשה אל האפוטרופוס הכללי, שישיב בתוך 45 ימים באחת מהאפשרויות:
  • אישור הבקשה.
  • בקשה להשלמת פרטים חסרים.
  • העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
 • הרשם לענייני ירושה יפרסם בעיתונות היומית הודעה על הגשת הבקשה, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לצו.
 • לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, יינתן צו הירושה.
 • התהליך מרגע הגשת הבקשה עד מתן הצו נמשך בין חודש ל- 3 חודשים (אם לא נדרשת התערבות נוספת, למשל: כאשר יש להשלים מסמכים או שהוגשה התנגדות למתן הצו).
 • ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה ("איתור בקשות").

קבלת הצו

 • החל מספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי (ולא כדפים מודפסים כפי שהיה נהוג לפני כן).
 • הצו שנחתם דיגיטלית יישלח לכתובת הדוא"ל שניתנה על-ידי מבקש הצו בעת הגשת הבקשה וכן יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • עם קבלת הצו מומלץ לשמור אותו כקובץ במחשב האישי, כך שיהיה ניתן להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש אותו (הקובץ נחשב מקור וניתן להעבירו בדוא"ל).
 • בנוסף, הצו מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים (האגף לרישום והסדר מקרקעין - "טאבו", רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים). לכן, בעת פנייה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את הצו.

מרכז שירות ומידע

 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *5067 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

פטור מתשלום האגרות

התנגדות למתן צו ירושה

 • ייתכנו מקרים בהם אדם מתנגד לצו הירושה, למשל אם ידוע לו על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו.
 • ניתן להגיש את התנגדות תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

 • במקרים הבאים בקשה לצו ירושה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה:
  • הוגשה התנגדות לבקשה.
  • המדינה היא צד לבקשה.
  • היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.
  • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר.
  • מקרים שבהם לא ברור על פי חוקי איזו מדינה יש לנהוג, למשל כשמוריש נפטר בחו"ל, ונכסיו נמצאים בארץ.
  • הרשם לענייני ירושה החליט, מסיבה כלשהי, להעביר את הבקשה לבית המשפט.


חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים