הקדמה:

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום בצוואה להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד. מבקש שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה גם באופן ידני
הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם האדם שמת לא ערך צוואה או שהצוואה לא התייחסה לכל העיזבון (הירושה), יש להגיש בקשה לצו ירושה

כדי שצוואה של אדם שמת תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) אשר רשומים בצוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

  • מבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
  • כיום, צו לקיום צוואה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש כל מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה שערך האדם שמת.

שלבי ההליך

  • יורשים המיוצגים על ידי עורך דין יגישו את הבקשה באופן מקוון בלבד.
  • יורשים שאינם מיוצגים, יכולים להגיש את הבקשה באופן מקוון, אם מתקיים אחד התנאים המאפשר זאת כמפורט בהמשך, או בהליך לא מקוון.
  • יש למלא, לחתום ולהגיש טופס בקשת צו קיום צוואה, בצירוף המסמכים שיפורטו בהמשך.
  • את טופס הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום שיפוטו היה מקום מושבו האחרון של המנוח. ניתן לבדוק מהו המחוז הרלוונטי באתר הרשם לענייני ירושה.
  • אם הופקדה צוואה אצל הרשם, הצוואה תוצא ותועבר ליורשים.

הגשת בקשה באופן מקוון

תנאים להגשת בקשה באופן מקוון

  • ישנה אפשרות להגיש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות טופס מקוון, וזאת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • הצוואה המקורית מצויה בידי מגיש הבקשה.
    • הצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
    • בידי מגיש הבקשה נמצאים העתק הצוואה והחלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
  • כמו כן, מבקשים המיוצגים על-ידי עורך דין מחויבים בהגשה מקוונת של צו קיום צוואה.
  • בשאר המקרים, ניתן להגיש את הבקשה רק בהליך בלתי מקוון (ראו פרטים בהמשך).
  • בכל אחד מהשלבים של מילוי הטופס המקוון ניתן לבצע שמירה של הטופס עם הפרטים שמולאו במחשב.

מסמכים שיצורפו לבקשה המקוונת

  • שימו לב: אם המנוח נפטר בחו"ל, יש לעדכן את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין טרם הגשת הבקשה לצו.
  • יש לצרף לטופס המקוון את המסמכים הבאים, לאחר שנסרקו בפורמט PDF (בגודל של עד 500K לכל מסמך):
    1. העתק מצולם של הצוואה המקורית/ החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה בהעתק/ אסמכתא לכך שהצוואה הופקדה (אם קיימת אסמכתא).
    2. במקרה שהמנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף העתק של תעודת הפטירה.
    3. אם ישנם זוכים (יורשים) המוותרים על חלקם בעיזבון (מסתלקים), יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
      • אין אפשרות להגיש בקשה מקוונת כאשר מבקשים לבצע הסתלקות כללית, אלא רק בהסתלקות לטובת אדם מסוים - בן/בת זוג, ילד/ה או אח/ות של המוריש.
      • למידע נוסף ראו ויתור על ירושה (הסתלקות יורש).
    4. תעודת פטירה של כל זוכה (יורש) שנפטר - אם ישנם זוכים שנפטרו.
    5. העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום לזוכים (יורשים) על פי הצוואה, או תצהיר של המבקש על כך שמסר הודעה אישית לידי הזוכים.
    6. במקרים שבהם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כח חתום על-ידי מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך הדין שמייצג אותו.
  • במהלך מילוי הטופס המקוון יידרש תשלום עבור 2 אגרות.
    • ניתן לבצע את התשלום באמצעות שרת התשלומים/ תשלום שובר בדואר/ תשלום באמצעות מעבר לשרת דרך הטופס המקוון.
    • אם התשלום בוצע שלא באמצעות הטופס, יש למלא את מספרי האסמכתא של התשלום במקום המיועד לכך בסוף הטופס המקוון.
    • הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה המשולמת עבור מתן צו קיום צוואה (לסכומי האגרות המלאים, ראו "בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה" - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלת האגרות).
  • בסיום מילוי הטופס המקוון על-פי ההנחיות המופיעות בו יש ללחוץ על "שלח".
  • לאחר השליחה, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל הכוללת אישור על כך שהבקשה נשלחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. (הודעה זו אינה מהווה אישור על כך שהבקשה הוגשה באופן תקין).

שליחת מסמכים לרשם לענייני ירושה ומעקב אחר סטטוס הבקשה

  • בתוך 7 ימים מיום משלוח הבקשה יש להמציא את הצוואה המקורית למזכירות הרשם לעניני ירושה במחוז שאליו נשלחה הבקשה, באחת מהדרכים הבאות:
    • משלוח בדואר
    • הפקדה בכספת / הגשה במסלול המהיר להגשת צוואות מקוריות במזכירות הרשם לעניני ירושה
  • הבקשה תיבדק ואם הנתונים ימצאו תקינים, תישלח הודעת דוא"ל נוספת למגיש הבקשה המאשרת את קליטת הבקשה במזכירות הרשם.
  • אם יימצא כי הבקשה אינה תקינה להגשה, תישלח על כך הודעה למגיש הבקשה ותינתן לו אפשרות לצרף ולשלוח באופן מקוון את המסמכים הנוספים הנדרשים, בהתאם למקרה.
  • ניתן לקבל תמיכה טכנית במילוי הטופס המקוון באמצעות:
    • טלפון 02-6664646
    • מרכז השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בטלפון *2416 (בימים א-ה בשעות 16:00-08:00).
  • לפרטים נוספים על הגשת הבקשה המקוונת ראו באתר הרשם לענייני ירושה.
  • ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה ("איתור בקשות").

הגשת בקשה בהליך בלתי מקוון

  • יש להכין 2 עותקים מלאים של המסמכים הבאים:
    1. טופס בקשה לצו קיום צוואה, מלא וחתום על ידי המבקש. ניתן למלא טופס בקשה ידני של הרשם לענייני ירושה, או טופס בקשה של בתי הדין הרבניים הנמצא במזכירות כל בית דין רבני, או בקישור זה (דורש התקנת סרגל כלים).
    2. שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט. ראו: בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלה זו וכן אגרות על פי תקנות ירושה בבתי הדין השרעיים.
    3. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקורית (או העתק "נאמן למקור") של המנוח. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף "תמצית רישום" ממשרד האוכלוסין המציינת את תאריך פטירתו.
    4. תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש שנפטר - אם ישנם זוכים (יורשים) שנפטרו.
    5. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש בנוסף להעתק הצוואה בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור על תשלום האגרה לבקשה זו.
    6. אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום, או לחלופין - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
    7. אם ישנם יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון (מסתלקים), יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
    8. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין - ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
  • את הבקשה והמסמכים הנלווים מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו גר המוריש.
  • כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים.

הטיפול בבקשה ומעקב אחרי סטטוס הבקשה

  • לאחר הגשת הבקשה תפורסם בעיתון יומי וברשומות הודעה לגבי הגשת הבקשה, כדי לאפשר הגשת התנגדויות (אם ישנן) לקיום הצוואה.
  • אם לא הוגשה התנגדות, מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי, שיענה באחד מהאופנים הבאים:
    1. אישור הבקשה.
    2. שליחת בקשה להשלמת פרטים חסרים.
    3. העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
  • לאחר קבלת התגובה מהאפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המאשר את תוקפה של הצוואה.
  • במקרים בהם מוגשת התנגדות לביצוע הצוואה, מזכירות הרשם מעבירה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  • ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה (יש לבחור באפשרות "הגשת בקשה לצו קיום צוואה").

קבלת הצו

  • החל מספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי (ולא כדפים מודפסים כפי שהיה נהוג לפני כן).
  • הצו שנחתם דיגיטלית יישלח לכתובת הדוא"ל שניתנה על-ידי מבקש הצו בעת הגשת הבקשה וכן יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • עם קבלת הצו מומלץ לשמור אותו כקובץ במחשב האישי, כך שיהיה ניתן להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש אותו (הקובץ נחשב מקור וניתן להעבירו בדוא"ל).
  • הצו שהונפק (לרבות צו שהונפק על ידי בתי הדין הדרוזיים והשרעיים) מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים (הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין - "טאבו", רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים). לכן, בעת פנייה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את הצו.

צו קיום צוואה למנוח שגר בחו"ל

  • כדי להוציא צו קיום צוואה למנוח שמקום מושבו לא היה בישראל יש לצרף לבקשה, נוסף על המסמכים שפורטו:
    1. נסח רישום מקרקעין, או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק, או אישור על כל נכס אחר בבעלות המנוח.
    2. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
    3. חוות דעת של משפטן המומחה בדין הזר.
    4. פסיקתא – מסמך צו קיום צוואה לחתימת שופט.
  • כל מסמך זר יישא את חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפק או יאומת ע"י תעודת אפוסטיל.
  • את הבקשה מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו נמצאים נכסיו של המנוח.

צו קיום לצוואה הדדית

  • במקרה של צוואות הדדיות, כאשר בן הזוג הראשון נפטר:
    • אם הצוואה הופקדה אצל רשם הירושה, או אם קיימת צוואה מקורית שלא הופקדה, יש לפעול כפי שצוין לפני כן, ביחס לבן הזוג שאת צוואתו מבקשים לקיים.
    • אם אין צוואה מקורית אלא רק העתק, יש להגיש בקשה לקיום צוואה באופן ידני ובקשה להוכחת צוואה שאינה במקור, ולשלם אגרה בגין שתי הבקשות (עבור בקשה להוכחת צוואה תשולם אגרת "כל בקשה אחרת").
  • במקרה שכבר ניתן צו קיום צוואה בגין אחד מבני הזוג, וכעת מבקשים לקיים את הצוואה של בן הזוג השני:
    • אם קיימת צוואה הדדית מקורית, אך בני הזוג לא הפקידו אותה אצל רשם הירושות, יש להגיש עבור בן הזוג השני שנפטר בקשה מקוונת לצו קיום צוואה ולציין שהצוואה המקורית נמצאת בתיק של בן הזוג שנפטר קודם.
    • אם אין צוואה מקורית אלא רק העתק, יש להגיש באופן ידני בקשה לצו קיום צוואה ובקשה להוכחת צוואה שאינה במקור, ולשלם אגרה בגין שתי הבקשות (עבור בקשה להוכחת צוואה תשולם אגרת "כל בקשה אחרת").
    • גם אם כבר ניתן צו קיום צוואה ביחס לאחד מבני הזוג, יש להגיש בקשה להוכחת צוואה ביחס לבן הזוג השני.

מרכז שירות ומידע

  • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון 2416 * 2416 מענה 24 שעות ביממה ובדוא"ל: .

חשוב לדעת

  • אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה. יתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.
  • צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין. ניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.
  • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על תרגום מסמך הכתוב באנגלית).
  • ניתן להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו לקיום צוואה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים