צו קיום צוואה נדרש כדי לחלק את העיזבון כפי שרשום בהוראות צוואה ולתת תוקף מחייב להוראות הצוואה
מגיש בקשה שאינו מיוצג על ידי עורך דין, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני
אם למנוח היו זכויות במקרקעין, ניתן יחד עם הבקשה לקבלת הצו, להגיש גם בקשה לרשום את זכויות היורשים בטאבו
לפי החוק, כל מי שיש בידו צוואה של המנוח חייב להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר נודע לו על פטירת המנוח

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • ללא צו קיום צוואה, גופים שלישיים לא יפעלו כאמור בצוואה ולא יחלקו את הנכסים כאמור בה. למשל בנקים או מנהל רישום המקרקעין.
 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למגיש הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (ראו פרטים בהמשך).
 • מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני.
 • עורך דין המייצג את מגיש הבקשה, נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת כאשר המנוח ערך צוואה.
 • את הבקשה יכול להגיש באופן מקוון:
  • מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.
  • עורך-דין מטעם מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.
שימו לב
לפי החוק, כל מי שיש בידו צוואה של המנוח, חייב להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר נודע לו על פטירתו של המנוח.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.
 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה לצו.

תשלום אגרות

 • הגשת הבקשה המקוונת כרוכה בתשלום שתי אגרות:
  1. אגרת פתיחת בקשה - 478 ₪ (נכון ל-2024).
  2. הוצאות פרסום - 66 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון- באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח) או כחלק מהליך מילוי טופס הבקשה המקוון לקבלת הצו.
  • בבנק הדואר- באמצעות שוברים שניתן לקבל לאחר פנייה למוקד השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בדוא״ל .
  • בעמדות תשלום אוטומטיות- באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת הבקשה

 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.
 • יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בטופס הבקשה.
 • אם בקרב היורשים יש יורש שהוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס או ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או נעדר – יש לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים (סרוקים בפורמט PDF):
  1. הצוואה.
   • אם הצוואה המקורית נמצאת מחוץ לישראל וערכאה שיפוטית זרה נתנה צו לקיום אותה הצוואה, יש להגיש את הצו שניתן כשהוא מאומת כדין. ובמקרה כזה לא צריך להגיש העתק בקשה להוכחת הצוואה.
   • בכל מקרה אחר שבו הצוואה המקורית לא נמצאת, יש להגיש העתק בקשה להוכחת הצוואה ולשלם בגינה אגרת "כל בקשה אחרת". את העתק הבקשה להוכחת הצוואה ניתן להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה.
  2. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית יש לצרף תעודת פטירה או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים. לנוסח ההודעה ראו כאן.
  5. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
  6. אם יש זוכים (יורשים) שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  7. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  8. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  9. אם למנוח לא היו הורים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.
 • אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האישור בגין תשלום האגרה במקום שמיועד לכך בטופס המקוון.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל שכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • בתוך 7 ימים לאחר שליחת הטופס המקוון, על מגיש הבקשה לשלוח בדואר רשום או למסור באופן אישי את הצוואה המקורית למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו של המנוח.
 • בסיום, לאחר בדיקת הבקשה ובדיקה שכל המסמכים שנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.

רישום זכויות היורשים שבצו בטאבו (רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין)

 • אם המנוח היה בעל זכויות במקרקעין, באפשרות מגיש הבקשה לקבלת הצו, לסמן בבקשה המקוונת כי הוא מבקש שהזכויות במקרקעין יירשמו על שם היורשים בטאבו (הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין).
 • באופן זה, היורשים לא נדרשים להגיש בקשה נפרדת לרישום זכויותיהם לאחר שניתן הצו.
 • להגשת בקשת הרישום, יש לצרף טופס בקשה לרישום מקרקעין, חתום ומאומת במסגרת הליך הגשת הבקשה המקוונת לקבלת הצו.
 • השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 170 ש״ח (נכון ל-2023) ויש לשלם אותה באופן מקוון במסגרת מילוי טופס הבקשה לקבלת הצו.
 • לאחר הגשת הבקשה לקבלת הצו (יחד עם הבקשה לרישום בטאבו), היא תועבר ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית לפי מיקום הנכס וייפתח תיק.
 • בסיום כל שלב במהלך הטיפול בתיק יישלח עדכון למגיש הבקשה באמצעות מסרון או בדוא״ל שציין במסגרת הבקשה.
 • המסמכים ייבחנו, הפעולה תירשם ומכתב שמאשר את ביצוע הפעולה יישלח בדוא״ל למגיש הבקשה.
  • אם יימצאו ליקויים במסמכים, התיק יידחה ומכתב הדחייה יישלח בדוא״ל למגיש הבקשה. התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 10 ימים שבהם ניתן להגיע ולאסוף אותו את התיק בזימון תור מראש בלבד ללשכת הרישום הרלוונטית. אם התיק לא ייאסף במשך 10 ימים, הוא יישלח בדואר לכתובת של מגיש הבקשה.
שימו לב
רישום הזכויות במקרקעין על שם היורשים הזכאים לכך, מותנה במתן הצו על ידי רשם הירושה.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובאתר האינטרנט שלו, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • מי שבעניינו הוגשה הבקשה הוא אדם שהאפוטרופוס הכללי מנהל את רכושו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון ליזום הליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

חשוב לדעת

 • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של המנוח, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
 • לכל צוואה ולכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, יכול להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן צו לאחר שניתן היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים