בקשה לצו קיום צוואה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה
במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו קיום צוואה (בתשלום אגרה מופחתת)
למידע נוסף, ראו צו קיום צוואה והגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה באתר משרד המשפטים

טפסים:

כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש צורך להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם המעוניין במתן הצו.

שלבי ההליך

 • יש למלא, לחתום ולהגיש טופס בקשת צו קיום צוואה, בצירוף המסמכים שיפורטו בהמשך.
 • את טופס הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום שיפוטו היה מקום מושבו האחרון של המנוח. ניתן לבדוק מהו המחוז הרלוונטי באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (ראו "איתור מחוז מטפל" בצד השמאלי של הדף - יש לבחור ב"רשם לענייני ירושה").

הגשת בקשה באופן מקוון

 • ישנה אפשרות להגיש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות טופס מקוון, וזאת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הצוואה המקורית מצויה בידי מגיש הבקשה.
  • הצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
  • בידי מגיש הבקשה נמצאים העתק הצוואה והחלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
 • כמו כן, מבקשים המיוצגים על-ידי עורך דין מחוייבים בהגשה מקוונת של צו קיום צוואה.
 • בשאר המקרים, ניתן להגיש את הבקשה רק בהליך בלתי מקוון (ראו פרטים בהמשך).
 • בכל אחד מהשלבים של מילוי הטופס המקוון ניתן לבצע שמירה של הטופס עם הפרטים שמולאו במחשב.
 • יש לצרף לטופס המקוון את המסמכים הבאים, לאחר שנסרקו בפורמט PDF (בגודל של עד 500K לכל מסמך):
  1. העתק של תעודת הפטירה.
  2. העתק מצולם של הצוואה המקורית/ החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה בהעתק/ אסמכתא לכך שהצוואה הופקדה (אם קיימת אסמכתא).
  3. אם ישנם זוכים (יורשים) המוותרים על חלקם בעיזבון (מסתלקים), יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים. אין אפשרות להגיש בקשה מקוונת כאשר מבקשים לבצע הסתלקות כללית, אלא רק בהסתלקות לטובת אדם מסוים - בן/בת זוג, ילד/ה או אח/ות של המוריש.
  4. תעודת פטירה של כל זוכה (יורש) שנפטר - אם ישנם זוכים שנפטרו.
  5. העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום לזוכים (יורשים) על פי הצוואה, או תצהיר של המבקש על כך שמסר הודעה אישית לידי הזוכים.
  6. במקרים שבהם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כח חתום על-ידי מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך הדין שמייצג אותו.
 • במהלך מילוי הטופס המקוון יידרש תשלום עבור 2 אגרות.
  • ניתן לבצע את התשלום באמצעות שרת התשלומים/ תשלום שובר בדואר/ תשלום באמצעות מעבר לשרת דרך הטופס המקוון.
  • אם התשלום בוצע שלא באמצעות הטופס, יש למלא את מספרי האסמכתא של התשלום במקום המיועד לכך בסוף הטופס המקוון.
  • הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה המשולמת עבור מתן צו קיום צוואה (לסכומי האגרות המלאים, ראו "בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה" - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלת האגרות).
 • בסיום מילוי הטופס המקוון וצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להדפיס את הטופס ("הדפסה לתצהיר") ולבצע שמירה של הטופס עם הפרטים שמולאו במחשב.
 • יש לחתום באופן ידני על התצהיר בטופס לאחר שהודפס, ולאמתו בפני עורך דין. לאחר מכן יש לסרוק את כל הטופס החתום בפורמט PDF ולצרפו במקום המיועד לכך (בתחתית הטופס המקוון).
 • בסיום התהליך יש ללחוץ על כפתור "שלח".
 • לאחר שליחת הטופס המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל הכוללת אישור על כך שהבקשה נשלחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו אינה מהווה אישור על כך שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • בתוך 7 ימים מיום משלוח הבקשה יש להמציא את הצוואה המקורית למזכירות הרשם לעניני ירושה במחוז שאליו נשלחה הבקשה, באחת מהדרכים הבאות:
  • משלוח בדואר
  • הפקדה בכספת / הגשה במסלול המהיר להגשת צוואות מקוריות במזכירות הרשם לעניני ירושה
 • הבקשה תיבדק ואם הנתונים ימצאו תקינים, תישלח הודעת דוא"ל נוספת למגיש הבקשה המאשרת את קליטת הבקשה במזכירות הרשם.
 • אם יימצא כי הבקשה אינה תקינה להגשה, תישלח על כך הודעה למגיש הבקשה ותינתן לו אפשרות לצרף ולשלוח באופן מקוון את המסמכים הנוספים הנדרשים, בהתאם למקרה.
 • ניתן לקבל תמיכה טכנית במילוי הטופס המקוון באמצעות:
  • טלפון 02-6664646
  • מוקד השירות הטלפוני של משרד המשפטים *2416 שלוחה 7
 • לפרטים נוספים על הגשת הבקשה המקוונת ולמצגת הסבר, ראו באתר האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה בהליך בלתי מקוון

 • יש להכין 4 עותקים מלאים (מקור ו-3 העתקים) של המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה לצו קיום צוואה, ממולא וחתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עורך דין/נוטריון/שופט/דיין/ראש הרשות המקומית. ניתן למלא טופס בקשה של הרשם לענייני ירושה, או טופס בקשה של בתי הדין הרבניים הנמצא במזכירות כל בית דין רבני, או בקישור זה (דורש התקנת סרגל כלים). להסבר על מילוי הטופס באתר האפוטרופוס הכללי.
  2. שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט. ראו: בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלה זו וכן אגרות על פי תקנות ירושה בבתי הדין השרעיים.
  3. תעודת פטירה מקורית (או העתק "נאמן למקור") של המנוח. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.
  4. תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש שנפטר - אם ישנם זוכים (יורשים) שנפטרו.
  5. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש בנוסף להעתק הצוואה בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור על תשלום האגרה לבקשה זו.
  6. אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום, או לחלופין - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
  7. אם ישנם יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון (מסתלקים), יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
  8. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין - ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו גר המוריש.
 • כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים.

המשך הטיפול בבקשה

 • לאחר הגשת הבקשה תפורסם בעיתון יומי וברשומות הודעה לגבי הגשת הבקשה, וזאת על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לקיום הצוואה.
 • אם לא הוגשה התנגדות, מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי, שיענה באחד מהאופנים הבאים:
  1. אישור הבקשה.
  2. שליחת בקשה להשלמת פרטים חסרים.
  3. העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
 • לאחר קבלת התגובה מהאפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המאשר את תוקפה של הצוואה.
 • במקרים בהם מוגשת התנגדות לביצוע הצוואה, מזכירות הרשם מעבירה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

צו קיום צוואה למנוח שגר בחו"ל

 • כדי להוציא צו קיום צוואה למנוח שמקום מושבו לא היה בישראל יש לצרף לבקשה, נוסף על המסמכים שפורטו:
 1. נסח רישום מקרקעין, או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק, או אישור על כל נכס אחר בבעלות המנוח.
 2. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 3. חוות דעת של משפטן המומחה בדין הזר.
 4. פסיקתא – מסמך צו קיום צוואה לחתימת שופט.

חשוב לדעת

 • אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה. יתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.
 • צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין. ניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.