הקדמה:

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
מבקש שלא מיוצג יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם המנוח לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת פתיחת בקשה (542 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).
 • מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש באופן ידני מי שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא רשום כזוכה (יורש) בצוואה שערך האדם שמת.
  2. הוא לא מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים שנדרשים יש להגיש ב-2 עותקים, באחת מהדרכים הבאות:

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2023):
  1. אגרת פתיחת בקשה - 542 ₪.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום) - 130 ₪.
שימו לב
 • מי שיגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון, ישלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (461 ₪ במקום 542 ₪).
 • בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת בפעולת איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מילוי והגשת הבקשה

  • יש להדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה (קובץ להורדה) מאתר הרשם לענייני ירושה.
  • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בטופס הבקשה ולצרף את המסמכים הבאים:
   1. צוואה מקורית.
   2. תעודת הפטירה של המנוח או בקשה להוכחת מותו.
   3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
   4. אישור על תשלום האגרות.
   5. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
   6. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
   7. אם יש זוכים (יורשים) שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
   8. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
   9. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
   10. אם למנוח לא היו הורים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.

  שלבי ההליך

  • לאחר בדיקת תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות לקיום הצוואה.
  • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
   • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
   • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
  • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו לקיום צוואה.
  שימו לב
  הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:

  קבלת הצו

  • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
  • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
   • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
   • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
   • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
  טיפ
  • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
  • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

  חשוב לדעת

  • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של האדם שמת, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
  • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
  • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
  • ניתן להזמין תור מראש לעמדת קבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה. במחוז תל-אביב והמרכז השירות ניתן בעמדה מהירה ללא זימון תור.
  • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
  • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
  • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
  • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

  גורם ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים