כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
מבקש שלא מיוצג יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם המנוח לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך).
 • מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש באופן ידני מי שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא רשום כזוכה (יורש) בצוואה שערך האדם שמת.
  2. הוא לא מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים שנדרשים יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • בתיבות ההפקדה שממוקמות במשרדי הרשם לענייני ירושה שקרובים למקום מגוריו של המנוח בין הימים א' עד ה' בין השעות 08:30 - 17:30.
   • אם מעוניינים לקבל חותמת "נתקבל" על הבקשה, ניתן להגיע למשרדי הרשם בימים ב' ו-ד', בין השעות 8:30 עד 12:30 (ולהביא עותק אחד נוסף של הבקשה ומסמכיה).
  • משלוח בדואר רשום למשרדי הרשם לענייני ירושה הקרובים למקום מגוריו של המנוח.

תשלום אגרות

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי אגרות:
  1. אגרת פתיחת בקשה - 562 ₪ (נכון ל-2024).
  2. הוצאות פרסום - 66 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה (קובץ להורדה) מאתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בטופס הבקשה.
 • אם בקרב היורשים יש יורש שהוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס או ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או נעדר – יש לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים :
  1. הצוואה.
   • אם הצוואה המקורית נמצאת מחוץ לישראל וערכאה שיפוטית זרה נתנה צו לקיום אותה הצוואה, יש להגיש את הצו שניתן כשהוא מאומת כדין. ובמקרה כזה לא צריך להגיש העתק בקשה להוכחת הצוואה.
   • בכל מקרה אחר שבו הצוואה המקורית לא נמצאת, יש להגיש העתק בקשה להוכחת הצוואה ולשלם בגינה אגרת "כל בקשה אחרת". את העתק הבקשה להוכחת הצוואה ניתן להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה.
  2. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית יש לצרף תעודת פטירה או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אישור על תשלום האגרות.
  5. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
  6. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
  7. אם יש זוכים (יורשים) שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  8. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  9. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  10. אם למנוח לא היו הורים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובאתר האינטרנט שלו, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • מי שבעניינו הוגשה הבקשה הוא אדם שהאפוטרופוס הכללי מנהל את רכושו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון ליזום הליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

חשוב לדעת

 • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של המנוח, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
 • לכל צוואה ולכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, יכול להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן צו לאחר שניתן היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .


גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים