הקדמה:

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
מבקש שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים
בקשה לצו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

כדי שצוואה של אדם שמת תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) אשר רשומים בצוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון לשנת 2021): אגרת פתיחת בקשה (501 ש"ח) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ש"ח).
 • מבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש באופן ידני מי שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא רשום כזוכה (יורש) בצוואה שערך האדם שמת.
  2. הוא אינו מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 עותקים, באחת מהדרכים הבאות:
שימו לב

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון לשנת 2021):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 501 ש"ח.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ש"ח.
טיפ
מי שיגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון, ישלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (426 ש"ח במקום 501 ש"ח).

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה (קובץ להורדה) מאתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בטופס הבקשה ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. צוואה מקורית.
  2. תעודת הפטירה של עורך הצוואה (המוריש) או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אישור על תשלום האגרות.
  5. אם ישנם מספר זוכים (יורשים) הרשומים בצוואה- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
  6. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין- ייפוי כוח.
  7. אם ישנם זוכים (יורשים) המוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  8. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המת (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג)- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המת (המוריש) בדבר הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  9. אם לאדם שמת לא היו בני-זוג או ילדים- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המת או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  10. אם לאדם שמת לא היו הורים- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לאחיו של המת בדבר הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.

שלבי ההליך

 • לאחר בדיקת תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות לקיום הצוואה.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או קיים צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש, בדוא"ל, דרישה להשלמת הפרטים.
  • ניתן להשלים את הפרטים וכן לעקוב אחרי הטיפול בבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו לקיום צוואה.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו הדיגיטלי בדוא"ל, יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.
הערת עריכה
בגדול, הצו יינתן תוך 40 ימים מיום ההגשה או הגשה הצוואה המקורית, אבל במקרים שהבקשה עוברת קודם ליועמ"ש באפ"כ, אז זה תוך 50 ימים (כי האפ"כ צריך תוך 30 ימים להגיש את התגובה הראשונה שלו), אז לכן כתבתי 50.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:59, 12 במאי 2020 (IDT)
הערת עריכה
לבדוק את הפרוצדורה במקרה של צוואה הדדית, יכול להיות שזה השתנה, כי המידע בפסקה הזו (שלקוח מהערך הקיים של צו קיום צוואה ומוסתר כרגע בערך הזה) מתייחס עדיין להליך ידני ומקוון וידני וגם להוכחת מוות עבור בן הזוג השני
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:03, 13 במאי 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של האדם שמת, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
 • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • ניתן להזמין תור מראש לעמדת קבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה. במחוז תל-אביב והמרכז השירות ניתן בעמדה מהירה ללא זימון תור.
 • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים