הקדמה:

למקבלי פנסיה מוקדמת שהם בעלי עיסוקים או מקורות הכנסה נוספים (כגון מקבל פנסיה מוקדמת העובד כעצמאי או כשכיר), נקבע שיעור דמי הביטוח הלאומי בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסות מעיסוקים אלה
שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

 • סוגי מעמד עיקריים: עובד/ת שכירה, עובד/ת עצמאי/ת, מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות שלא מעבודה, או שהם ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
 • ישנם מבוטחים העונים על יותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אלה מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
 • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.
טיפ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מקבלי פנסיה מוקדמת (כולל פנסיה בשל נכות או אובדן כושר עבודה), שיש להם גם הכנסה ממקורות נוספים.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

מקבל פנסיה מוקדמת המשתכר כעצמאי

 • מקבל פנסיה מוקדמת שעובד כעצמאי ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, ישלם דמי ביטוח מכל הכנסותיו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כעובד עצמאי עולה על ההכנסה המירבית, תחויב רק הכנסתו כעצמאי. לשיעור דמי הביטוח שישלם ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו מהפנסיה, עד לגובה ההכנסה המירבית משתי ההכנסות. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).

מקבל פנסיה מוקדמת שיש לו הכנסה שלא מעבודה

מקבל פנסיה מוקדמת המשתכר גם כעובד שכיר וכעובד עצמאי

 • מקבל פנסיה מוקדמת שיש לו הכנסה כעובד שכיר והכנסה כעובד עצמאי והוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה, ישלם דמי ביטוח מכל הכנסותיו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, תחויב רק הכנסתו כשכיר. לשיעור דמי הביטוח שישלם ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו כעצמאי, עד לגובה ההכנסה המירבית משתי ההכנסות (ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי).
 • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו מהפנסיה, עד לגובה ההכנסה המירבית מכל הכנסותיו (ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)).

מקבל פנסיה מוקדמת שעובד כשכיר ובנוסף יש לו הכנסה שלא מעבודה

 • מקבל פנסיה מוקדמת שעובד כשכיר ובנוסף יש לו הכנסה שלא מעבודה (והוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה), ישלם דמי ביטוח מכל הכנסותיו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, תחויב רק הכנסתו כשכיר. לשיעור דמי הביטוח שישלם על הכנסתו כשכיר, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו שלא מעבודה, עד לגובה ההכנסה המירבית משתי ההכנסות (ראו דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה).
 • אם הכנסתו כשכיר והכנסתו שלא מעבודה אינן עולות על ההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו מהפנסיה, עד לגובה ההכנסה המירבית מכל הכנסותיו (ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)).

מקבל פנסיה מוקדמת שעובד כשכיר

 • מקבל פנסיה מוקדמת שעובד כשכיר ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, ישלם דמי ביטוח מכל הכנסותיו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, תחויב רק הכנסתו כשכיר. לשיעור דמי הביטוח שישלם על הכנסתו כשכיר, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • אם הכנסתו כשכיר אינה עולה על ההכנסה המירבית, תחויב גם הכנסתו מהפנסיה, עד לגובה ההכנסה המירבית מכל הכנסותיו (ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)).

מקבל פנסיה מוקדמת העובד כעצמאי ובנוסף יש לו הכנסה שלא מעבודה

למי ואיך פונים

 • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עיסוק המבוטח כשכיר נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר.
 • במקרה של מקבל פנסיה, משלם הפנסיה מנכה את דמי הביטוח הלאומי מהפנסיה.
 • במקרה שהעיסוקים המעורבים כוללים עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה יש לפנות ישירות אל המוסד לביטוח לאומי להסדרת התשלום.

שלבי ההליך

חשוב לדעת