דמי הביטוח הלאומי למבוטחים שהם עצמאים עם עיסוקים או מקורות הכנסה נוספים (כגון: עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת), נקבעים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטחים מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדם הביטוחי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאי שיש לו הכנסה ממקורות נוספים.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

עצמאי שהוא גם עובד שכיר

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד משתכר כשכיר 8,000 ₪, ובנוסף משתכר כעצמאי 12,000 ₪ נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ₪.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת. למידע על שיעורי הניכויים ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 8,000 ₪), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-8,001 ₪ ועד 20,000 ₪.
 • היות שכל הכנסתו כעצמאי מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024), היא תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).
דוגמה
 • עובד משתכר כשכיר 4,000 ₪, ובנוסף משתכר כעצמאי 16,000 ₪ נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ₪.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 4,000 ₪), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-4,001 ₪ ועד 20,000 ₪.
  • החלק של הכנסתו כעצמאי (שמתווסף על הכנסתו כשכיר) שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪) יחויב בשיעור מופחת: 5.97% (מתוכם 2.87% דמי ביטוח לאומי, ו-3.10% דמי ביטוח בריאות). כלומר 3,521 ₪ הראשונים מתוך הכנסתו כעצמאי (החל מ-4,001 ₪ ועד 7,522 ₪) יחויב בשיעור המופחת.
  • יתרת הכנסתו כעצמאי בסך 12,479 ₪ (סה"כ הכנסתו כעצמאי, 16,000 ₪, פחות 3,521 ₪ שחויבו בשיעור המופחת) תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 16.23% 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).

עצמאי שהוא גם עובד שכיר וגם מקבל פנסיה מוקדמת

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח על שכרו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש לתשלום דמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר. (ראו בדוגמאות הקודמות).
 • הכנסותיו מפנסיה יחויבו באופן הבא:
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי עולות על ההכנסה המירבית (49,030 ₪, נכון ל-2024), הכנסותיו מפנסיה מוקדמת לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המירבית, הרי שכמקבל פנסיה מוקדמת יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר וכעובד עצמאי.
דוגמה
 • בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ₪, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המירבית (49,030 ₪, נכון ל-2024).
  • אם בנוסף לשתי ההכנסות הללו מקבל העובד גם פנסיה מוקדמת בגובה 10,000 ₪:
   • הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ₪), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ₪ ועד 30,000 ₪.
   • היות שהכנסתו מפנסיה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי לפנסיה על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • אם גובה הפנסיה המוקדמת שלו היא 25,000 ₪ (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ₪), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ₪ ועד 45,000 ₪.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה מפנסיה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (49,030 ₪). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-49,031 ₪ ועד 45,000 ₪) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

עצמאי שהוא גם עובד שכיר ויש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא מעבודה לא תחויבנה בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • אם סך הכנסותיו כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית, הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם סך הכנסותיו כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית, הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (הפחתת 3,134 ₪, נכון ל-2024) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ₪, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המירבית (49,030 ₪, נכון ל-2024).
  • אם בנוסף לשתי הכנסותיו אלה, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ₪:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 6,866 ₪ (3,134 - 10,000).
   • הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ₪ ועד 26,866 ₪.
   • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 824 ₪ (6,866 X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ₪ (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 26,866 ₪ (30,000- 3,134).
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ₪), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ₪ ועד 46,866 ₪.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (49,030 ₪). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-49,031 ₪ ועד 46,866 ₪ לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 29,030 ₪ (49,030-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 3,484 ₪ (29,030 ₪ X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.

עצמאי שגם מקבל פנסיה מוקדמת

 • הכנסותיו כעובד עצמאי יחויבו בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחויב בדמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחויב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה. החל ב-01.02.2004 תחויב מלוא הכנסת הפנסיה, וזאת לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי. למידע על שיעור דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה מוקדמת ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).
 • בתקופה שמ-01.07.2002 ועד 30.06.2003 יחויב על בסיס מחצית הכנסתו מפנסיה ללא הגבלה של ההכנסה המירבית.
 • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות לחצו כאן.

עצמאי שיש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית לחודש (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסותיו האחרות לא יחויבו בתשלום לביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, יהיה עליו לשלם בגין הכנסתו שלא-מעבודה דמי ביטוח עד גובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪, נכון ל-2024), ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד עצמאי.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ₪ (הכנסה נמוכה מההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח - 49,030 ₪).
  • אם בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ₪:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 6,866 ₪ (10,000- 3,134).
   • הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ₪ ועד 26,866 ₪.
   • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 824 ₪ (6,866 X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ₪ (בנוסף להכנסתו כעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 26,866 ₪ (30,000- 3,134).
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (20,000 ₪), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ₪ ועד 46,866 ₪.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (49,030). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-49,031 ₪ ועד 46,866 ₪ לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 29,030 ₪ (49,030-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 3,484 ₪ (29,030 ₪ X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.

עצמאי שגם מקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית לחודש (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • מהכנסתו שלא-מעבודה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי.
 • מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.
 • בכל מקרה המבוטח לא יחויב עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ₪ (הכנסה הנמוכה מההכנסה המירבית - 49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ₪.
 • בנוסף הוא מקבל פנסיה מוקדמת בסך 5,000 ₪.
 • הכנסתו כעצמאי תחויב כאילו זו הכנסתו היחידה.
 • הכנסתו שלא מעבודה תחויב באופן הבא:
  • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (3,134 ₪) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 6,866 ₪ (10,000- 3,134).
  • הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כעצמאי בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ₪ ועד 26,866 ₪.
  • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 824 ₪ (6,866 X‏ 12%).
 • הכנסתו מפנסיה תחויב כהכנסה שמתווספת על שתי הכנסותיו הקודמות:
  • יש לחייב הכנסה זו בדמי ביטוח לאומי כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מ-30,001 עד 35,000 ₪.
  • מכיוון שמדובר בחלק מההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪), תחויב הכנסה זו על פי שיעורי דמי הביטוח המירביים - 11.79% - סה"כ 589.50 ₪ (5,000 ₪ X‏ 11.79%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי ובגין הכנסתו שלא מעבודה.

למי ואיך פונים

 • עובד עצמאי צריך להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לאיתור הסניף הקרוב.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 • את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • קיימות זכויות נוספות המיוחדות לעצמאים שהם גם שכירים בנושאי מיסוי, ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות. למידע נוסף ראו מדריך לשכירים שהם גם עצמאים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים