שיעור שכר הטרחה שניתן לגבות לצורך טיפול בהגשת תביעות בהתאם לחוק הטבות לניצולי שואה הוא מוגבל
גובה שכר הטרחה המקסימלי נקבע לפי סוג הזכאות אותה תובעים


צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים) קובע שיעורים מקסימליים לשכר הטרחה אותו יכולים עורכי דין לגבות בעבור טיפול בבקשות לקבלת קצבאות והטבות מתוקף חוק ההטבות לניצולי שואה.

 • גובה שכר הטרחה המקסימלי משתנה בהתאם לסוג הזכאות (ההטבה) אותה תובעים בהתאם לחוק.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה, במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל וכן בתביעות שהם מבקשים להגיש נגד עורכי דין ומטפלים. לפרטים נוספים ראו סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

מי זכאי?

הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים המפורטים להלן. אם תנאים אילו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טירחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.2016- ניצול השואה צריך לאשר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר הטירחה, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה.

גובה שכר טרחת עו"ד לפי סוג ההטבה

תביעה לקבלת קצבה בהתאם לסעיף 3 לחוק ההטבות לניצולי שואה

 • בתביעות להכרה באדם כנכה מכוח החוק, או בערעור על החלטה בעניין זה, ישנן שתי אפשרויות, כתלות במועד חתימת הסכם שכר הטרחה.
 • במקרה שהסכם שכר הטרחה נחתם לאחר ה-9 בינואר 2011: שכר הטרחה המרבי החדש בתביעות, עררים וערעורים הוא 7,013 ₪ (נכון לינואר 2014)הצמדה למדד ומע"מ שהם כ- 7,539 ₪ נכון לשנת 2023 +מע"מ.
 • במקרה שהסכם שכר הטרחה נחתם לפני ה-9 בינואר 2011: על הסכמים אלו יחול הצו שהיה קיים בעבר - צו נכי רדיפות נאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961, שעל פיו מקסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני הרשות לזכויות ניצולי שואה, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • בתביעות אחרות מכוח סעיף 3 לחוק ההטבות (למשל תביעות להכרה במחלה נוספת או להחמרה במצב רפואי), אם הצדדים הסכימו על שכר טרחה שמותנה בתוצאת ההליך (כלומר בקבלת התביעה), שכר הטרחה יהיה מוגבל ל- 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • מקרים בהם המגבלה לא חלה:
 • המגבלות על שכר הטרחה חלות רק כאשר הסכם שכר הטרחה מותנה בתוצאות, כלומר הסכם לפיו שכר הטרחה ישולם לעורך הדין רק אם התביעה מתקבלת.
 • מותר לעורך הדין ולניצול השואה להסכים כי שכר הטרחה עבור הטיפול בתביעה ישולם בלי קשר לשאלה אם התביעה תתקבל או לא, ובמקרה כזה מותר להם להסכים על שכר טרחה בסכום קבוע וידוע מראש, שאינו כפוף להגבלה הנ"ל.

בקשה למענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה

 • בחודש יוני 2014 תוקן סעיף 4 לחוק ההטבות ועתה הוא קובע את זכאותם של ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה שנתית (העולה על 1,000 ₪ בחודש), למענק הטבות שנתי המשולם פעם בשנה על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • שכר הטרחה המרבי שעורך דין יכול לגבות בעד הגשת בקשה לקבלת מענק זה הוא - עד סך של 473 ₪ + הצמדה +מע"מ, שהם כ- 508 ₪ , נכון לשנת 2023+מע"מ.

תהליך מימוש הזכות

 • עורכי דין המייצגים ניצולי שואה בהליכים לפי חוק הטבות לניצולי שואה, צריכים לעצב את הסכמי שכר הטרחה בהתאם למגבלות שכר הטרחה הקבועות בחוק ובתקנות.
 • במקרה שעורך הדין גבה שכר טירחה בשיעור בשיעור הגבוה מהסכום המקסימאלי ניתן לפנות ללשכת עורכי הדין ולהגיש תלונה כנגדו.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • עורך דין שטיפל בתביעה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק ההטבות לניצולי שואה, לא יגבה שכר טרחה נוסף בעת הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבל הטבות לפי סעיף 5 לחוק.
 • הסכומים המפורטים לעיל מעודכנים נכון ליום 01.01.2014, ועשויים להשתנות בהתאם למדד המחירים לצרכן.
 • הסכומים המפורטים לעיל אינם כוללים מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
 • גם כשמספר בני אדם מטפלים בתביעה להכרה בתגמולים (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה העולה על שכר הטירחה המירבי, ושכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי הקבוע בחוק.
 • כאשר אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול לתגמולים, אז עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
דוגמה
אם זכותו של ניצול השואה לתגמולים הוכרה בגלל ההחלטה המינהלית, ללא קשר לטיפול של עורך הדין או של המטפל, אזי הניצול אינו צריך לשלם לעורך הדין או המטפל שכר טירחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות