עובדים שכירים שבנות זוגם זכאיות לחופשת לידה זכאים לחלוק עם היולדת את החופשה, ובתנאים מסוימים אף לשהות בחופשת לידה חופפת עימה למשך שבוע
עובד שהתינוק נמצא תחת השגחתו וטיפולו בשל נכות או מחלה של היולדת זכאי לצאת לחופשת לידה
העובדים עשויים להיות זכאים לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה, בהתאם לתנאים
מעסיק אינו רשאי למנוע מעובד לצאת לחופשת לידה, או לפטר עובד במהלך החופשה ולמשך 60 יום לאחריה
למידע נוסף ראו זכויות עובדים שבת זוגם ילדה באתר משרד העבודה


שימו לב
דף זה עוסק בחופשת לידה של בן זוג של יולדת ולא בדמי לידה
המידע מתייחס לתנאים ולמשך חופשת הלידה שבה מותר לבן זוג של יולדת להיעדר מהעבודה בשל הלידה (בהתאם לחוק עבודת נשים).
דף נפרד - דמי לידה לבן זוג של יולדת, עוסק בתקופה שבה משולמים לבן הזוג של יולדת (שכיר או עצמאי) דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

עובדים שכירים שבנות זוגם זכאיות לחופשת לידה רשאים לחלוק עם בת הזוג את החופשה ובתנאים מסוימים אף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת למשך שבוע.

דוגמה
אם היולדת היא סטודנטית שאינה עובדת, היא ממילא לא זכאית לחופשת לידה ולכן גם בן זוגה אינו זכאי לחופשת לידה.
 • עובדים שבת זוגם אינה יכולה לטפל בתינוק שילדה בשל נכות או מחלה ובשל כך התינוק נמצא תחת השגחתם וטיפולם, זכאים לצאת לחופשת לידה.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה במהלך חופשת הלידה רק אם שהה בחופשה את פרק הזמן המינימלי שנקבע לכך. למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.
 • בנוסף זכאי העובד להיעדר מהעבודה ב-5 הימים הראשונים שלאחר הלידה במסגרת חופשת אבהות (שאינה חופשת לידה). למידע נוסף ראו: היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

מי זכאי?

 1. עובד שבת זוגו עובדת הזכאית לחופשת לידה, ומתקיים אחד מהמצבים הבאים:
 2. עובד שהתינוק נמצא עמו ובטיפולו הבלעדי בשל נכות או מחלה של היולדת (ראו פרטים בהמשך).

בן זוג של יולדת שבחרה לקצר את חופשת הלידה

 • בן/בת הזוג של היולדת רשאי לחלוק איתה את חופשת הלידה שנותרה לה ושלא נוצלה על ידה, החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה), בתנאי שבת זוגו בחרה לקצר את חופשת הלידה שלה ולחזור לעבודה (או במקרה שהיא עובדת עצמאית הזכאית לדמי לידה, ובתנאי שהסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה אילו היתה זכאית לחופשת לידה).
 • בכל מקרה משך חופשת הלידה הכולל של היולדת ובן זוגה לא יעלה על משך חופשת הלידה שהיולדת עצמה היתה זכאית לה, אילו רק היא היתה מנצלת אותה.
  • אם היולדת זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 9 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 15 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן הזוג עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 12 חודשים או יותר עד יציאתו לחופשת לידה, הוא יהיה זכאי למקסימום 20 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן הזוג עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 15 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
 • הזכאות לחופשת לידה לבן/בת הזוג תינתן גם במקרה של לידה שקטה, אולם לא ישולמו דמי לידה בעד חופשה זו.

בן זוג שיוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של היולדת

 • בלידות שאירעו מיום 02.04.2017 ואילך, בן/בת הזוג של היולדת רשאי/ת לקחת שבוע חופשת לידה והורות (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) במהלך חופשת הלידה של בת זוגו ובמקביל אליה.
 • זכאות זו מותנית בכך שהיולדת הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם לפי החוק.
  • למען הסר ספק, העובדת רשאית להישאר בביתה בכל תקופת חופשת הלידה על פי הקבוע בדין (26 שבועות למי שעבדה שנה אצל המעסיק), אך היא תהיה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי רק עבור 14 שבועות (אם היא זכאית ל-15 שבועות דמי לידה) או 7 שבועות (אם היא זכאית ל-8 שבועות דמי לידה).
 • במקרה זה יהיה בן הזוג זכאי לדמי לידה, אם שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.
דוגמה
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות למרות שבפועל שהתה בחופשת לידה ארוכה יותר.
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.
 • אם היולדת זכאית ל-15 שבועות דמי לידה על פי החוק, היא תהיה רשאית לחזור לעבודתה בשבוע האחרון של זכאותה לדמי לידה (כלומר לחזור לעבודה כבר בתום 14 שבועות חופשת לידה), אך היא אינה חייבת לעשות זאת (היא יכולה להישאר בחופשה גם בשבוע ה-15 לחופשתה אך היא לא תקבל עבורו דמי לידה).
 • יש להדגיש שיולדת הזכאית ל-8 שבועות דמי לידה על פי החוק, ובן זוגה יוצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל אליה, תהיה זכאית במקרה זה לדמי לידה עבור 7 שבועות, אך היא איננה רשאית לחזור לעבודה לפני תום 15 שבועות חופשת הלידה (אלא אם בן זוגה מחליף אותה לגמרי בחופשת הלידה ואז היא רשאית לחזור לעבודה לאחר 6 שבועות, כפי שהוסבר בפסקה הקודמת).
 • זכאותו של בן הזוג לצאת לחופשת לידה למשך שבוע יחד עם היולדת ובמקביל אליה, היא בנוסף לזכותו לחלוק עם בת זוגו ובמקומה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כפי שפורט לפני כן) ובנוסף לזכותו להיעדר מהעבודה ב-5 הימים הראשונים שלאחר הלידה (במסגרת חופשת האבהות).
 • הזכאות לחופשת לידה תינתן לבן/בת הזוג גם במקרה של לידה שקטה, אולם לא ישולמו דמי לידה בעד חופשה זו.

עובד שבת זוגו ילדה יותר מילד אחד באותה לידה

 • החל מיום 01.08.2018 עובד שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאי לחופשת לידה נוספת שאורכה עד שבועיים, מהם 7 ימים רצופים.
 • העובד יהיה רשאי לממש חופשה זו החל מיום הלידה ובמקביל לבת זוגו.
 • הימים בהם שהה העובד בחופשת לידה זו יופחתו מתקופת הארכה של 3 שבועות נוספים המוקנים ליולדת עבור כל ילד נוסף שילדה באותה לידה.
 • העובד עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה, אם עמד בתנאי הזכאות ובכל מקרה, לא ישולמו לעובד ולבת זוגו דמי לידה מעבר לדמי הלידה שהיולדת היתה זכאית על פי החוק.
טיפ
החופשה מוענקת לעובד לשם טיפול בילד. לכן העובד לא יכול לנצל את החופשה לצורך נסיעה פרטית לחו"ל, וכן לא יוכל לצאת לחופשה זו אם הילד חלילה נפטר או מדובר בלידה שקטה.
דוגמה
עובדת ילדה תאומים וזכאית לחופשת לידה של 29 שבועות, מתוכם 18 שבועות בתשלום של דמי לידה

חופשת אבהות

 • ב-5 הימים הראשונים לאחר הלידה נעדר העובד מעבודתו על חשבון חופשת אבהות.

חופשת לידה במקביל לחופשה של היולדת

 • לאחר מכן לקח בן הזוג חופשת לידה של שבוע, בהתאם לזכאותו לחלוק שבוע מחופשת הלידה יחד ובמקביל לבת זוגו, ולאחר שבת זוגו הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה עבור שבוע אחד.
 • כתוצאה מכך היולדת זכאית לחופשת לידה בת 29 שבועות שמתוכם רק 17 הם בתשלום של דמי לידה.
 • בן הזוג זכאי לדמי לידה עבור השבוע שבו שהה בחופשת הלידה.

חופשת לידה נוספת של שבועיים

 • בן הזוג חזר לעבודתו למשך חודש וכעת הוא מבקש לנצל את זכותו לחופשת לידה בת שבועיים שניתנת לו עקב לידה של יותר מילד אחד.
 • כתוצאה מכך תקוצר חופשת הלידה של האם (כולל תקופת הזכאות לדמי הלידה) בשבועיים, והיא תהיה זכאית לחופשת לידה בת 27 שבועות, שמתוכם 15 הם בתשלום.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה עבור השבועיים הללו.

חופשה לידה במקום בת הזוג

 • אם בן הזוג רוצה לצאת לחופשת לידה נוספת, הוא יכול לעשות זאת רק במקום היולדת ורק לאחר שחלפו לפחות 6 שבועות מהלידה.
  • במקרה כזה מופסקת חופשת הלידה של היולדת, ועליה לחזור לעבודתה.
  • בן הזוג הוא שינצל את יתרת חופשת הלידה ויקבל את דמי הלידה בהתאם לזכאותו.

בן זוג של יולדת שאינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה

 • בן זוג שהתינוק נמצא תחת השגחתו וטיפולו כי היולדת אינה יכולה לטפל בו בשל נכות או מחלה, זכאי לחופשת לידה במקום היולדת.
 • הזכאות מותנית בכך שרופא אישר בכתב כי בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד בשל נכותה או מחלתה.
 • חופשת הלידה של בן הזוג תחל ביום שבו החל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה של בת זוגו ותימשך לאורך יתרת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה, או יתרת החופשה שהיתה שוהה בה אילו היתה זכאית לחופשת לידה.
 • במקרה זה בן הזוג גם יהיה זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, אם בת הזוג לא ניצלה את זכאותה לצאת לחל"ת.

תהליך מימוש הזכות

 • אם היולדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה בתום 6 שבועות לאחר הלידה, והעובד חולק איתה את המשך חופשת הלידה, עליו למסור למעסיק הצהרה חתומה על-ידו ועל-ידי בת הזוג.
  • יש למסור את ההצהרה 30 ימי עבודה לפחות לפני היום שבו העובד מעוניין לצאת לחופשה (או אם מדובר בנסיבות בלתי צפויות, במועד המוקדם ביותר האפשרי).
  • בנוסף, בהגשת התביעה לתשלום דמי לידה לבן הזוג, היולדת תחתום כי היא מוותרת על דמי הלידה בתקופה שבן הזוג מחליף אותה (עליה למלא ולחתום על סעיף "חלוקת החופשה עם בן הזוג עקב חזרתך לעבודה" בטופס התביעה לתשלום דמי לידה לאב).
 • אם העובד חולק שבוע של חופשת לידה במהלך החופשה של בת הזוג ובמקביל אליה: בהגשת התביעה לתשלום דמי לידה לבן הזוג, היולדת תחתום כי היא מוותרת על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם לפי החוק (עליה למלא ולחתום על סעיף "חופשה מקבילה של בני הזוג" בטופס התביעה לתשלום דמי לידה לאב).
 • העובד זכאי לצאת לחופשת לידה ללא צורך בהסכמת המעסיק, והמעסיק אינו רשאי למנוע זאת ממנו.
 • אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף משרתו של העובד, העובד רשאי להגיש נגדו תביעת פיצויים. למידע נוסף ראו:
שימו לב
המעסיק חייב להודיע לעובד על זכאותו להמשך הפרשות לביטוח פנסיוני או קרן השתלמות במהלך חופשת הלידה בהתאם להנחיות לפי טופס זה, וזאת תוך זמן סביר מהיום שבו הודיע העובד על כוונתו לצאת לחופשת לידה.

צבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

 • חופשת הלידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
 • במהלך חופשת הלידה ממשיך/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, ימי מחלה ופיצויי פיטורים והעובד /ת ימשיכו לצבור זכויות אלה בזמן חופשת הלידה, כאילו הם המשיכו לעבוד בתקופה זו. צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה, והקשר המשפטי בין העובד/ת למעסיק אינו נפסק (ניתן למצוא התייחסות לכך בחוקים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לזכויות הספציפיות).
 • לגבי חופשה שנתית - צבירת הוותק אומנם לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה אך יחד עם זאת, מספר ימי החופשה השנתית שהעובד/ת זכאי/ת להם במהלך השנה שבה יצא/ה לחופשת הלידה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבד/ה בפועל באותה שנה יחסית ל-200. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
דוגמה
 • עובדת העובדת במשרה מלאה 5 ימים בשבוע, החלה לעבוד ב-01.01.2015.
 • בשנת 2017 יצאה העובדת לחופשת לידה, ועבדה בפועל במהלך השנה 100 ימים בלבד.
 • מאחר וחופשת הלידה אינה מנתקת את הקשר המשפטי בין העובד והמעסיק, שנת 2017 תחשב כשנת עבודתה השלישית של העובדת .
 • עובד/ת שעבדו בשנת העבודה השלישית לפחות 200 ימים במשך השנה, זכאים ל-16 ימי חופשה ברוטו (12 ימי חופשה נטו ללא שישי ושבת).
 • היות שהעובד עבדה באותה שנה רק 100 ימים בפועל (בגלל חופשת הלידה), היא זכאית לחלק יחסי ממספר ימי הזכאות לחופשה ברוטו, בהתאם ליחס שבין ימי עבודתה בפועל ל-200.
  חישוב חופשה שנתית 200.jpg
 • העובדת זכאית ל-8 ימי חופשה ברוטו (6 ימים נטו) עבור שנת 2017 על פי החישוב הבא: 100 חלקי 200 כפול 16 (מספר הימים ברוטו) - סה"כ 8 ימים ברוטו (כולל שישי שבת), שהם 6 ימים חופשה נטו.

הטבות מס להורה לאחר לידה

 • עובד או עובדת היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים להטבות במס הכנסה, כבר בשנת המס שבה נולד התינוק.
דוגמה
 • עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה וקיבל/ה דמי לידה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שמס ההכנסה שנוכה ממשכורתו לפני היציאה לחופשת הלידה, חושב על בסיס גובה השכר ולא על בסיס גובה דמי הלידה שהם נמוכים יותר. בנוסף בעת חישוב המס טרם הוענקו נקודות הזיכוי ממס הכנסה אשר מוענקים רק לאחר הלידה רטרואקטיבית לכל השנה.
 • לדוגמה מספרית ראו החזר מס הכנסה.
 • להסבר ספציפי על החזר מס לעובדת שחזרה מחופשת לידה ראו החזר מס הכנסה לאישה אחרי חופשת לידה.
 • בעקבות הלידה זכאים שני ההורים לנקודות זיכוי נוספות ממס הכנסה (רטרואקטיבית מתחילת השנה), גם אם לא יצאו לחופשת לידה.
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה מחופשת הלידה לפני שהסתיימה שנת המס (שבה נולד התינוק) עליו לעדכן את הפרטים בטופס 101 בהקדם ולפני שמסתיימת שנת המס. עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לעובד/ת את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה.
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה לאחר שהסתיימה שנת המס (כלומר חופשת הלידה החלה בשנה מסוימת אך העובד/ת חזר/ה לעבודה בשנה שלאחר מכן), יש להגיש בקשה להחזר מס על השנה שבה נולד הילד.
דוגמה
יולדת יצאה לחופשת לידה באוקטובר 2017 וחזרה לעבודה בינואר 2018.
 • העובדת זכאית לנקודות זיכוי בגין הלידה עבור כל שנת 2017.
 • מכיוון ששנת 2017 הסתיימה, לא ניתן לקבל את ההטבה דרך המשכורת ועל העובדת להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עבור שנת 2017.
 • שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2018 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2017. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2017 תוכלו להגיש בשנת 2018 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.

זכאות לדמי לידה

נסיעה לחו"ל

 • נסיעה של בן הזוג לחו"ל כאשר התינוק אינו מצטרף אליו לנסיעה מפסיקה את תקופת ההורות של בן הזוג המזכה אותו בדמי לידה (לגבי היולדת - נסיעה לחו"ל במהלך חופשת לידה, גם ללא התינוק, אינה פוגעת בזכאותה לדמי לידה).
  • בנסיעה ללא התינוק, הזכאות של בן הזוג לדמי לידה תופסק הן במקרה שיצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של היולדת והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא מקדימה את חזרתה לעבודה.
  • אם בן הזוג יצא לחו"ל ללא התינוק לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשת לידה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ.
 • בן זוג שיצא לחו"ל יחד עם התינוק זכאי להמשיך לקבל את דמי הלידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים