עובד שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאי לחופשת לידה נוספת שאורכה עד שבועיים, מהם 7 ימים רצופים, עבור כל ילד נוסף שנולד באותה לידה
העובד יהיה רשאי לממש חופשה זו החל מיום הלידה ובמקביל לבת זוגו, וזאת על חשבון תקופת הארכה של 3 שבועות נוספים המוקנית ליולדת עבור כל ילד נוסף
חופשת לידה זו היא בנוסף לזכאותו של כל אב לחלוק עם בת זוגו ובמקומה את חופשת הלידה
העובד עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה במהלך חופשה זו, אם יעמוד בתנאים המפורטים בהמשך


החל מיום 01.08.2018 עובד שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאי לחופשת לידה נוספת שאורכה עד שבועיים, מהם 7 ימים רצופים, עבור כל ילד נוסף שנולד באותה לידה.

 • העובד יהיה רשאי לממש חופשה זו החל מיום הלידה במקביל לבת זוגו.
 • הימים בהם שהה העובד בחופשת לידה זו יופחתו מתקופת ההארכה של 3 שבועות נוספים המוקנית ליולדת עבור כל ילד נוסף שילדה באותה לידה.
דוגמה
 • עובדת ילדה תאומים וזכאית להארכת חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים, ובסה"כ לחופשת לידה של 29 שבועות.
 • בן זוגה שהה בחופשת לידה יחד עמה, במשך שבועיים בסמוך לאחר הלידה.
 • היולדת זכאית עתה ל-27 שבועות בלבד של חופשת לידה.

תשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה של בן הזוג

 • בן הזוג עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה, אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא עובד שכיר או עצמאי.
  • שולמו משכרו (כעובד שכיר) או שהוא שילם מהכנסתו (כעובד עצמאי) דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 החודשים או עבור 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו יצא לחופשת הלידה.
  • היולדת זכאית לדמי לידה עבור אותו פרק זמן (כשבן הזוג בחופשת לידה), והם לא שולמו לה.
 • הוא שהה בחופשת לידה לפחות 7 ימים רצופים.
  • בכל מקרה, לא ישולמו לעובד ולבת זוגו דמי לידה מעבר לדמי הלידה שהיולדת היתה זכאית להם על פי החוק.
דוגמה
 • עובדת שילדה תאומים זכאית לתוספת של 3 שבועות דמי לידה ובסה"כ לתשלום דמי לידה עבור 18 שבועות.
 • בן זוגה שהה יחד עמה במשך שבועיים בחופשת לידה.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה עבור 2 שבועות והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה עבור 16 שבועות, כך שבסה"כ ישולמו לבני הזוג דמי לידה עבור 18 שבועות בלבד.

ניצול החופשה בנוסף לחופשות הלידה הנוספות שבן הזוג זכאי להן

דוגמה
עובדת ילדה תאומים וזכאית לחופשת לידה של 29 שבועות, מתוכם 18 שבועות בתשלום של דמי לידה

חופשת אבהות

 • ב-5 הימים הראשונים לאחר הלידה נעדר העובד מעבודתו על חשבון חופשת אבהות.

חופשת לידה במקביל לחופשה של היולדת

 • לאחר מכן לקח בן הזוג חופשת לידה של שבוע, בהתאם לזכאותו לחלוק שבוע מחופשת הלידה יחד ובמקביל לבת זוגו, ולאחר שבת זוגו הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה עבור שבוע אחד.
 • כתוצאה מכך היולדת זכאית לחופשת לידה בת 29 שבועות שמתוכם רק 17 הם בתשלום של דמי לידה.
 • בן הזוג זכאי לדמי לידה עבור השבוע שבו שהה בחופשת הלידה.

חופשת לידה נוספת של שבועיים

 • בן הזוג חזר לעבודתו למשך חודש וכעת הוא מבקש לנצל את זכותו לחופשת לידה בת שבועיים שניתנת לו עקב לידה של יותר מילד אחד.
 • כתוצאה מכך תקוצר חופשת הלידה של האם (כולל תקופת הזכאות לדמי הלידה) בשבועיים, והיא תהיה זכאית לחופשת לידה בת 27 שבועות, שמתוכם 15 הם בתשלום.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה עבור השבועיים הללו.

חופשה לידה במקום בת הזוג

 • אם בן הזוג רוצה לצאת לחופשת לידה נוספת, הוא יכול לעשות זאת רק במקום היולדת ורק לאחר שחלפו לפחות 6 שבועות מהלידה.
  • במקרה כזה מופסקת חופשת הלידה של היולדת, ועליה לחזור לעבודתה.
  • בן הזוג הוא שינצל את יתרת חופשת הלידה ויקבל את דמי הלידה בהתאם לזכאותו.

תהליך מימוש הזכות

הטבות מס וצבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

 • היציאה לחופשת לידה לא עוצרת את צבירת הוותק של העובדים במקום העבודה, והקשר המשפטי בינם לבין המעסיק אינו נפסק. לכן במהלך חופשת הלידה העובדים ממשיכים לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה וצבירת ותק לצורך פיצויי פיטורים (ניתן למצוא התייחסות לכך בחוקים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לזכויות הספציפיות).
 • בנוסף, היולדות ובני/בנות זוגן זכאים להטבות מס כבר בשנת הלידה, כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים