דמי לידה לבן זוג של יולדת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג של יולדות היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים לתשלום דמי לידה
הזכאות רלוונטית גם לבני זוג מאותו מין
לעדכונים שנעשו בנושא דמי לידה לבן זוג של יולדת ראו בחוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 06.04.2017

בן זוג של יולדת היוצא לחופשת לידה עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה.

 • הזכאות של בן הזוג לדמי לידה תיתכן במצבים הבאים:
  • במקרה שבן הזוג מחליף את היולדת, כלומר יוצא לחופשת לידה במקום היולדת, וזו חוזרת לעבודה לפני תום החופשה המלאה שיכלה לקחת.
  • במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה למשך שבוע במקביל לחופשת הלידה של היולדת.
  • כשהילד נמצא בחזקתו ובטיפולו של בן הזוג, כי היולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה (בהתאם לאישור רפואי).
 • לבן זוג שמחליף את בת זוגו בחופשת הלידה ישולמו דמי לידה בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות שבוע ובתנאי שהיולדת לא ניצלה את מלוא התקופה שבה יכלה לקבל דמי לידה (אם הלידה התרחשה לפני ה- 02.04.2017, בן הזוג חייב לקחת חופשה של 21 יום לפחות על מנת להיות זכאי לדמי לידה).
 • בכל מקרה, התקופה המקסימלית שבה שני בני הזוג יקבלו דמי לידה לא תעלה על תקופת החופשה שהיתה מגיעה ליולדת, לולא חלקה את החופשה עם בן הזוג.
 • שיעור דמי הלידה שישולמו לבן הזוג נקבע בהתאם לגובה שכרו.
 • הזכאות רלוונטית גם לבני זוג מאותו מין.

שיעור דמי הלידה

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,463.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2018. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה, בהתאם לתיקון מס' 183 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה ייעשה באופן הבא:
  • אם הלידה התרחשה לפני ה-01.03.2017, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה).
  • אם הלידה התרחשה מיום 01.03.2017 ואילך, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת, בהתאם לתיקון מס' 176 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה נעשה באופן הבא:
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה החל מה-27.04.2016 ואילך מחושבים דמי הלידה על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן. תחילה ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי הלידה שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשה לפני ה- 27.04.2016 חישוב דמי הלידה ליום נעשה בשלב הראשון על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה), וזאת בהתאם למקדמות ששילמ/ה למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים הללו. לאחר תום שנת המס וכאשר התקבלה שומה סופית, חישוב דמי הלידה נעשה בהתאם לגובה השומה.
 • למי שהם גם עובדים שכירים וגם עובדים עצמאים, ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם, כפי שפורט לעיל, בתנאי שצברו בנפרד תקופת זכאות מעבודתם כעצמאים.
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה, החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
 • לעובדת שהיתה בשמירת הריון:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה של העובדת לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההריון.
  • אם לפני שמירת ההריון העובדת לא צברה די חודשי עבודה לצורך הזכאות לדמי לידה, והתקופה של שמירת ההריון צורפה לצורך חישוב הזכאות, דמי הלידה יחושבו בהתאם לסכומי הגמלה לשמירת הריון שקיבלה בתקופה זו.

מי זכאי?

 • עובד שכיר הזכאי לחופשת לידה ממעסיקו או עובד עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה, ששולמו משכרו (כעובד שכיר) או שהוא שילם מהכנסתו (כעובד עצמאי) דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 החודשים או עבור 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו יצא לחופשת הלידה.
 • בנוסף, צריכים להתקיים לגבי העובד כל התנאים הבאים, בהתאם למקרה:
  • עובד המחליף את בת זוגו שילדה (או את בת/בן הזוג), בחופשת הלידה:
   • בת/בן הזוג של העובד (מדובר בבני זוג נשואים או ידועים בציבור) יצא/ה לחופשת לידה למשך 6 שבועות לפחות מיום הלידה.
   • בת/בן הזוג של העובד זכאי/ת לדמי לידה (למשך 8 או 15 שבועות).
   • בת/בן הזוג של העובד לא ניצל/ה את מלוא דמי הלידה שהיה/היתה זכאי/ת להם (כלומר שהה/תה בחופשת לידה פחות מ-15 שבועות).
   • בת/בן הזוג של העובד אישר/ה בכתב כי הוא/היא מוותר/ת על חלק מחופשת הלידה המגיעה לו/ה, וכי חזר/ה לעבוד בתקופה שוויתר/ה על החופשה.
   • חופשת הלידה של העובד המחליף את בת/בן הזוג נמשכת לפחות 7 ימים רצופים (אם הלידה התרחשה לפני ה-20.04.2017, חופשת הלידה של העובד המחליף את בת/בן הזוג צריכה להימשך לפחות 21 ימים רצופים).
  • עובד היוצא לחופשת לידה ביחד ובמקביל לבת/בן הזוג (רלוונטי ללידות שאירעו מיום 02.04.2017 ואילך):
   • בת/בן הזוג של העובד הצהיר/ה בכתב כי הוא/היא מוותר/ת על תשלום דמי הלידה עבור השבוע האחרון שבו היה/היתה זכאי/ת להם.
   • חופשת הלידה של בן הזוג (במקביל) נמשכת 7 ימים רצופים.
  • עובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה:
   • הילוד נמצא תחת השגחתו וטיפולו בגלל שהיולדת אינה יכולה לטפל בו בגלל נכות או מחלה.
   • רופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.
   • חופשת הלידה והזכאות לדמי לידה של בן הזוג תחל ביום שבו החל לטפל בילד שבחזקתו ותהיה למשך יתרת תקופת הלידה וההורות של בת הזוג שלא נוצלה על ידה.
 • אב ביולוגי שאינו חי עם האם, ואף אם הוא חי בזוגיות עם בת/בן זוג אחר/ת, יוכל בתנאים מסוימים לתבוע דמי לידה. לבירור הפרטים עליו לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש תביעה בתוך 12 חודשים מיום הזכאות הראשון של העובד, על-גבי טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג.
 • עובד שכיר יבקש מהמעסיק למלא את הפרטים הדרושים בטופס התביעה.
 • עובד עצמאי ימלא בטופס התביעה את תאריך הפסקת עבודתו ואת סניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוא משלם דמי ביטוח.
 • יש לצרף לטופס התביעה אישור מהמעסיק של בת/בן הזוג על כך שחזר/ה לעבודה.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. ניתן להגישה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • דמי הלידה יועברו לזכות חשבון הבנק של בת/בן הזוג של העובד, או לחשבון בנק המשותף לשני בני הזוג.

חשוב לדעת

 • עובדות עצמאיות וכן עובדות שכירות שלמעסיקיהן יש הסדר מיוחד עם הביטוח הלאומי, מקבלות את תשלום דמי הלידה באופן אוטומטי, מבלי שיצטרכו להגיש תביעה לביטוח הלאומי. לכן אם ידוע לבני הזוג מראש שבכוונתם לחלוק את חופשת הלידה, מוטב שיגישו את התביעה לדמי הלידה לאב לפני הלידה או מיד לאחריה, כדי להימנע מתשלום יתר של דמי לידה והיווצרות חוב.
 • עובד שקיבל דמי לידה עשוי להיות זכאי להארכת חופשת הלידה ותשלום נוסף בעקבות לידה רב-עוברית או אשפוז התינוק.
 • מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על פי השיעור הקבוע בחוק.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לזקוף את דמי הלידה המגיעים לעובד על חשבון חוב שצבר כעובד עצמאי בחשבון דמי הביטוח שלו.
 • אם בתקופת חופשת הלידה עבד התובע שלא במשק ביתו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול ממנו את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם.
 • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה -
  • לגבי היולדת - אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
  • לגבי בן הזוג של היולדת - נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר. (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים