הקדמה:

בני זוג של יולדות היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים לתשלום דמי לידה
הזכאות רלוונטית גם לבני זוג מאותו מין
דמי הלידה לבן/בת הזוג של היולדת ניתנים רק כאשר חופשת הלידה נועדה לצורך הטיפול בתינוק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בן זוג של יולדת היוצא לחופשת לידה עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה.

דוגמה
מקרים שבהם לא ישולמו דמי לידה לבן/בת זוג שיצא/ה לחופשת לידה

שיעור דמי הלידה

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה השכר ברוטו של העובד/ת שלפיו שולמו דמי ביטוח לאומי, ועד לסכום המקסימלי של 1,485.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2021. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

עובד/ת שכיר/ה

 • לעובד/ת שכיר/ה דמי הלידה ליום מחושבים על-פי שכר הברוטו של העובד/ת (שלפיו שולמו דמי ביטוח) ב-3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב-90, או על-פי שכר הברוטו ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
 • תשלומים המשולמים לעובד/ת פעם בשנה, כגון: דמי הבראה, תוספת ביגוד, בונוסים וכו' יחולקו ל–12 חודשים (או למספר חודשי העסקה של העובד/ת) ויצורפו באופן יחסי לשכר החודשי שישמש בסיס לחישוב דמי הלידה.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת מסיבות שאינו תלויות בעובדת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה ללא תשלום), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי דמי הלידה יחושבו בתוספת השלמת ימי היעדרות גם בשל חופשה ללא תשלום של עד חודש ימים, כאשר החופשה היא מבחירתה של העובדת.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה העובד/ת קיבל/ה תשלום נוסף (תשלום שכר בנוסף לשכר הרגיל, כולל בונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק ולא כולל הפרשים):
  • תשלום נוסף בשיעור הנמוך מ-1,325 ש"ח (25% משכר המינימום) יחושב במלואו כחלק מהשכר החודשי בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ש"ח או יותר יתפרס לצורך החישוב על פני 12 החודשים שהעובד/ת עבד/ה בהם (חודש התשלום ו-11 החודשים שקדמו לו), או פחות מכך, אם היו חודשים מלאים שהעובד/ת לא עבד/ה בהם.
דוגמה
 • עובדת שהתחילה לעבוד במקום עבודה חדש ב-15.01.2019 תמורת שכר של 10,000 ש"ח (ברוטו) בחודש, יצאה לחופשת לידה ב-29.11.2019.
 • במהלך כל חודש מרץ 2019 העובדת שהתה בחופשה ללא תשלום.
 • במשכורת של אוגוסט 2019 שולם לה בונוס בסך 3,500 ש"ח.
 • הבונוס עלה על 25% משכר המינימום, ולכן לצורך החישוב הוא נפרס על פני 7 החודשים שבהם העובדת עבדה לפני תשלום הבונוס (ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט).
 • התוספת לשכר שחושבה לגבי כל אחד מהחודשים הייתה 500 ש"ח (3,500 חלקי 7).
 • במקרה זה סכום דמי הלידה ליום נקבע על-פי השכר הממוצע שחושב ב-6 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו העובדת הפסיקה לעבוד (מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, כאשר בחודשים מאי עד אוגוסט חושב לעובדת שכר בסך 10,500 ש"ח). שכר זה היה גבוה משכרה הממוצע ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר).

עובד/ת עצמאי/ת

 • לעובד/ת עצמאי/ת דמי הלידה מחושבים ב-2 שלבים:
  • בשלב הראשון יחושבו דמי הלידה על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הגבוהה מביניהן, ושעל פיה שילם/ה העובד/ת את המקדמות למוסד לביטוח לאומי. סכום זה ישולם במהלך חופשת הלידה.
 • בשלב השני ולאחר קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב לפי השומה של שנת הלידה או לפי השומה של השנה הקודמת (לפי הגבוהה מביניהן).
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה, לעובדת עצמאית שתלד במהלך התקופה שבין ה-ל-01.01.2021 ל-31.12.2021, דמי הלידה יחושבו על סמך שכרה לפי השומה של שנת 2019 או השומה של שנת 2020, או לפי המקדמות של שנת 2021, לפי הגבוהה מביניהן.

עובדים שהם גם שכירים וגם עצמאים

 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו תקופות אכשרה בכל אחת מעבודותיהם (הן בעבודתם כשכירים והן בעבודתם כעצמאים).
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.

מי זכאי?

 • עובד שכיר הזכאי לחופשת לידה ממעסיקו או עובד עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה, ששולמו משכרו (כעובד שכיר) או שהוא שילם מהכנסתו (כעובד עצמאי) דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 החודשים או עבור 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו יצא לחופשת הלידה.
 • בנוסף, צריכים להתקיים לגבי העובד כל התנאים הבאים, בהתאם למקרה:
  • עובד המחליף את בת זוגו שילדה (או את בת/בן הזוג), בחופשת הלידה:
   • בת/בן הזוג של העובד (מדובר בבני זוג נשואים או ידועים בציבור) יצא/ה לחופשת לידה למשך 6 שבועות לפחות מיום הלידה.
   • בת/בן הזוג של העובד זכאי/ת לדמי לידה (למשך 8 או 15 שבועות).
   • בת/בן הזוג של העובד לא ניצל/ה את מלוא דמי הלידה שהיה/היתה זכאי/ת להם (כלומר שהה/תה בחופשת לידה פחות מ-15 שבועות).
   • בת/בן הזוג של העובד אישר/ה בכתב כי הוא/היא מוותר/ת על חלק מחופשת הלידה המגיעה לו/ה, וכי חזר/ה לעבוד בתקופה שוויתר/ה על החופשה.
   • חופשת הלידה של העובד המחליף את בת/בן הזוג נמשכת לפחות 7 ימים רצופים (בלידות שהתרחשו לפני ה-20.04.2017, חופשת הלידה של העובד המחליף את בת/בן הזוג היתה צריכה להימשך לפחות 21 ימים רצופים).
  • עובד היוצא לחופשת לידה ביחד ובמקביל לבת/בן הזוג (רלוונטי ללידות שאירעו מיום 02.04.2017 ואילך):
   • בת/בן הזוג של העובד הצהיר/ה בכתב כי הוא/היא מוותר/ת על תשלום דמי הלידה עבור השבוע האחרון שבו היה/היתה זכאי/ת להם.
   • חופשת הלידה של בן הזוג (במקביל) נמשכת 7 ימים רצופים.
  • עובד שבת זוגו ילדה יותר מילד אחד בלידה (רלוונטי ללידות שאירעו החל מיום 01.08.2018):
   • אשתו זכאית לדמי לידה בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן כאמור.
   • העובד שהה בחופשת לידה מכוח לידה רב עוברית של בת זוגו, לפחות 7 ימים רצופים.
  • עובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה:
   • התינוק נמצא תחת השגחתו וטיפולו בגלל שהיולדת אינה יכולה לטפל בו בגלל נכות או מחלה.
   • רופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.
   • התקופה שהוא אינו עובד נמשכת לפחות 7 ימים.
   • היולדת זכאית לדמי לידה עבור אותה תקופה, והם לא שולמו לה.
   • חופשת הלידה והזכאות לדמי לידה של בן הזוג תחל ביום שבו החל לטפל בילד שבחזקתו ותהיה למשך יתרת תקופת הלידה וההורות של בת הזוג שלא נוצלה על ידה.
 • אב ביולוגי שאינו חי עם האם, ואף אם הוא חי בזוגיות עם בת/בן זוג אחר/ת, יוכל בתנאים מסוימים לתבוע דמי לידה. לבירור הפרטים עליו לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
דוגמה
עובדת ילדה תאומים וזכאית לחופשת לידה של 29 שבועות, מתוכם 18 שבועות בתשלום של דמי לידה

דמי לידה עבור חופשת לידה במקביל לחופשה של היולדת

 • בן הזוג לקח חופשת לידה של שבוע, בהתאם לזכאותו לחלוק שבוע מחופשת הלידה יחד ובמקביל לבת זוגו, ולאחר שבת זוגו הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה עבור שבוע אחד.
 • כתוצאה מכך היולדת זכאית לחופשת לידה בת 29 שבועות שמתוכם רק 17 הם בתשלום של דמי לידה.
 • בן הזוג זכאי לדמי לידה עבור השבוע שבו שהה בחופשת הלידה.

דמי לידה עבור חופשת לידה נוספת של שבועיים בשל לידת תאומים

 • בן הזוג חזר לעבודתו למשך חודש וכעת הוא מבקש לנצל את זכותו לחופשת לידה בת שבועיים שניתנת לו עקב לידה של יותר מילד אחד.
 • כתוצאה מכך תקוצר חופשת הלידה של האם (כולל תקופת הזכאות לדמי הלידה) בשבועיים, והיא תהיה זכאית לחופשת לידה בת 27 שבועות, שמתוכם 15 הם בתשלום.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה נוספים עבור השבועיים הללו.

דמי לידה עבור חופשה לידה במקום בת הזוג

 • אם בן הזוג רוצה לצאת לחופשת לידה נוספת, הוא יכול לעשות זאת רק במקום היולדת ורק לאחר שחלפו לפחות 6 שבועות מהלידה.
  • במקרה כזה מופסקת חופשת הלידה של היולדת, ועליה לחזור לעבודתה.
  • בן הזוג הוא שינצל את יתרת חופשת הלידה ויקבל את דמי הלידה בהתאם לתנאי זכאותו כמפורט למעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים שבהם דמי הלידה משולמים ליולדת באופן אוטומטי יש להודיע מייד לאחר הלידה על כוונת בן הזוג לצאת לחופשת לידה לסניף הביטוח הלאומי.
 • ניתן להגיש את התביעה לדמי לידה אחרי שבן הזוג הפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפסקת העבודה.
 • מגישים את התביעה על-גבי טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג.
 • עובד שכיר יבקש מהמעסיק למלא את הפרטים הדרושים בטופס התביעה.
 • עובד עצמאי ימלא בטופס התביעה את תאריך הפסקת עבודתו ואת סניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוא משלם דמי ביטוח.
 • יש לצרף לטופס התביעה אישור מהמעסיק של בת/בן הזוג על כך שחזר/ה לעבודה.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. ניתן להגישה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • דמי הלידה יועברו לזכות חשבון הבנק של בת/בן הזוג של העובד, או לחשבון בנק המשותף לשני בני הזוג.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

תשלום הפרשים לדמי לידה

נסיעה לחו"ל

 • נסיעה של בן הזוג לחו"ל כאשר התינוק אינו מצטרף אליו לנסיעה מפסיקה את תקופת ההורות של בן הזוג המזכה אותו בדמי לידה (לגבי היולדת - נסיעה לחו"ל במהלך חופשת לידה, גם ללא התינוק, אינה פוגעת בזכאותה לדמי לידה).
  • בנסיעה ללא התינוק, הזכאות של בן הזוג לדמי לידה תופסק הן במקרה שיצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של היולדת והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא מקדימה את חזרתה לעבודה.
  • אם בן הזוג יצא לחו"ל ללא התינוק לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשת לידה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ.
 • בן זוג שיצא לחו"ל יחד עם התינוק זכאי להמשיך לקבל את דמי הלידה.
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם + פניה אישית שמצטטת תשובה של ביטוח לאומי מיום 14.8.2018
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)

חשוב לדעת

 • עובדות עצמאיות וכן עובדות שכירות שלמעסיקיהן יש הסדר מיוחד עם הביטוח הלאומי, מקבלות את תשלום דמי הלידה באופן אוטומטי, מבלי שיצטרכו להגיש תביעה לביטוח הלאומי. לכן אם ידוע לבני הזוג מראש שבכוונתם לחלוק את חופשת הלידה, מוטב שיגישו את התביעה לדמי הלידה לאב לפני הלידה או מיד לאחריה, כדי להימנע מתשלום יתר של דמי לידה והיווצרות חוב.
 • עובד שקיבל דמי לידה עשוי להיות זכאי להארכת חופשת הלידה ותשלום נוסף בעקבות לידה רב-עוברית או אשפוז התינוק.
 • מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על פי השיעור הקבוע בחוק.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לזקוף את דמי הלידה המגיעים לעובד על חשבון חוב שצבר כעובד עצמאי בחשבון דמי הביטוח שלו.
 • אם בתקופת חופשת הלידה עבד התובע שלא במשק ביתו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול ממנו את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים