במקרים מסוימים תובעי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי שתביעתם נדחתה עשויים להיות זכאים לתשלום מטעמי צדק

ישנם מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי מעניק תשלום מטעמי צדק למי שתביעתם לקצבה נדחתה כי לא עמדו בכל תנאי הזכאות.

קצבאות שחלה עליהן הענקה מטעמי צדק

מי זכאי?

 • מי שלא ענו על תנאי הזכאות לקצבאות שצוינו, במקרים הבאים:
  • עובדים עצמאים שלא נרשמו בביטוח לאומי.
  • עובדים שעתיים בעבודה שלא קשורה לעסק או למשלח-היד של המעסיק, שלא נרשמו בביטוח לאומי.
  • מי שלא שילמו את כל דמי הביטוח בתקופה הרלוונטית לתביעה.
  • מי שלא השלימו את תקופת האכשרה שנדרשת לקצבת זיקנה.
  • שאירים של מבוטח שלא השלים תקופת אכשרה לצורך זכאותם לקצבת שאירים.
  • יולדת שלא התאשפזה בבית חולים - בתביעה למענק לידה. בתנאים מסוימים גם מי שיולדת בלידת בית זכאית למענק לידה.

נסיבות שמאפשרות את הזכאות

 • הענקה מטעמי צדק תיתכן כאשר התובע לא עמד בתנאי הזכאות לקצבאות שצוינו בגלל אחת מהסיבות הבאות:
  • מחלה או תאונה
  • מאסר או מעצר
  • פסילות דין או חדלות פירעון (פשיטת רגל)
  • שירות בצה"ל
  • הימצאות בארץ אויב או בארץ שלא מאפשרת מגע חפשי עם ישראל
  • תנאי מלחמה או פעולות אויב
  • אסונות טבע או תנאי אקלים חריגים
  • רישום גיל שגוי במשרד הפנים שתוקן על-פי פסק דין
  • מסירת מידע שגוי על-ידי עובד המוסד לביטוח לאומי
  • סיבה אחרת שנוצרה בנסיבות שאינן תלויות במבקש

מבחן הכנסות

 • הזכאות להענקה מטעמי צדק נבדקת בהתאם להכנסה הממוצעת של התובעים ב-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה להענקה, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מבחן ההכנסות מתייחס להכנסה של מבקשי ההענקה מכל מקור שהוא (כגון עבודה, פנסיה והכנסה משכר דירה), כולל הכנסות בן/בת הזוג.
 • במבחן ההכנסות לא יילקחו בחשבון:
  • קצבת ילדים
  • הוצאות של המבקש עקב מחלה או נכות שלו או של מי שתלויים בו, בסכום סביר שהוכר על-ידי הביטוח הלאומי ושאינן מכוסות על-ידי המדינה.
סכומי מבחן ההכנסות נכון לשנת 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה (ברוטו) לחודש
מבוטח/ת יחיד/ה עד 7,146 ₪
מבוטח/ת יחיד/ה עם ילד עד 9,527 ₪
מבוטח/ת עם בן/בת זוג עד 9,527 ₪
מבוטח/ת עם בן/בת זוג וילד עד 10,405 ₪
תוספת עבור כל ילד נוסף 878 ₪
 • במקרה שההכנסה עולה על הסכום שצוין בטבלה, ייתכן תשלום קצבה חלקית בהתאם לחישוב הבא:
  • סכום ההכנסה העודפת ינוכה מסכום הקצבה.
  • אם סכום הקצבה שנותר אחרי הניכוי עולה על 10% מסכומה המלא, תשולם הקצבה החלקית.
דוגמה
 • מבוטח עם בת זוג וללא ילדים מגיש בקשה להענקה מטעמי צדק של קצבה בסכום של 1,736 ₪.
 • סכום ההכנסות של המבוטח ובת זוגו הוא 10,527 ₪ לחודש, כלומר 1,000 ₪ מעל הסכום שנקבע במבחן ההכנסות לגבי מבוטח עם בת זוג.
 • סכום הקצבה החלקית אחרי ניכוי 1,000 ₪ הוא 736 ₪.
 • סכום זה עולה על 10% מסכום הקצבה המלא (174 ₪), ולכן תשולם למבקש קצבה חלקית בסך 736 ₪.

שיעורי ההענקה מטעמי צדק

 • במקרים הבאים, אם אושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם לתובעים תשלום חודשי בשיעור הקצבה שתבעו והייתה משולמת להם לולא נדחתה תביעתם:
 • במקרה שנדחתה תביעה למענק שאירים ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם לאלמן/ה תשלום חד פעמי בשיעור המענק.
 • במקרה שנדחתה תביעה לגמלה לשמירת היריון ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם תשלום בשיעור הגמלה.
 • במקרה שנדחתה תביעה לדמי לידה ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם תשלום בשיעור דמי הלידה.
 • במקרים שבהם נדחו תביעות לדמי פגיעה, מענק או קצבה לנפגעי עבודה או לשאיריהם, סכומי ההענקה מחושבים לעתים בהתאם למספר התלויים בנפגע העבודה.
 • בכל מקרה, סכום ההענקה מטעמי צדק לא יעלה על סכום הקצבה או המענק שהיו משולמים לתובעים לולא נדחתה תביעתם המקורית.
 • מי שההכנסתם גבוהה מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות וההפרש בין הסכומים נמוך מ-90% מסכום הגמלה, יקבלו גמלה חלקית - אחרי ניכוי חלק ההכנסה שעולה על הסכום המירבי (כפי שמפורט ב"מבחן הכנסות" למעלה).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים הבאים התביעות שנדחו כוללות גם בקשה להענקה מטעמי צדק, והזכאות תיבדק אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה נוספת:
 • בשאר המקרים יש להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק (בתביעות שנדחו בנושאים הריון ולידה, נפגעי עבודה ואזרח ותיק).
 • לשם כך יש למלא טופס בקשה להענקה מטעמי צדק, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
 • התקופות שבהן ניתן להגיש את הבקשה:
  • בתוך 12 חודשים מהיום שנוצרה בו העילה לתביעת הקצבה (למשל, בתוך 12 חודשים ממועד הפטירה של המבוטח בתביעה לקצבת שאירים), או -
  • בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה בו דחיית התביעה לקצבה.
 • בקשות שיוגשו לאחר התקופות האלה יידחו.
 • אם הבקשה תאושר, תשלום הגמלה יתחיל עד 12 חודשים רטרואקטיבית מהחודש שהוגשה.​

חשוב לדעת

 • בהענקה מטעמי צדק אין אפשרות לכפל גמלאות.
דוגמה
לאלמנה שקיבלה הענקה מטעמי צדק במקום קצבת שאירים והחלה לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) יופסק תשלום ההענקה מטעמי צדק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים