הקדמה:

במקרים מסוימים, מבוטחים שאינם עונים על תנאי הזכאות לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי עשויים להיות זכאים לתשלום מטעמי צדק
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק) קובעות כללים לגבי מקרים שבהם ייתכן תשלום מטעמי צדק למבוטחים שתביעותיהם לקצבאות מסויימות נדחו לאחר שלא עמדו בכל תנאי הזכאות לקצבה.

הקצבאות שחלים עליהן כללי הענקה מטעמי צדק

מי זכאי?

 • מי שלא התקיימו לגביהם תנאי הזכאות לקצבאות שצויינו בסעיף הקודם, במקרים הבאים:
  • עובד עצמאי שלא נרשם בביטוח לאומי.
  • עובד שעתי בעבודה שאינה קשורה לעסק או למשלח-היד של המעסיק, שלא נרשם בביטוח לאומי.
  • מבוטח שלא עמד בחובת תשלום דמי הביטוח, כולם או חלקם, בתקופה הרלוונטית לקצבה שתבע.
  • מבוטח שלא השלים תקופת אכשרה לצורך הזכאות לקצבת זיקנה.
  • שאיריו של מבוטח שלא השלים תקופת אכשרה לצורך הזכאות לקצבת שאירים.
  • יולדת שלא התאשפזה בבית חולים- בתביעה למענק לידה. עם זאת, החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידת בית עשויה להיות זכאית למענק לידה.

נסיבות המאפשרות את הזכאות

 • הענקה מטעמי צדק תיתכן כאשר התובע לא עמד בתנאי הזכאות לקצבאות שצויינו בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • מחלה או תאונה
  • מאסר או מעצר
  • פסילות דין או פשיטת רגל
  • שירות בצה"ל
  • הימצאות בארץ אויב או בארץ שאינה מאפשרת מגע חפשי עם ישראל
  • תנאי מלחמה או פעולות אויב
  • אסונות טבע או תנאי אקלים החורגים מהרגיל
  • רישום גיל שגוי במשרד הפנים שתוקן על-פי פסק דין
  • מסירת מידע שגוי על-ידי עובד המוסד לביטוח לאומי
  • סיבה אחרת שמקורה בנסיבות שאינן תלויות במבקש

עמידה במבחן הכנסות

 • בנוסף לנסיבות שבהן מתאפשרת זכאות להענקה מטעמי צדק (שפורטו בסעיף הקודם), נבחן גם גובה ההכנסות ב-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה להענקה, בהתאם להרכב המשפחתי.
 • מבחן ההכנסות מתייחס להכנסתו של תובע ההענקה מכל מקור שהוא (כגון עבודה, פנסיה והכנסה משכר דירה), כולל הכנסות בן/בת הזוג.
 • במבחן ההכנסות לא יילקחו בחשבון:
  • קצבת ילדים
  • הוצאות של המבוטח עקב מחלה או נכות שלו או של התלויים בו, בסכום סביר שהוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי ושאינן מכוסות על-ידי המדינה.
 • שיעורי מבחן ההכנסות (נכון לשנת 2022):
מצב משפחתי סכום ההכנסה לחודש
מבוטח/ת יחיד/ה עד 6,014 ₪
מבוטח/ת יחיד/ה עם ילד עד 8,019 ₪
מבוטח/ת עם בן/בת זוג עד 8,019 ₪
מבוטח/ת עם בן/בת זוג וילד עד 8,757 ₪
תוספת עבור כל ילד נוסף 739 ₪
 • במקרה שההכנסה עולה על הסכום שצויין בטבלה, ייתכן תשלום קצבה חלקית בהתאם לחישוב הבא:
  • סכום ההכנסה העודפת ינוכה מסכום הקצבה.
  • אם סכום הקצבה שנותר לאחר הניכוי עולה על 10% מסכומה המלא, תשולם הקצבה החלקית.
דוגמה
 • מבוטח עם בת זוג וללא ילדים מגיש בקשה להענקה מטעמי צדק של קצבה בסכום של 1,596 ₪.
 • סכום ההכנסות של המבוטח ובת זוגו הוא 9,019 ₪ לחודש, כלומר 1,000 ₪ מעל הסכום שנקבע במבחן ההכנסות לגבי מבוטח עם בת זוג.
 • סכום הקצבה החלקית לאחר ניכוי 1,000 ₪ הוא 596 ₪.
 • מכיוון שסכום זה עולה על 10% מסכום הקצבה המלא (160 ₪), תשולם למבוטח קצבה חלקית בסך 596 ₪.

שיעורי ההענקה מטעמי צדק

 • ההענקה מטעמי צדק תשולם בהתאם להחלטה לגבי התביעה העיקרית (התביעה הראשונה שנדחתה).
 • במקרים הבאים, אם אושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם לתובע תשלום חודשי בשיעור הקצבה החודשית שתבע ושהיתה משולמת לו לולא נדחתה תביעתו:
 • במקרה שנדחתה תביעה למענק שאירים ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם לאלמן/ה תשלום חד פעמי בשיעור המענק.
 • במקרה שנדחתה תביעה לגמלה לשמירת היריון ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם תשלום בשיעור הגמלה.
 • במקרה שנדחתה תביעה לדמי לידה ואושרה הענקה מטעמי צדק, ישולם תשלום בשיעור דמי הלידה.
 • במקרים שבהם נדחו תביעות לדמי פגיעה, מענק או קצבה לנפגעי עבודה או לשאיריהם, סכומי ההענקה מחושבים לעתים בהתאם למספר התלויים בנפגע העבודה.
 • בכל מקרה, סכום ההענקה מטעמי צדק לא יעלה על סכום הקצבה או המענק שהיו משולמים לתובע לולא נדחתה התביעה העיקרית שהגיש.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים הבאים התביעות שנדחו כוללות גם בקשה להענקה מטעמי צדק, והזכאות תיבדק אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה נוספת:
 • בתביעות שנדחו לגבי הקצבאות הבאות יש צורך להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק:
 • את הבקשה מגישים על גבי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק.
 • ניתן להגיש את הבקשה במהלך אחת מהתקופות הבאות:
  • בתוך 12 חודשים מהיום שנוצרה בו העילה לתביעת הקצבה (למשל, בתוך 12 חודשים ממועד הפטירה של המבוטח בתביעה לקצבת שאירים).
  • בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה בו דחיית התביעה לקצבה.
 • בקשות שיוגשו לאחר התקופות שנקבעו יידחו.
 • ההענקה מטעמי צדק תשולם לא יותר מ-12 חודשים מתחילת החודש שבו הוגשה הבקשה להענקה.

חשוב לדעת

 • בהענקה מטעמי צדק אין אפשרות לכפל גמלאות.
דוגמה
לאלמנה שקיבלה הענקה מטעמי צדק במקום קצבת שאירים והחלה לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) יופסק תשלום ההענקה מטעמי צדק.


חקיקה ונהלים