הקדמה:

נכים חסרי דירה עשויים להיות זכאים לקבל דיור ציבורי צמוד קרקע
הקצאת דירות צמודות קרקע נעשית באמצעות המערכת הממוחשבת ובהתאם לסדר עדיפויות ולזכאות


נכים, משפחות של נכים ומשפחות שוועדה רפואית מצאה כי יש הכרח לכך, זכאים לקבל דיור ציבורי צמוד קרקע.

 • דירה צמודת קרקע היא דירה בבית חד-משפחתי או בקומת קרקע בבית דו-משפחתי או טורי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לאישור הזכאות, באמצעות אחת מהחברות המספקות שירותי שכר דירה. למידע נוסף, ראו הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי.
 • נכה על כיסא גלגלים צריך לצרף לבקשה אישור ממשרד הבריאות לפיו הוא רתוק לכיסא גלגלים, אינו מסוגל לעלות במדרגות ואושרה לו השתתפות במימון לרכישת כיסא גלגלים.
 • על המבקש להציג הערכה תפקודית מאורטופד וכל טופס תפקידי סיעוד החתום על-ידי אחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
 • יש לצרף כל מסמך אחר או מסמך נוסף התומך בבקשה.
 • במקרה שישנם מסמכים רפואיים המעידים על בעיות רפואיות שבגינן מבקש הזכאי תנאי דיור מותאמים, יועברו המסמכים לחוות דעת היועץ הרפואי.
 • סדרי העדיפויות להקצאת דירות צמודות קרקע ימוינו וידורגו באמצעות המערכת הממוחשבת ובהתאם לסדר המפורט להלן:
  1. נכים המרותקים לכיסא גלגלים.
  2. משפחה שוועדה רפואית מצאה שיש הכרח למגוריה בקומת קרקע.
  3. משפחה שיש בה נכה שנקבע לו אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות.
  4. במקרה בו ישנה משפחת נכים הרתוקים לכיסא גלגלים או שוועדה רפואית החליטה על הכרח למגורים בקומת קרקע, ובמלאי יש רק דירה קטנה, יועבר המקרה לדיון באגף אכלוס עם אומדן עלות ההרחבה ראשונית.
 • אחת ל-60 יום לפחות יבדוק המחוז ויכין דוח לגבי אופן הקצאת הדירות בפועל ויבדוק בין היתר האם הדירות צמודות הקרקע הוקצו לזכאים שלגביהם נמצא הכרח להורדתם לקומת קרקע.

חשוב לדעת

 • אם הזכאי או אחד מבני המשפחה הוא נכה הרתוק או זקוק לכיסא גלגלים וביישוב שבו הם מתגוררים מלאי הדירות המתפנות מצומצם, הם יירשמו כזכאים לדירה בשכירות ולחלופין לדירת נ"ר (נכסי רכישה).
 • אם לא נמצא פתרון, תיבדק האפשרות להתקין מעלון/רמפה ו/או לבצע שינויים בדירה הנוכחית, בתיאום עם מרפא/ת בעיסוק ומהנדס החברה המאכלסת. לפרטים נוספים, ראו סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים