עובד שהוא הורה או אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות בשירות המדינה, זכאי ל-18 ימי היעדרות בפועל בשנה, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות מהעבודה
העובד זכאי לזקוף את ימי המחלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו


עובד שהוא הורה או אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות בשירות המדינה, זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות.

 • ימי ההיעדרות יזקפו על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.
 • בחישוב מספר ימי ההיעדרות של הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלויות יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד בגין מחלה או מחלה ממארת של אותו ילד.
 • אם העובד נעדר רק מחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
דוגמה
 • יום עבודה של עובד הוא בן 8.5 שעות (משעה 09:00 עד שעה 17:30).
 • בשל סיוע לילדו הגיע אותו עובד לעבודתו בשעה 12:00, כלומר הוא נעדר 3 שעות באותו יום.
 • ממכסת ימי המחלה שצבר ינוכה 3/8.5 ימי מחלה (0.4375 יום).
 • בנוסף לכך, זכאי העובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות, מבלי שהיעדרות זו תנוכה משכרו. (עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו).
 • בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, זכאי העובד לעד 18 ימים נוספים של היעדרות בפועל ועד 52 שעות היעדרות נוספות (סה"כ 104 שעות היעדרות בשנה):

מי זכאי?

 • הורה העובד/ת בשירות המדינה, וכל עובד שעל העסקתו חלות ההוראות הרלוונטיות בתקנון שירות עובדי המדינה (פרק 01.02 לתקשי"ר).
 • הזכאות תקפה גם עבור הורה מאמץ, מי שקיבל לביתו ילד מאומץ, הורה במשפחת אומנה, או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק את צרכיו של הילד.
 • אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות יהיה זכאי בתנאי שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו להיעדרות זו.
 • זכאות העובד מותנית בכך שבן זוגו עובד "שכיר" או "עצמאי", בין אם במקום עבודתו נהוגות זכויות בקשר להורות ובין אם לאו.
 • הזכות אינה יכולה להינתן לעובד שבן זוגו אינו עובד כלל.
 • זכות זו תוענק גם לעובדים שאינם הורים בעצמם, אך מטפלים בילדי בן זוגם, מכוח קשר של ידועים בציבור.
 • ימי היעדרות של הורה במשפחת אומנה ייזקפו לזכות העובד רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד לא מימש באותם ימים את זכאותו לימי המחלה מכוח אותה זכות.
 • חשוב לדעת: עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, אך מוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, לא יהיה זכאי להיעדרויות אלה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת למסור לממונה על משאבי אנוש במשרד/יחידה הצהרה לפי טופס ההצהרה שבתוספת הראשונה לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)), חתומה על-ידו ועל-ידי בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - הצהרה חתומה על-ידו בלבד.
 • בנוסף, יש לצרף אישור מרופא על כך שהאדם שההיעדרות נדרשת בגינו הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. אישור לגבי מוגבלות קבועה יש לצרף באופן חד פעמי, ואם המוגבלות אינה קבועה האישור נדרש פעם אחת בתוך תקופה של 12 חודשים. אם חל שינוי במצב המוגבלות בתוך התקופה של 12 החודשים, מוטלת על העובד חובה לעדכן את יחידת משאבי האנוש.
 • אם הסיוע האישי נדרש לצורכי ליווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פרא רפואי, נדרש גם אישור מהגורם המטפל, המעיד על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול.
 • עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, יצרף צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. יש לצרף את צו המינוי פעם אחת בלבד - אם ניתן צו אפוטרופסות קבוע, או פעם אחת בתוך תקופת אפוטרופסות קצובה - אם ניתן צו אפוטרופסות זמני.
 • הורה במשפחת אומנה יצרף אישור כי הוא הורה במשפחת אומנה. האישור ניתן על-ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך, או על-ידי גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.
 • עובד/ת שבן זוגו עובד עצמאי, יצרף את אחד מהמסמכים הבאים:
  • מסמך המעיד על היות בן הזוג רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;
  • מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או משלח יד באותה שנת מס;
  • אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
 • אישור על היות בן הזוג עצמאי ניתן לעדכן אחת ל- 6 חודשים, ואין צורך להנפיק אותו מחדש בטרם חלפה תקופת 6 החודשים. אם פקע תוקף המסמך או השתנו הנסיבות כך שאינו רלוונטי יותר, העובד יודיע על כך למעביד.

חשוב לדעת

 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים המפורטים לעיל, לא ירשמו ימי ההיעדרות כימי היעדרות בשל מחלת ילד, והמעביד יוכל להתייחס אליהם כימי חופשה, אם לעובד יש ימי חופשה צבורים, או כחופשה ללא תשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים