עובדים בשירות המדינה זכאים ל- 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16
העובד זכאי לזקוף את ימי המחלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.


בהתאם להוראות תקנון שירות המדינה (התקשי"ר), עובדים בשירות המדינה זכאים לימי היעדרות בשל מחלת ילדיהם שגילם עד 16 שנים.

מי זכאי?

 • הורה העובד/ת בשירות המדינה, וכל עובד שעל העסקתו חלות ההוראות הרלבנטיות בתקנון שירות המדינה (פרק 01.02 לתקשי"ר).
 • הזכאות תקפה גם עבור הורה מאמץ, מי שקיבל לביתו ילד מאומץ, הורה במשפחת אומנה, או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק את צרכיו של הילד.
 • זכאות העובד מותנית בכך שבן זוגו עובד "שכיר" או "עצמאי", בין אם במקום עבודתו נהוגות זכויות בקשר להורות ובין אם לאו.
 • הזכות אינה יכולה להינתן לעובד שבן זוגו אינו עובד כלל.
 • זכות זו תוענק גם לעובדים שאינם הורים בעצמם, אך מטפלים בילדים של בן זוגם, מכוח קשר של ידועים בציבור.
 • ימי היעדרות של הורה במשפחת אומנה ייזקפו לזכות העובד רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד לא מימש באותם ימים את זכאותו לימי המחלה מכוח אותה זכות.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת למסור לממונה על משאבי אנוש במשרד/יחידה הצהרה על היעדרות מעבודה עקב מחלת ילד, חתומה על-ידו ועל-ידי בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - הצהרה חתומה על-ידו בלבד.
 • בנוסף, על העובד/ת לצרף אישור רפואי לגבי מחלת ילדו.
 • עובד/ת שבן זוגו עובד עצמאי, יצרף את אחד מהמסמכים הבאים:
  • מסמך המעיד על היות בן הזוג רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;
  • מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או משלח יד באותה שנת מס;
  • אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
 • אישור על היות בן הזוג עצמאי ניתן לעדכן אחת ל- 6 חודשים, ואין צורך להנפיק אותו מחדש בטרם חלפה תקופת 6 החודשים. אם פקע תוקף המסמך או השתנו הנסיבות כך שאינו רלוונטי יותר, העובד יודיע על כך למעביד.
 • הורה במשפחת אומנה יצרף אישור כי הוא הורה במשפחת אומנה. האישור ניתן על-ידי המפקח הארצי על האומנה (או מי שהוא הסמיך לכך) או על-ידי גוף שמשרד הרווחה הסמיך כגוף מפעיל לאומנה.

תשלום דמי מחלה

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת הילד, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד.
דוגמה
אם הורה אחד נעדר ביום הראשון למחלת הילד וההורה השני נעדר ביום השני למחלה, יקבל ההורה השני דמי מחלה בשיעור 50% (כאילו היה זה היום השני להיעדרותו), למרות שבפועל זהו יום ההיעדרות הראשון שלו (שעבורו לא משלמים דמי מחלה על-פי החוק).
דוגמה
 • הורים לילד שהיה חולה במשך 4 ימים.
 • ההורה הראשון נעדר בשני הימים הראשונים של המחלה וההורה השני בשני הימים הבאים (היום השלישי והרביעי למחלה).
 • ההורה הראשון ייחשב כמי שניצל את יום המחלה הראשון (שעליו לא משלמים דמי מחלה) ואת יום המחלה השני (שעליו מקבלים דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר).
 • ההורה השני ייחשב כמי שניצל את היום השלישי והרביעי למחלה, ויהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום היעדרותו הראשון (שהוא היום השלישי למחלה) ולדמי מחלה בשיעור 100% מהשכר עבור יום היעדרותו השני (שהוא היום הרביעי למחלה).
 • כדי שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל עובד, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על היעדרותו של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו (לנוסח ההצהרה ראו כאן).

חשוב לדעת

 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים המפורטים לעיל, לא יירשמו ימי ההיעדרות כימי היעדרות בשל מחלת ילד, והמעביד יוכל להתייחס אליהם כימי חופשה - אם לעובד יש ימי חופשה צבורים, או כחופשה ללא תשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים