עובד שעבד שנה לפחות בשירות המדינה זכאי לעד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילד שלא מלאו לו 18 שנה
העובד זכאי לזקוף את ימי המחלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו


עובד שעבד שנה לפחות בשירות המדינה זכאי לעד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילד שלא מלאו לו 18 שנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

מי זכאי?

 • הורה שהוא עובד או עובדת בשירות המדינה, וכל עובד או עובדת שעל העסקתם חלות ההוראות הרלוונטיות בתקנון שירות עובדי המדינה (פרק 01.02 לתקשי"ר).
 • הזכאות תקפה גם עבור הורה מאמץ, מי שקיבל לביתו ילד מאומץ, הורה במשפחת אומנה, או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק את צרכיו של הילד.
 • העובד יהיה זכאי, אם בת זוגו עובדת עובדת "שכירה" או "עצמאית", בין אם במקום עבודתה נהוגות זכויות בקשר להורות ובין אם לאו.
 • הזכות אינה יכולה להינתן לעובד שבת זוגו אינה עובדת כלל.
 • זכות זו תוענק גם לעובדים שאינם הורים בעצמם, אך מטפלים בילדי בן זוגם, מכוח קשר של ידועים בציבור.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת למסור לממונה על משאבי אנוש במשרד/יחידה הצהרה לפי טופס ההצהרה שבתוספת הראשונה לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)), חתומה על-ידו ועל-ידי בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - הצהרה חתומה על-ידו בלבד.
 • בנוסף, על העובד/ת לצרף אישור רפואי לגבי מחלת ילדו.
 • עובד/ת שבן זוגו עובד עצמאי, יצרף את אחד מהמסמכים הבאים:
  • מסמך המעיד על היות בן הזוג רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;
  • מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על-ידו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או משלח יד באותה שנת מס;
  • אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
 • אישור על היות בן הזוג עצמאי ניתן לעדכן אחת ל-6 חודשים, ואין צורך להנפיק אותו מחדש בטרם חלפה תקופת 6 החודשים. אם פקע תוקף המסמך או השתנו הנסיבות כך שאינו רלוונטי יותר, העובד יודיע על כך למעביד.
 • הורה במשפחת אומנה יצרף אישור כי הוא הורה במשפחת אומנה. האישור ניתן על-ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך, או על-ידי גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.

חשוב לדעת

 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים המפורטים לעיל, לא יירשמו ימי ההיעדרות כימי היעדרות בשל מחלת ילד, והמעביד יוכל להתייחס אליהם כימי חופשה, אם לעובד יש ימי חופשה צבורים, או כחופשה ללא תשלום.
 • עובדים בשירות המדינה זכאים לימי היעדרות לצורך טיפול בילד עם מוגבלות, גם לאחר גיל 18. לפרטים נוספים ראו ימי מחלה לעובדי מדינה לצורך טיפול בילד עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים