במקרה שהוטל עיקול על מקרקעין של חייב, והוא לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול, ניתן למכור את המקרקעין שעוקלו
המכירה תתבצע במכירה פומבית
אדם המציע לרכוש את המקרקעין יצרף להצעתו ערבון בסך 10% לפחות מהמחיר שאותו הציע
הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה
במקרה שלא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות נמוכות, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על השכרת המקרקעין, העברת החזקה בהם או רישום משכנתא עליהם כדי לפרוע את החוב


במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם עיקול על מקרקעין או על זכויות במקרקעין על שם החייב, והחייב לא שילם את החוב, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת המקרקעין.

אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי לדירת מגורים
ערך זה עוסק במכירת מקרקעין שעוקלו בהוצאה לפועל, כאשר המקרקעין אינם משמשים כדירת מגורים.
למידע על מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל, ראו בערך מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי לבקש למכור את המקרקעין שעוקלו ואשר רשומים על שם החייב במקרה שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. המקרקעין רשומים על שם החייב;
  2. על המקרקעין הוטל עיקול ע"י רשם ההוצאה לפועל;
  3. עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
  4. החייב לא שילם את החוב.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך

הודעה לחייב

 • לחייב תישלח הודעה שאם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין המעוקלים. ההודעה תישלח אליו בדואר רשום עם אישור מסירה.
 • אם ישלם החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.
 • אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין כמפורט להלן.

עריכת שומה למקרקעין

 • אם עברו שבעה ימים ממועד המצאת ההודעה לחייב, והחייב לא שילם את החוב, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי המקרקעין.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת המקרקעין

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת המקרקעין המעוקלים.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
  1. פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל),
  2. פרסום בעיתון יומי,
  3. פרסום בלוח המודע של לשכת ההוצאה לפועל,
  4. בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את המקרקעין רשאי להגיש הצעה לקנייתם.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת המקרקעין.
 • בהצעה עליו לפרט את המחיר שאותו הוא מציע לשלם.
 • להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע.
 • אם הקונה הוא הזוכה בתיק או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת המקרקעין, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הקונה שזכה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את המקרקעין על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש במקרקעין לצורכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  1. מסירת החזקה במקרקעין,
  2. רישום שכירות,
  3. רישום משכנתא במקרקעין.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בכל הנוגע למכירת מקרקעין מעוקלים (שאינם משמשים כדירת מגורים לחייב ולבני משפחתו) ניתן לערער באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער. אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער. אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, אזי עליו להגיש את הבקשה לבית המשפט תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל

חשוב לדעת

 • ביצוע הליכי העיקול, כולל פינוי המקרקעין, כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
 • צד שלישי שטוען שיש לו זכות במקרקעין שעוקלו, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט שיצהיר על זכותו.
 • מכירת מקרקעין שעוקלו בהוצאה לפועל מהווה מעשה פשיטת רגל אשר בגינו ניתן להגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל