קבלן שרותים המעסיק עובדי ניקיון או שמירה במקומות ציבוריים חייב לשלם מענקי מצוינות לעובדיו
בחירת העובדים המצטיינים תיעשה בהתאם למדדים שיקבעו על-ידי מזמין השירות
גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן באותה שנה לכלל עובדי הנקיון או השמירה


על-פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013, החל מספטמבר 2013, על קבלן שירותים המעסיק עובדי שמירה ואבטחה, העובדים בפועל במגזר הציבורי, לשלם לעובדיו מענק מצוינות.

 • את מענק המצוינות צריך הקבלן לשלם לעובדים המצטיינים אחת לשנה, בסוף השנה, בהתאם למדדים שייקבעו על-ידי מזמין השירות.
 • עובר עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדי ממשלה, זכאים לקבל את המענק החל ממאי 2012.
 • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות (כולל גמול עבור שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית , גמול עבור העסקה ביום חג והוצאות נסיעה) ששילם הקבלן לכלל עובדי הניקיון או השמירה באותה שנה שעבורה ניתן המענק .
 • על פי הוראה 7 של החשב הכללי סכום המענק לעובד לא יעלה על ממוצע שתי משכורות של העובד בשנה שעבורה ניתן המענק.
 • המענק אינו נחשב כשכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך חישוב הערך של שעת עבודה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (כולל הפרשות לקופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות).
 • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשלום בראשית חודש מאי.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, אשר עובדים בפועל בגופים ציבוריים.
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • קבלן המעניק שירותים במספר מבנים במשרד ממשלתי (או בגוף ציבורי) יעניק את מענק ההצטיינות על פי אמות המידה שנקבעו לכל הפחות ב-50% מהמבנים בהם הוא מעסיק את עובדיו, זאת כדי לעודד הצטיינות בקרב העובדים בכלל מתקני המשרד. לדוגמא: הקבלן מועסק ב-4 מבנים, מענק הצטיינות יחולק לעובדי ניקיון או אבטחה המועסקים ב-2 מבנים לפחות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים