החל מספטמבר 2013, עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים למספר הטבות בנוסף לזכויות הניתנות לכלל העובדים
עובדים שהועסקו במגזר הציבורי לפני 06.08.2013, עשויים להיות זכאים לחלק מההטבות החל מנובמבר 2013. עובדים המוצבים במשרדי הממשלה זכאים להטבות כבר החל ממאי 2012
בכל מקרה שבו יש חוזה או נוהג המיטיב עם העובד מעבר לזכויות המפורטות בזכותון, יש לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד
עובד שזכויותיו הופרו יכול להגיש תלונה נגד הקבלן או נגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
הקבלן או מזמין השירות עלולים לספוג קנס של עד 39,770 ₪ במקרה של הפרת זכויות העובדים


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

בהתאם לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013 ולהסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות למדינת ישראל, שופרו תנאי ההעסקה של עובדי קבלן-שירותים בתחום הניקיון ובתחום השמירה והאבטחה, העובדים בפועל בגופים ציבוריים.

 • הזכאות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון במגזר הציבורי היא החל מספטמבר 2013 (או מנובמבר 2013 - למי שהועסקו במגזר הציבורי לפני ה-06.08.2013).
 • עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבות המפורטות בהסכם זה כבר החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי).

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בפועל בגופים ציבוריים (במגזר הציבורי).
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

שכר מינימום

שכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה

שכר המינימום לעובדי ניקיון

 • החל מיום 01.04.2023 שכר המינימום החודשי הוא 5,571.75 ₪, ושכר המינימום לשעה עומד על 30.61 ₪ .
 • החל מ-01.04.2018 ועד ליום 31.03.2023 שכר המינימום החודשי הוא 5,300 ₪ , ושכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪.
 • החל מ-01.12.2017 ועד 01.04.2018 שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה, בדומה לכלל העובדים במשק.
 • החל מה-01.01.2017 ועד 30.11.2017 עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים זכאים לשכר מינימום הזהה לשכר המינימום הכללי במשק. גובה שכר המינימום החל מ01.01.2017 ועד 30.11.2017 עמד על 26.88 ₪ לשעה ו-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
 • למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה

מנוחה שבועית

 • עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות , הכוללת את יום המנוחה על פי דתם.
 • יום המנוחה השבועי לעובדי ניקיון יהודים הוא בהתאם להגדרת השבת במורשת ישראל- מכניסת השבת ביום שישי ועד מוצאי שבת.
 • החל מיום 01.09.2022 יום המנוחה של עובדי שמירה ואבטחה הנו בין השעות 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון.
 • עבור שעות העבודה במנוחה השבועית זכאים העובדים לתוספת של 50% משכרם הרגיל ולמנוחת פיצוי.
 • בנוסף, עובדים בתחום השמירה והניקיון זכאים להפרשות לפנסיה עבור שעות העבודה במנוחה השבועית, כמפורט בהמשך.
 • למידע נוסף ראו :

מענק מצוינות

 • בהתאם למדדים שמזמין השירות קובע להצטיינות בעבודה, על הקבלן המעסיק את העובד לשלם מענקי מצוינות בסופה של כל שנה.
 • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן לכלל עובדיו באותה שנה.
 • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשולם בראשית חודש מאי.
 • למידע נוסף ראו מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

דמי הבראה

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים למספר ימי הבראה גבוהים יותר בהשוואה לעובדים אחרים:
ותק בעבודה ימי הבראה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה
 • תעריף יום הבראה של עובדי קבלן בתחום השמירה המועסקים בגופים ציבורים שווה לתעריף המקובל במגזר הציבורי ועומד על 471.4 ₪ לכל יום הבראה.
 • עובדי קבלן בתחום הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי (471.4ש"ח לכל יום הבראה) או על פי האמור בצו ההרחבה בענף הניקיון (471.84 ₪ לכל יום הבראה), הגבוהה בניהם.
 • דמי ההבראה משולמים במשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט). אם עובד התחיל לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
 • עובדים שעתיים יקבלו את דמי ההבראה מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי.
 • התשלום ישולם מדי חודש (החל במשכורת שתשולם בתחילת חודש דצמבר).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים שצויינו לעיל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.
 • למידע נוסף ראו

הפרשות לקופת גמל לקצבה (פנסיה) ולפיצויי פיטורים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים ליהנות מהפרשות בשיעורים מוגדלים לביטוח פנסיוני.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק (והמפורטים להלן), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה אשר הקבלן המעסיק אותם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי מעסיקים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעת חילופי מעסיקים, גם אם הם התפטרו מעבודתם וגם אם הם החליטו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת חברה מעסיקה אחרת.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכיוון שעוד לא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, וממשיך לעבוד באותו מקום, עשוי להיות זכאי בעתיד לפיצויי פיטורים ממעסיקו השני על כל תקופת עבודתו באותו מקום, כולל התקופה שבה עבד תחת המעסיק (הקבלן) הראשון.
טיפ
אם המעסיק הפריש במהלך עבודתו את ההפרשות החודשיות לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, יהיה העובד זכאי לקבל מהמעסיק רק את החלק היחסי של הפיצויים של הופרשו לביטוח הפנסיוני.

קרן השתלמות

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים להפרשות לקרן השתלמות.
 • העובד יפריש 2.5% משכר הבסיס שלו ומתשלום דמי ההבראה שלו והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
 • למידע נוסף על הדרכים לשימוש בכספים שנצברו ועל הפטור מס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.
דוגמה
עובד ניקיון/שמירה שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,498 ₪) והוא בעל ותק של שנה אחת בעבודה (מקבל דמי הבראה של 132.66 ₪). סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 2,630.66 ₪. משכרו של העובד ינוכה סך של 65.77 ₪ (2.5% X‏ 2,630.66 ₪), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 197.30 ₪ (7.5% X‏ 2,630.66 ₪).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.
 • למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

 • אם מזמין השירות (לא הקבלן המעסיק) נוהג לסבסד לעובדיו הישירים את עלות הארוחות, גם עובדי הקבלן בתחום השמירה או הניקיון כולל אחראי הניקיון והשמירה ייהנו מהטבה זו.
 • ההטבה תינתן באמצעות תשלום בתלוש השכר.
דוגמה
עובד ניקיון במשרד ממשלתי, שבו עובדי המשרד מקבלים סבסוד בשווי 30 ₪ ליום לארוחה, יקבל אף הוא מהקבלן סבסוד בשווי 30 ₪ עבור כל יום עבודה שבו הוא עובד.

שי לחגים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, ומועסקים בתחילת החודש שחל בו ערב ראש השנה או ערב חג הפסח, זכאים לקבל שי לחג.
 • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמקבלים עובדי מדינה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • סכום השי לעובד הוא 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח), בהתאם לחוזר נציבות שירות המדינה.
 • סכום זה בתוקף החל מ-01.01.2022, ויש לשלם אותו רטרואקטיבית מפסח 2022.
 • לעובדים במשרה חלקית סכום השי נקבע בהתאם לחלקיות משרתם.
 • השי יינתן בכסף באמצעות תלוש השכר.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק את השי לחג ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.
 • למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

מתנות לעובדים

 • כאשר מזמין השירות מעניק לעובדיו מתנה מוחשית, יעניק גם הקבלן לעובדי הניקיון/השמירה (כולל לאחראי השמירה/הניקיון) מתנה באותו שווי שניתן לעובדי מזמין השירות.
 • הזכאות היא לעובדים במשרה מלאה בלבד.
 • אם אצל מזמין השירות קיימים נהלים מסוימים לגבי חלוקת שי המותנה בוותק מסוים בעבודה או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה – יחולו אותם נהלים גם על עובדי הניקיון/השמירה (כולל אחראי הניקיון והשמירה).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה לעובדיו במקרים שבהם מזמין השירות העניק מתנה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.
 • למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת

 • החל מיום 03.10.2017 מעסיק בשירות ציבורי מחויב להעמיד לרשות עובדי שמירה ואבטחה עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש.
 • בעמדה המקורה יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם למזג האוויר.
 • אסור למעסיק למנוע מהמאבטח לשהות בעמדה זו במהלך העבודה, בכפוף לצרכי האבטחה.
 • בנוסף, על המעסיק לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים בעמדה או מחוצה לה, וכן מקום שבו יוכל להניח את חפציו האישיים.
 • למידע נוסף ראו עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת לעובדי שמירה ואבטחה.

הפרת הזכויות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

הפרת זכויות של עובדי שמירה ואבטחה או עובדי ניקיון בשירות המדינה

חשוב לדעת

 • בכל מקרה שבו יש הסכם קיבוצי אחר, חוזה אישי או נוהג, המקנה לעובד הטבות מעבר להטבות הקבועות המפורטות בזכותון זה, יש לנהוג לפי התנאים המיטבים עם העובד.
 • עובדי הניקיון והשמירה המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להטבות החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי על התקופה שבעדה לא קיבלו את ההטבות). שאר עובדי הניקיון והשמירה במגזר הציבורי זכאים להטבות החל מספטמבר 2013. אולם אם עובדים אלה היו מועסקים לפני 06.08.2013, הם יהיו זכאי להטבה החל מנובמבר 2013.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים גם להטבות החלות על כלל עובדי הניקיון והתחזוקה במשק מכוח צו הרחבה בענף הניקיון. למידע נוסף, ראו זכותון עובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • עובדי שמירה זכאים בנוסף להטבות מכוח צו הרחבה בענף השמירה. למידע נוסף ראו עובדי חברות שמירה ואבטחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים