מי שמשכירים דירה או דירות למגורים צריכים לשלם מס על הכנסתם מדמי השכירות
אם ההכנסות משכר הדירה נמוכות מ-11,308 ₪ לחודש (נכון ל-2024) אפשר לקבל פטור ממס על חלק מהסכום (ופטור על כל הסכום אם הוא עד 5,654 ₪ לחודש)
יש כמה מסלולים לחישוב המס שאפשר לבחור מביניהם ובמקרים מסוימים לשלב ביניהם
בני 65 ומעלה שעוברים לבית אבות ומשכירים את דירתם זכאים לפטור ממס במסלול מיוחד על ההכנסות מההשכרה עד לסכום מסוים
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


אנשים שמשכירים דירה או דירות למגורים צריכים לשלם מס על הכנסתם מדמי השכירות.

 • ניתן לבחור באחד ממסלולי המס שיפורטו בהמשך ובמידה מסוימת ניתן לשלב ביניהם.
 • בכל מקרה לא ניתן לבחור במסלול של פטור ממס או במסלול של מס מופחת אם הדירה לא מיועדת למגורים או אם השכרת הדירה היא חלק מהפעילות של העסק של המשכיר.
אזהרה
השכרה של מספר גדול של דירות עלולה להיחשב כהכנסה מעסק ויחול עליה מס מלא
לפי פסיקת בית המשפט העליון ועמדת רשות המסים, אדם המשכיר 10 דירות ומעלה נחשב למי שמפעיל עסק להשכרת דירות ויחויב במס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה. בהשכרה של 5 דירות או פחות ניתן לנצל את המסלולים המיוחדים המפורטים בדף זה. השכרה של 10-6 דירות תיבחן על פי קריטריונים שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • משכירי דירות למגורים שלא במסגרת עסק.
 • משכירי דירות שמעוניינים ליהנות ממסלול פטור ממס צריכים לעמוד בתנאים נוספים.

מסלול פטור ממס

 • אם סך כל ההכנסות משכר דירה בחודש מסוים לא עולה על 5,654 ₪ (נכון ל-2024), המשכיר יוכל לקבל פטור מלא ממס על כל שכר הדירה שקיבל באותו חודש.
 • אם סך כל ההכנסות משכר דירה עולה על 5,654 ₪ ונמוך מ-11,308 ₪ לחודש (נכון ל-2024) ניתן לקבל פטור על חלק מהסכום. הסכום שיינתן עליו פטור יקטן ככל שההכנסה משכירות תהיה גבוהה יותר.
 • בדירה שנוצל לגביה פטור חלקי, יתרת שכר הדירה (הסכום שעליו לא חל הפטור) תהיה חייבת במס לפי מסלול מס מלא.
דוגמה
אדם שמשכיר דירה תמורת 7,000 ₪ לחודש
 • למי שמשכירים מספר דירות וניצלו את הפטור החלקי רק על הכנסה משכירות של דירה אחת, המיסוי על הכנסותיהם מהדירות האחרות ייעשה לפי מסלול מס מופחת או מסלול מס מלא, לפי בחירתם.
דוגמה
אדם שמשכיר 2 דירות: אחת ב-5,000 ₪ והשנייה ב-2,000 ₪
 • סך הכנסותיו משכר דירה הוא 7,000 ₪ (5000 + 2,000) ולכן הסכום הפטור ממס הוא 4,308 ₪ (בדומה לדוגמה הקודמת).
 • המשכיר יוכל לנצל את מלוא הפטור (4,308 ₪) על הדירה היקרה יותר ולשלם מס רק על היתרה בסך 692 ₪ (5,000-4,308 ₪). המס ישולם לפי מסלול מס מלא. על הדירה הזולה יותר הוא ישלם מס על מלוא שכר הדירה (2,000 ₪) באחד מ-2 המסלולים האחרים (מסלול מס מופחת בשיעור 10% או מסלול מס מלא).
 • לחלופין, המשכיר יכול לנצל את הפטור תחילה על הדירה הזולה יותר (2,000 ₪), אך מכיוון שהסכום הפטור (4,308 ₪) גבוה משכר הדירה המשולם עבור דירה זו, תישאר לו יתרה של 2,308 ₪ שלא נוצלה, והוא יוכל לבחור בין שתי האפשרויות הבאות:
  • לקבל פטור על 2,308 ₪ מתוך שכר הדירה שקיבל מהדירה היקרה יותר, ואילו יתרת שכר הדירה בסך 2,692 ₪ (5,000-2,308) תחויב במס הכנסה לפי מסלול מס מלא.
  • לשלם מס הכנסה על מלוא שכר הדירה (ללא פטור ממס) שקיבל מהשכרת הדירה היקרה באחד מ-2 המסלולים האחרים (מסלול מס מופחת בשיעור 10% או מסלול מס מלא).

מסלול מס מופחת בשיעור 10%

 • במסלול זה משלם המשכיר מס בשיעור 10% על כל ההכנסה משכירות, בלי קשר לגובה דמי השכירות.
 • אם ברשות המשכיר מספר דירות, הוא יכול לנצל פטור מלא או חלקי על דירות מסוימות, ולבחור בתשלום מס מופחת על דירות אחרות.
 • לא ניתן לבחור במסלול מס מופחת על דירה שלגביה ניתן פטור חלקי. במקרה כזה על יתרת שכר הדירה שלא נהנה מהפטור יחול מס בשיעור מלא.
דוגמה
אדם משכיר 3 דירות תמורת 3,000 ₪, 2,200 ₪ ו-1,800 ₪
 • כלל ההכנסות שלו משכר דירה הן 7,000 ₪ לחודש.
 • ההכנסה שעליה ניתן לקבל פטור היא 4,308 ₪ (כמו בדוגמה הקודמת).
 • המשכיר יכול לנצל את הפטור על הדירה היקרה (3,000 ₪) אך תישאר לו יתרת פטור שלא ניצל בסך 1,308 ₪.
 • המשכיר יכול לנצל את יתרת הפטור על הדירה השנייה כך ש-1,308 ₪ יהיו פטורים ממס ואילו יתרת שכר הדירה בגובה 892 ₪ תחויב במס לפי מסלול מס מלא או לא לנצל את יתרת הפטור, ולהחיל על דירה זו מס בשיעור מופחת של 10% על מלוא שכר הדירה שהתקבל ממנה, כלומר לשלם מס בסך 220 ₪ על דירה זו.
 • את המס על הדירה השלישית ישלם לפי אחד המסלולים שיבחר (מסלול מס מופחת או מסלול מס מלא).

בעל דירה שמשכיר את דירתו היחידה, ובמקביל גר בשכירות

 • החל משנת 2023, אדם שבבעלותו דירה יחידה ואשר הוא משכיר אותה למגורים, ובמקביל שוכר דירה אחרת למגוריו שלו, רשאי לצורך מס להפחית את דמי השכירות שהוא משלם כשוכר (עד לתקרה של 7,500 ₪ לחודש) מתוך דמי השכירות שהוא מקבל כמשכיר, ולשלם מס בשיעור 10% רק על ההפרש.
דוגמה
 • אדם משכיר את דירתו היחידה תמורת 9,000 ₪ לחודש, ובמקביל שוכר דירה למגורים בסכום של 7,000 ₪. אם הוא יבחר במסלול 10%, הוא ישלם מס רק על ההפרש, כלומר על 2,000 ₪. גובה המס יהיה 200 ש"ח עבור כל חודש.
 • אם אותו אדם משלם שכר-דירה של 8,000 ₪, הוא יוכל להפחית רק 7,500 ₪ (התקרה) ולא את כל מלוא שכר-הדירה שהוא משלם. במקרה כזה הוא ישלם מס בשיעור 10% על ההפרש, כלומר על 1,500 ₪ (9,000-7,500). גובה המס יהיה 150 ש"ח לכל חודש.

בעל דירה שמשכיר את דירתו היחידה, ובמקביל גר בבית אבות

 • החל משנת 2023, בני 60 ומעלה שבבעלותם דירה יחידה אשר הם משכירים למגורים, ובמקביל גרים בבית אבות, או בדיור מוגן, רשאים לצורך מס להפחית את דמי השכירות שהם משלמים כשוכרים (עד לתקרה של 7,500 ₪ לחודש) מתוך דמי השכירות שהוא מקבלים כמשכירים, ולשלם מס בשיעור 10% רק על ההפרש.
 • בני 65 ומעלה שעוברים לגור בבית אבות ומשכירים את דירתם (שאינה בהכרח דירתם היחידה), יכולים לקבל פטור ממס על ההכנסה מהשכירות במסלול שונה.

אופן התשלום המס

 • במסלול זה יש לשלם את המס פעם אחת על כל השנה וזאת עד 30 בינואר של השנה העוקבת.
דוגמה
 • את המס המופחת על שנת המס 2023 יש לשלם לכל המאוחר עד 30.01.2024.
 • את המס המופחת על שנת המס 2024 יש לשלם לכל המאוחר עד 30.01.2025.
 • תשלום אחרי המועד שצוין יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.
 • משכירים שיש להם תיק במס הכנסה יכולים לשלם באתר האינטרנט של רשות המסים.
 • משכירים שאין להם תיק במס הכנסה ישלמו בבנק הדואר באמצעות שובר דיווח מקוצר "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה" שניתן לקבל במשרד פקיד השומה באזור מגוריהם. בגב השובר מפורטות הנחיות למילוי השובר.

מסלול מס מלא

 • במסלול זה משלם המשכיר מס לפי מדרגות מס להכנסה שלא מיגיעה אישית.
 • ההכנסה מדמי השכירות תיחשב כהכנסה הנמצאת במדרגת המס השולי (העליונה) שבה הוא נמצא בהתאם למכלול הכנסותיו החייבות במס (ראו דוגמאות בהמשך מתחת לטבלה).
מדרגות המס (נכון ל-2024)
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס למשכיר בן 60 ומעלה שיעור המס למשכיר שטרם מלאו לו 60
עד 84,120 ₪ עד 7,010 ₪ 10% 31%
84,121- 120,720 ₪ 7,011- 10,060 ₪ 14% 31%
120,721- 193,800 ₪ 10,061- 16,150 ₪ 20% 31%
193,801- 269,280 ₪ 16,151- 22,440 ₪ 31% 31%
269,281- 560,280 ₪ 22,441- 46,690 ₪ 35% 35%
560,281- 721,560 ₪ 46,691- 60,130 ₪ 47% 47%
721,561 ₪ ומעלה 60,131 ₪ ומעלה 50% 50%
 • במסלול זה חלק מההוצאות על הדירה מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי, ולכן המס עשוי להיות מחושב מתוך סכום נמוך יותר מההכנסה בפועל (לצורך חישוב המס יתייחסו אל ההפרש בין שכר הדירה להוצאות המוכרות כאל גובה ההכנסה).

דוגמאות למיסוי במסלול מס מלא (כאשר אין למשכיר הכנסה נוספת)

דוגמה
משכירה בת 45 שבוחרת במסלול מס מלא על הכנסה משכירות בסך 7,000 ₪ בחודש
 • על מלוא הסכום (7,000 ₪) חלה המדרגה בשיעור 31%.
 • לכן סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור השכירות לשנת 2024 הוא 2,170 ₪ לחודש (7,000 X‏ 31%).
דוגמה
משכיר בן 62 שבוחר במסלול מס מלא על הכנסה משכירות בסך 8,000 ₪ בחודש
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 701 ₪ (7,010 X‏ 10%).
 • על ההכנסה שבין 7,011 ₪ ל-8,000 ₪ (סה"כ 989 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור 14%, כלומר 138.46 ₪ (989 X‏ 14%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור השכירות לשנת 2024 הוא 839.46 ₪ לחודש.
 • אם משכיר הדירה משלב בין מספר מסלולים, החישוב יחול לפי מדרגות המס רק על הסכום שלגביו בחר המשכיר במסלול מס מלא.
דוגמה
אדם משכיר 3 דירות תמורת 3,000 ₪, 2,200 ₪ ו-1,800 ₪
 • כלל ההכנסות שלו משכר דירה הן 7,000 ₪ לחודש.
 • ההכנסה שעליה ניתן לקבל פטור היא 4,308 ₪ (בדומה לדוגמאות למעלה).
 • המשכיר יכול לנצל את הפטור על הדירה היקרה (3,000 ₪) אך תישאר לו יתרת פטור שלא ניצל בסך 1,308 ₪.
 • נניח שבחר לא לנצל את יתרת הפטור בסך 1,308 ₪ ובחר להחיל על הדירה השנייה (שבה שכר הדירה הוא 2,200 ₪) מס בשיעור מופחת (10%) על מלוא שכר הדירה שהתקבל ממנה, כלומר לשלם מס בסך 220 ₪ על דירה זו.
 • את המס על שכר הדירה שקיבל מהשכרת הדירה השלישית (1,800 ₪) ישלם לפי אחד המסלולים שיבחר (מסלול מס מופחת או מסלול מס מלא):
  • אם יבחר במסלול המס המופחת, הוא ישלם 10% על מלוא הסכום, כלומר 180 ₪.
  • אם יבחר במסלול המס המלא הוא ישלם:
   • 31% (558 ₪) אם טרם מלאו לו 60.
   • 10% (180 ₪) אם הוא בן 60 ומעלה.

דוגמאות למיסוי במסלול מס מלא (כאשר למשכיר יש הכנסות נוספות)

 • במקרים רבים ההכנסה משכירות היא לא ההכנסה היחידה של המשכיר, אלא מתווספת אל ההכנסות האחרות שלו (למשל הכנסה מעבודה, הכנסה מעסק וכו').
 • הכנסה מעבודה או מעסק נחשבות ל"הכנסה מיגיעה אישית", בעוד שההכנסה משכירות היא הכנסה שלא מיגיעה אישית. לכל אחד מסוגי ההכנסות ישנן מדרגות מס שלפיהן מחושב מס ההכנסה שיש לנכות מהן (למידע נוסף ראו מדרגות מס הכנסה).
 • כאשר לאדם יש הכנסות משני הסוגים, קודם יחושב המס עבור ההכנסה מיגיעה אישית על פי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה מסוג זה.
 • לאחר מכן יחושב המס על ההכנסה שלא מיגיעה אישית, לפי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה זו, כאשר מתייחסים אל ההכנסה הזו כמתווספת אל ההכנסה מיגיעה אישית.
דוגמה
עובד שיש לו הכנסה מעבודה (יגיעה אישית) בסך 10,000 ₪ ובנוסף הכנסה משכירות (לא מיגיעה אישית) בסך 5,000 ₪.
 • תחילה יחושב המס על הכנסה מעבודה בסך 10,000 ₪ לפי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה מיגיעה אישית.
 • על ההכנסה משכירות יחושב המס על פי מדרגות המס להכנסה שלא מיגיעה אישית, אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מיגיעה אישית בסך 10,000 ₪. כלומר, ההכנסה משכירות תחויב במס כפי שמחייבים הכנסה שבין 10,001 ₪ ל-15,000 ₪.
 • המשמעות היא שמדרגת המס הראשונה שתחול על ההכנסה שלא מיגיעה אישית תהיה אחת מאלה (בהתאם לגובה ההכנסה מיגיעה אישית):
  • מדרגת המס הראשונה (10% למי שעברו את גיל 60, או 31% לכל השאר).
  • מדרגת המס השולי שאליו הגיעה ההכנסה מיגיעה אישית.
דוגמה
בן 50 שיש לו בשנת 2024 הכנסה חודשית של 5,700 ₪ מעבודה ובנוסף יש לו הכנסה של 3,000 ₪ בחודש משכירות (הכנסה כוללת של 8,700 ₪).
 • על הכנסה מיגיעה אישית עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, לכן סכום המס על כל ההכנסה מעבודה יהיה 570 ₪ בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • מדרגת המס הראשונה על הכנסה שלא מיגיעה אישית היא 31%. היא תחושב אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה (כלומר יתייחסו אליה כאל הכנסה החל מ-5,701 ₪ ועד 8,700 ₪). לכן המס שעליו לשלם עבור ההכנסה משכירות הוא 930 ₪ בחודש (3,000 X‏ 31%).
 • סכום המס הכולל על שתי ההכנסות הוא 1,500 ₪ בחודש (570 + 930).
 • מסכום המס הכולל יופחתו לו 2.25 נקודות זיכוי כתושב ישראל (544.5 ₪ לחודש, נכון ל-2024).
 • אם הוא זכאי לזיכויים נוספים (למשל על הפרשות לביטוח פנסיוני או נקודות זיכוי נוספות) גם הם יופחתו מסכום המס.
דוגמה
אישה מעל גיל 60 עם הכנסות בשנת 2024 כמו בדוגמה הקודמת.
 • על הכנסה מעבודה היא תשלם 570 ₪ בחודש (ראו הסבר בדוגמה הקודמת).
 • מגיל 60 מדרגת המס הראשונה על ההכנסה משכירות היא 10%. היא תחושב אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה (כלומר יתייחסו אליה כאל הכנסה החל מ-5,701 ₪ ועד 8,700 ₪). לכן המס שעליה לשלם עבור ההכנסה משכירות יחושב באופן הבא:
  • עבור 1,309 ₪ הראשונים (החל מ-5,701 ₪ ועד 7,010 ₪) יש לשלם מס בשיעור 10% - סה"כ 130.9 ₪ (1,309 X‏ 10%).
  • על יתרת ההכנסה בין 7,011 ₪ ל-8,700 ₪ (1,689 ₪) תחול מדרגת המס השנייה בשיעור 14% - סה"כ 236.46 ₪ (1,689 X‏14%).
  • סכום המס הכולל על ההכנסה משכירות הוא 367.36 ₪ (לפי החישוב: 236.46 + 130.9).
 • סכום המס על שתי ההכנסות הוא 937.36 ₪ (לפי החישוב: 367.36 + 570).
 • מסכום המס יש להפחית לה 2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה) בסכום כולל של 665.5 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • אם היא זכאית לזיכויים נוספים (למשל על הפרשות לביטוח פנסיוני או נקודות זיכוי נוספות) גם הם יופחתו מסכום המס.
דוגמה
אישה בת 55 שיש לה בשנת 2024 הכנסה חודשית של 25,000 ₪ מעבודה ו-3,000 ₪ משכירות.
 • חישוב המס הבסיסי על ההכנסה מעבודה:
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 701 ₪ בחודש (7,010 X‏ 10%).
  • על חלק ההכנסה שבין 7,011 ₪ ל-10,060 ₪ (סה"כ 3,049 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור 14%, כלומר 426.86 ₪ (3,049 X‏ 14%).
  • על חלק ההכנסה שבין 10,061 ₪ ל-16,150 ₪ (סה"כ 6,089 ₪) חלה המדרגה השלישית בשיעור 20%, כלומר 1,217.80 ₪ (6,089 X‏ 20%).
  • על חלק ההכנסה שבין 16,151 ₪ ל-22,440 ₪ (סה"כ 6,289 ₪) חלה המדרגה הרביעית בשיעור 31%, כלומר 1,949.59 ₪ (6,289 X‏ 31%).
  • על יתרת ההכנסה בין 22,441 ₪ ל-25,000 ₪ (סה"כ 2,559 ₪) חלה המדרגה החמישית בשיעור 35%, כלומר 895.65 ₪ (2,559 X‏ 35%).
  • סכום המס הכולל על ההכנסה מעבודה יהיה 4,489.9 ₪ בחודש.
 • חישוב המס על ההכנסה משכירות:
  • אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה בסך 25,000 ₪, ההכנסה הכוללת הגיעה למדרגת המס השנייה עבור הכנסות שלא מעבודה (שחלה על הכנסה שבין 22,441 ₪ ל-46,690 ₪).
  • לכן סכום המס על ההכנסה משכירות יחושב לפי מדרגת המס השנייה בשיעור 35% ויעמוד על 1,050 ₪ (לפי החישוב: 3,000 X‏ 35%).
 • סכום המס הכולל עבור שתי ההכנסות הוא 5,539.9 ₪ (לפי החישוב: 1,050 + 4,489.9).
 • מסכום המס יש להפחית 2.75 נקודות זיכוי בסכום כולל של 665.5 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • אם היא זכאית לזיכויים נוספים גם הם יופחתו מסכום המס.
 • שימו לב: הדוגמאות התייחסו למקרה שההכנסה משכירות לא פטורה ממס. אם מדובר בשכירות למגורים, והמשכיר בחר באחד מהמסלולים האחרים (מסלול פטור ממס או מסלול של מס מופחת), יחולו שיעורי המס הרלוונטיים לאותו מסלול.

אופן תשלום המס

 • משכיר דירה המשלם מס בשיעור מלא צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • על פי הדוח תיערך למשכיר שומה סופית וייקבע גובה המס הכולל שעליו לשלם באותה שנה על כל הכנסותיו מכל המקורות.

חישוב המס כשגובה דמי השכירות משתנה במהלך השנה

 • חישוב המס על דמי שכירות נעשה על בסיס חודשי.
 • אם במהלך שנה מסוימת שכר הדירה השתנה כך שבחודשים מסוימים הוא היה נמוך מתקרת הפטור ובחלק מהשנה הוא היה גבוה ממנה:
  • בחודשים שבהם שכר הדירה היה נמוך מתקרת הפטור ניתן לקבל את הפטור המלא.
  • בחודשים שבהם שכר הדירה עבר את תקרת הפטור ניתן לקבל פטור יחסי והיתרה תמוסה לפי מדרגות מס הכנסה.
דוגמה
דמי שכירות שהשתנו במהלך שנת 2024
 • דמי השכירות בחודשים ינואר - יוני היו 5,000 ₪ ובחודשים יולי - דצמבר הועלו ל- 5,800 ₪.
  • על ההכנסה מדמי השכירות בחודשים ינואר - יוני ניתן ליהנות מפטור מלא ממס.
  • על ההכנסה מדמי השכירות בחודשים יולי - דצמבר ניתן לקבל פטור חלקי ממס.
 • גובה הפטור החלקי בחודשים יולי - דצמבר הוא 5,508 ₪. ועל יתרת שכר הדירה באותם חודשים (292 ₪) יש לשלם מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה. במקרה זה לא ניתן לנצל את מסלול המס המופחת (10%).
 • אפשרות אחרת היא שישולם מס הכנסה בשיעור 10% על כל שכר הדירה באותה שנה (כולל עבור החודשים שבהם גובה דמי השכירות היה נמוך מהתקרה) או שמלוא שכר הדירה באותה שנה ימוסה לפי מדרגות מס הכנסה.
שימו לב
אין אפשרות לפצל באותה שנה לכמה מסלולי מיסוי את ההכנסות משכר דירה שמקורן באותה דירה.
יש לבחור אם כל ההכנסה מדמי השכירות תמוסה ב-10% או לפי מדרגות מס, או שבכל חודש ינוצל פטור ממס ובחודשים שבהם שכר הדירה עולה על תקרת הפטור יתרת שכר הדירה תחויב במס לפי מדרגות מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • כאשר מנצלים את הפטור ממס על השכרת דירה או בוחרים במסלול מס מופחת (10%), לא ניתן לקבל הנחה במס בשל הוצאות שהיו על הדירה (ניקיון, תחזוקה, מסים פחת וכו'). הוצאות אלה לא מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי (בשונה ממי שבחרו לשלם מס מלא לפי מדרגות המס להכנסה שלא מיגיעה אישית).
 • אם נוצל פטור חלקי (על חלק מדמי השכירות) ועל החלק השני שולם מס מלא, ניתן להכיר בחלק מההוצאות על הדירה כהוצאות מוכרות, כנגד המס ששולם בשיעור מלא.
 • לא ניתן לקבל פטור חלקי וגם לבחור במסלול מס מופחת על אותה דירה.
 • השכרת דירה בפטור ממס הכנסה על דמי השכירות עשויה להשפיע על גובה מס שבח שישולם בעת מכירת הדירה (רצוי להתייעץ עם מומחה לפני שבוחרים במסלול הפטור המתאים ביותר).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים