הקדמה:

עובד שמעסיקו שילם לו "חלף הודעה מוקדמת" בסיום עבודתו, והתשלום אינו פטור מתשלום מס הכנסה, רשאי לפרוס את ניכוי מס ההכנסה בגין תשלום זה על פני מספר שנים
ניתן לפרוס את המס עד 6 שנים אחורה, ובאישור רשות המסים - עד 6 שנים קדימה
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם הבקשה כדי לוודא שהיא משתלמת לעובד
למידע נוסף ראו סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה

עובד שקיבל ממעסיקו "חלף הודעה מוקדמת" בסיום עבודתו, והתשלום אינו פטור מתשלום מס הכנסה, רשאי לפרוס את ניכויי מס ההכנסה בגין תשלום זה על פני מספר שנים. כלומר, להתייחס לסכום שקיבל לצרכי מס כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.

 • ניתן לפרוס את המס לכל היותר עד 6 שנים לאחור או קדימה. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
 • באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו, במקום שמלוא הסכום יחושב כהכנסה (לצורך מס) באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל.
 • הדבר עשוי להשתלם אם מדרגות המס שבהן נמצא העובד בעת קבלת הפיצוי גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני ביצוע הפריסה כדי לוודא כי הפריסה אכן משתלמת לעובד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע לפקיד השומה בעיר מגוריו כי הוא רוצה לבצע פריסת מס בגין הסכום שקיבל.
 • ההודעה תינתן באמצעות בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה (טופס 116 ג').
 • ניתן לפרוס את תשלומי המס קדימה או אחורה לתקופה של שש שנים לכל היותר. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
 • כאשר מבקשים לפרוס את המס אחורה, על כל שנת ותק במקום העבודה, אפשר לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה, ועד שש שנים לכל היותר, כולל שנת המס שבה שולם הסכום בפועל.
דוגמה
אם לעובד הפורש יש 3 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 3 שנים, כלומר: שנת המס שבה התקבלו הכספים בפועל ו-2 שנות המס שלפניה, אך אם ירצה העובד לפרוס את המס על פני פחות שנים, יוכל לעשות כן.
 • כאשר מבקשים לפרוס את המס קדימה, כלומר על פני השנים שלאחר הפסקת עבודתו אצל אותו מעסיק, ניתן לבצע זאת באופן הבא: על כל 4 שנות עבודה מלאות שבגינן שולם הסכום, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה, ועד 6 שנים לכל היותר.
דוגמה
אם לעובד הפורש יש 20 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 5 השנים הבאות, והוא רשאי לפרוס את המס גם על פני פחות שנים.
דוגמה
עובד סיים את העסקתו לאחר 13 שנים אצל אותו מעסיק, וקיבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת"
 • העובד יכול לפרוס את המס עד שש שנים אחורה (כולל השנה הנוכחית).
 • העובד יוכל לפרוס קדימה עד 3 שנים (כולל השנה הנוכחית), לפי החישוב: 13/4 = 3.33. המספר יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר - 3 שנים.
 • שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה קיבל העובד את התשלום בפועל, אך אם הוא קיבל אותו ברבעון האחרון של השנה (אחרי 30 בספטמבר), שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס העוקבת.
 • בפריסת מס אחורה:
  • המס על כל הסכום הפרוס יחושב על פי הכנסותיו החייבות במס של העובד כפי שדווחו בכל אחת משנות הפריסה (בתיאום עם פקיד השומה).
  • המס ישולם במלואו במועד הפריסה.
 • בפריסת מס קדימה:
  • פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
  • לאחר הגשת הבקשה העובד ישלם מקדמה על חשבון המס בשיעור שייקבע על ידי רשות המסים.
  • בהמשך יגיש העובד דוח שנתי (טופס 1301) לרשויות המס לכל אחת מהשנים.
  • אם מסיבה כלשהי לא ביקש העובד לבצע פריסת מס, הוא יוכל להתחרט במשך תקופת שנות הפריסה.
דוגמה
אם העובד הפורש זכאי לחמש שנות פריסה קדימה, הוא יוכל לבקש פריסת מס במשך כל חמש השנים הללו.


גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים