הקדמה:

עובד המקבל ממעסיקו או מקופת גמל תשלומים עקב סיום עבודתו חייב לשלם עליהם מס הכנסה
גובה המס יחושב על פי מדרגת המס השולי של העובד בעת קבלת התשלום בפועל
אם הסכום הכולל של התשלומים שמקבל העובד עקב סיום עבודתו לא עולה על התקרה שנקבעה בחוק - משכורת חודשית לכל שנת עבודה ולא יותר מ-12,340 ש"ח (נכון ל- 2021) כפול מספר שנות העבודה, יהיו סכומים אלה פטורים ממס הכנסה


עובדים המקבלים ממעסיקיהם תשלומים עקב סיום עבודתם חייבים לשלם מס הכנסה עבור תשלומים אלה.

דוגמה
דוגמאות לתשלומים המושלמים לעובד בסיום עבודתו ומחויבים בניכוי מס הכנסה במועד קבלתם
 • עובד קיבל תשלום פיצויי פיטורים ישירות מהמעסיק (תשלומים ששולמו לעובד בפועל ולא הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני).
 • עובד משך מקופת גמל (מקופת פיצויים או מהביטוח הפנסיוני) את כספי הפיצויים שהצטברו בה.
 • עובד קיבל מענק פרישה עם סיום עבודתו.
 • עובד קיבל מענק הסתגלות.
 • עובד קיבל פדיון ימי מחלה.
 • עובד שפוטר או התפטר והמעסיק ויתר על העסקתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ועקב כך קיבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת".
 • אם הסכום הכולל ששולם בפועל לעובד עקב סיום עבודתו אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק - משכורת חודשית לכל שנת עבודה ולא יותר מ-12,340 ש"ח (נכון ל- 2021) לכל שנת עבודה אצל המעסיק, יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס.
 • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד עקב סיום עבודתו (בין אם ישירות מהמעסיק ובין אם על-ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל), יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד קבלת הכספים בפועל.
 • כאשר הסכום הכולל של הכספים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו עולה על התקרה ומחויב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה. ניתן לפרוס את המס לאחור או קדימה. הדבר עשוי להשתלם (אם כי לא תמיד) מבחינת גובה המס שיידרש העובד לשלם. חשוב להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני בקשת הפריסה על מנת לוודא את כדאיותה. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שקיבל ממעסיקו או מקופת גמל תשלומים כלשהם עקב סיום עבודתו.

שלבי ההליך

 • יש להשלים את מילוי הטפסים הנדרשים לצורך סיכום ההעסקה מול המעסיק (ובעיקר טופס 161א, שבמסגרתו על העובד לציין אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים).
 • יש לגשת לפקיד השומה, להגיש את טופס 161 שמילא המעסיק, ולקבל ממנו הנחיות לגבי מיסוי הכספים.
 • את ההנחיות יש להגיש הן למעסיק (אם הוא משלם את הפיצויים במזומן) והן לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני.
 • המעסיק ינכה את מס ההכנסה במקור מהתשלום שאותו הוא מעביר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • מס הכנסה מנוכה רק מהסכומים שהגיעו בפועל לידי העובד (בין אם הגיעו אליו ישירות מהמעסיק ובים אם הוא משך אותם מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני).
  • כאשר פיצויי הפיטורים או חלקם מופקדים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, הסכומים שנשארים בקופה לא מחויבים במס הכנסה כל עוד העובד לא מושך אותם.
  • העובד יכול למשוך את חלקם או את כולם וליהנות מהפטור, אם הסכום הכולל שמשך בצירוף הסכומים האחרים ששולמו לו עקב סיום עבודתו אינו עובר את התקרה. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.

הרחבות ופרסומים