עובד שקיבל פיצויי פיטורים או תשלומים אחרים עקב סיום עבודתו, רשאי לפרוס את מס ההכנסה שיש לשלם עבורם על פני מספר שנים, אם סכומים אלה אינם פטורים ממס
ניתן לפרוס את המס עד 6 שנים אחורה, ובחלק מהמקרים באישור רשות המיסים - עד 6 שנים קדימה
פריסת המס עשויה להקטין את גובה המס, אך היא לא דוחה את מועד תשלום המס
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם הבקשה כדי לוודא שהיא משתלמת לעובד
למידע רשמי ראו חוזר מס הכנסה

עובד שקיבל אחד או יותר מהתשלומים המפורטים בהמשך עקב סיום עבודתו, והם מחויבים במס הכנסה רשאי לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום לצרכי מס כאילו התקבל במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.

 • ניתן לפרוס את המס לכל היותר על פני 6 שנים אחורה או קדימה ממועד קבלת התשלום. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המיסים, והיא אפשרית רק עבור חלק מהתשלומים, כפי שמפורט בהמשך.
 • בעת פריסת המס מתייחסים לתשלום כאילו התקבל בחלקים שווים לצרכי מס במשך שנות הפריסה, מלבד התשלומים עבור הפרשי שכר ודמי הבראה אשר כל סכום מיוחס לשנה הספציפית שבעבורה הוא ניתן, ולא מתחלק באופן שווה בשנות הפריסה.
 • באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו, במקום שמלוא סכום המענק יחושב כהכנסה (לצורך מס) באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל.
 • הדבר עשוי להשתלם אם מדרגות המס שבהן נמצא העובד בעת קבלת הפיצוי גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס.
 • הפריסה מקטינה את גובה המס שעל העובד לשלם, אולם היא לא דוחה את מועד התשלום. עובד שאושר לו לפרוס את המס למספר שנים קדימה, יצטרך לשלם את מלוא המס עבור כל השנים מראש בסמוך למועד שבו קיבל את האישור לפריסה (ראו פירוט בהמשך).
טיפ
מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני ביצוע הפריסה כדי לוודא כי הפריסה אכן משתלמת לעובד.

התשלומים שניתן לפרוס את המס בגינם קדימה או אחורה

 • פיצויי פיטורים שקיבל העובד ישירות מהמעסיק (תשלומים ששולמו לעובד בפועל ולא הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני)
 • פיצויי פיטורים שמשך העובד מקופת גמל (מקופת פיצויים או מהביטוח הפנסיוני)
 • תשלום "חלף הודעה מוקדמת" שמשולם לעובד שפוטר או התפטר והמעסיק ויתר על העסקתו בתקופת ההודעה המוקדמת
 • מענקים שונים שקיבל העובד לרגל הפסקת עבודתו, כמו: מענק הסתגלות, מענק פרישה וכו'
 • פדיון ימי מחלה (תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו)-
טיפ
תשלומים אלה מחויבים במס הכנסה רק אם הסכום הכולל של הכספים ששולמו לעובד בפועל עולה על התקרה הפטורה ממס הכנסה, או שהסכומים נמוכים יותר אך העובד בחר לא לנצל את זכותו לקבל פטור ממס על תשלומים אלה.

פריסת המס אחורה

 • כאשר מבקשים לפרוס את המס אחורה, על כל שנת ותק במקום העבודה שבגינה ניתנו הכספים, אפשר לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה, ועד 6 שנים לכל היותר, כולל שנת המס שבה שולמו הכספים בפועל.
דוגמה
אם לעובד יש 3 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 3 שנים, כלומר: שנת המס שבה התקבלו הכספים בפועל ו-2 שנות המס שלפניה, אך אם ירצה העובד לפרוס את המס על פני פחות שנים, יוכל לעשות כן.

פריסת המס קדימה

 • כאשר העובד מבקש לפרוס את המס קדימה, כלומר על פני השנים שלאחר הפסקת עבודתו, ניתן לבצע זאת באופן הבא: על כל 4 שנות עבודה, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה, ועד 6 שנים לכל היותר.
דוגמה
 • אם לעובד יש 20 שנות ותק במקום העבודה, הוא רשאי לפרוס את המס ל-5 השנים הבאות (לפי החישוב 20 חלקי 4), אך הוא יכול לפרוס את המס גם על פני פחות שנים.
 • אם לעובד יש 28 שנות ותק במקום העבודה, הוא רשאי לפרוס את המס ל-6 השנים הבאות (או על פחות שנים). אמנם 28 חלקי 4 שווה ל-7 אבל לא ניתן לפרוס את המס על פני יותר מ-6 שנים.
 • במקרים בהם התוצאה המתקבלת מהחלוקה של מספר שנות העבודה ב-4 היא מספר שאינו שלם, יש לעגל את התוצאה למספר השלם הקרוב ביותר.
דוגמה
 • עובד שסיים את העסקתו לאחר 13 שנים, יוכל לפרוס את המס קדימה עד 3 שנים לפי החישוב: 13/4 = 3.33. המספר יעוגל למטה למספר השלם הקרוב ביותר - 3 שנים.
 • עובד שסיים את העסקתו לאחר 15 שנים, יוכל לפרוס את המס קדימה עד 4 שנים לפי החישוב: 15/4 = 3.75. המספר יעוגל למעלה למספר השלם הקרוב ביותר - 4 שנים.
 • בעיקרון שנת הפריסה הראשונה בפריסה קדימה היא השנה שבה הסתיימה העסקת העובד. עם זאת, העובד יכול לבקש ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס העוקבת.
 • אם העסקת העובד הסתיימה לפני חודש אוקטובר, והעובד ביקש ששנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת, תופחת שנה אחת ממספר שנות הפריסה, שהעובד זכאי להן.
דוגמה
 • עובד סיים לעבוד בחודש יולי 2023 לאחר 12 שנות עבודה, המקנות 3 שנות פריסה.
 • העובד רשאי לבחור בין 2 אפשרויות פריסה:
  • להתחיל את הפריסה בשנת סיום ההעסקה במשך 3 שנים, כלומר פריסה לשנים 2023, 2024 ו-2025.
  • להתחיל את הפריסה בשנת העוקבת במשך 2 שנים, כלומר פריסה לשנים 2024 ו-2025.
 • אם העסקת העובד הסתיימה באוקטובר, בנובמבר או בדצמבר, מספר שנות הפריסה שהעובד זכאי להן לא יופחת, גם אם ביקש ששנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת.
דוגמה
 • עובד פרש בחודש נובמבר 2023 לאחר 12 שנות עבודה, המקנות 3 שנות פריסה.
 • העובד רשאי לבחור בין 2 אפשרויות פריסה:
  • להתחיל את הפריסה בשנת סיום ההעסקה במשך 3 שנים, כלומר פריסה לשנים 2023, 2024 ו-2025.
  • להתחיל את הפריסה בשנת העוקבת במשך 3 שנים, כלומר פריסה לשנים 2024, 2025 ו-2026.

התשלומים שניתן לפרוס את המס בגינם אחורה בלבד

תשלומים שניתן לפרוס בחלוקה שווה על פני מספר שנים

 • פדיון חופשה שנתית (תשלום עבור ימי חופשה שלא נוצלו) - ניתן לפרוס את המס על פדיון חופשה שנתית אחורה בלבד.
 • הפריסה תיעשה בחלקים שווים על פני מספר השנים שהעבד בוחר, אך לא יותר מ-6 שנים (כולל השנה שבה התקבל התשלום) ולא יותר ממספר שנות עבודתו של העובד אצל אותו מעסיק.
דוגמה
 • עובד שהועסק משנת 2017 ועד לתום שנת 2023 (במשך 7 שנים), רשאי לפרוס את התשלום עבור פדיון חופשה בחלוקה שווה לשנות המס 2018 ועד שנת 2023 (במשך 6 שנים) או לתקופה קצרה יותר.
 • עובד שהועסק משנת 2019 ועד לתום שנת 2023, רשאי לפרוס את התשלום עבור פדיון החופשה בחלוקה שווה לשנות המס 2019 ועד שנת 2023 (במשך 5 שנים).
 • לא ניתן לפרוס את המס על תשלומים אלה על פני השנים שלאחר השנה שבה הם שולמו.
 • תשלומים שניתן לפרוס באופן ספציפי לשנים שעבורן הם שולמו

  • את התשלומים הבאים, המשולמים לעובד בסיום העסקתו, ניתן לפרוס באופן ספציפי לשנים שאליהן הם מתייחסים, ועד 6 שנים אחורה (כולל השנה שבה הם שולמו).
  • פריסת התשלומים הללו לא נעשית באופן שווה על פני השנים, אלא כל תשלום מיוחס לשנה הספציפית שעבורה הוא ניתן.
  • לא ניתן לפרוס את התשלומים הללו קדימה.
  דוגמה
  • עובד קיבל בשנת המס 2023 הפרשי שכר על סך 82,000 ₪, המיוחסים לשנות המס 2020-2015 כמפורט להלן:
   • 2022- 10,000 ₪
   • 2021- 20,000 ₪
   • 2020 - 8,000 ₪
   • 2018 - 9,000 ₪
   • 2017- 35,000 ₪
  • העובד רשאי לפרוס את הפרשי השכר לשנות המס 2018 עד 2023 (סה"כ 6 שנים) כשההכנסה שתיוחס לכל שנה תהיה בהתאם לתשלום שהתקבל עבור אותה שנה (לא בחלקים שווים).
  • את הפרשי השכר ששולמו עבור 2017 (מעבר ל- 6 שנים) לא ניתן לפרוס, והם ייחשבו להכנסה של העובד בשנת 2023 ויימוסו בהתאם.

  מי זכאי?

  • עובד (או יורשיו), בתנאי שהעובד עונה על כל התנאים הבאים:
   1. העובד קיבל את אחד או יותר מהתשלומים המפורטים למעלה, עקב סיום עבודתו.
   2. התשלומים מחויבים בתשלום מס הכנסה, כלומר לא חל עליהם פטור ממס או שהעובד בחר לא לנצל את הפטור.
   3. אם העובד מבקש לפרוס את ניכוי המס קדימה, כלומר על פני השנים שלאחר הפסקת עבודתו אצל אותו מעסיק, נדרש שהכספים יתייחסו לתקופת עבודה של לפחות 6 שנים, כלומר נדרש שהעובד יצבור ותק של 6 שנים לפחות אצל אותו מעסיק.

  תהליך מימוש הזכות

  שימו לב
  טופס 161 חדש
  • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
  • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
  • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
  • על העובד להודיע לפקיד השומה בעיר מגוריו כי הוא רוצה לבצע פריסת מס בגין הכספים שקיבל.
  • את ההודעה יש למסור על גבי טופס 116 ג' והיא תצורף לאחד מהמסמכים הבאים:
   • בקשה לתיאום מס - אם הבקשה לפריסה מוגשת במהלך שנת המס שבה התקבלו הכספים ובסמוך למועד סיום ההעסקה.
   • דוח שנתי - אם הבקשה לפריסה מוגשת לאחר סיום שנת המס שבה התקבלו הכספים. במקרה כזה מגישים דוח שנתי עבור שנת המס שבה התקבלו הכספים.

  פריסת המס אחורה

  • על העובד לחשב את המס על כל הסכום הפרוס וזאת על פי הכנסותיו החייבות במס של העובד כפי שדווחו בכל אחת משנות הפריסה (בתיאום עם פקיד השומה).
  • על העובד לשלם את מלוא המס שחושב, וזאת במועד הפריסה.

  פריסת המס קדימה

  • אם פקיד השומה אישר לעובד לפרוס את המס קדימה, יקבע פקיד השומה את גובה המס שעל העובד לשלם כתוצאה מהפריסה עבור כל השנים שעל פניהן נפרס המס. סכום זה ייחשב כמקדמה, שכן הוא עוד לא מביא בחשבון את ההכנסות העתידיות שיהיו לעובד בשנים שעל פניהן הוא פרס את המס.
  • את סכום המס שנקבע עבור כל שנות הפריסה, ישלם העובד מראש וזאת עד תום שנת המס שבה ניתן אישור הפריסה או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר.
  • בכל אחת מהשנים שעל פניהן נפרס המס, על העובד להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ועל פיו ייקבע גובה המס הסופי לאותה שנה, תוך התחשבות בהכנסותיו באותה שנה ובחלק היחסי של פריסת המס שמשויך לאותה שנה.
   • יש לצרף לדו"ח את אישור הפריסה ואסמכתאות להוכחת תשלום המקדמה ששילם העובד בסמוך לאישור הפריסה.
   • אם שנת הפריסה הראשונה נדחתה לשנת המס העוקבת לשנת סיום ההעסקה, על העובד להגיש דו"ח שנתי גם לשנת המס בו התקבלו התשלומים הנ"ל בפועל.

  חשוב לדעת

  • אם מסיבה כלשהי לא ביקש העובד לבצע פריסת מס, הוא יוכל להתחרט במשך תקופת שנות הפריסה.
  דוגמה
  עובד שזכאי ל-5 שנות פריסה קדימה, יוכל לבקש פריסת מס במשך כל אחת מ-5 השנים הללו.
  • עובד שנקבעה לו נכות רפואית המזכה בפטור ממס בכל שנות הפריסה וסך כל הכנסותיו הצפויות בשנים אלה אינו מגיע לסף המס, לא יידרש לשלם מקדמה מראש בסמוך לאישור הפריסה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים