עובד הזכאי למענק פרישה רשאי לפרוס את מס ההכנסה שיש לשלם עבורו על פני 6 שנים
ניתן לפרוס את המס עד 6 שנים אחורה, ובאישור רשות המסים - עד 6 שנים קדימה
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם הבקשה כדי לוודא שהיא משתלמת לעובד
למידע נוסף ראו סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה
שימו לב
שינויים באופן פריסת המס החל מ-2022
 • רשות המסים פרסמה חוזר חדש בנוגע לפריסת מס הכנסה על תשלומים המשולמים לעובדים בסיום עבודתם (פיצויי פיטורין, מענקי פרישה וכיו"ב).
 • אנו נעדכן את המידע באתר בקרוב.
 • עובד שקיבל ממעסיקו מענק פרישה בסכום אשר מחויב במס הכנסה, רשאי לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום המענק לצרכי מס כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.
 • ניתן לפרוס את המס לכל היותר עד 6 שנים לאחור או קדימה. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
 • באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו, במקום שמלוא סכום המענק יחושב כהכנסה (לצורך מס) באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל.
 • הדבר עשוי להשתלם אם מדרגות המס שבהן נמצא העובד בעת קבלת הפיצוי גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני ביצוע הפריסה כדי לוודא כי הפריסה אכן משתלמת לעובד.
 • מי זכאי?

  • עובד (או יורשיו), בתנאי שהעובד עונה על כל התנאים הבאים:
   1. העובד קיבל ממעסיקו מענק פרישה;
   2. סכום המענק לבדו או צירוף של סכום המענק וסכום פיצויי הפיטורים (אם קיבל בפועל פיצויים או משך כספי פיצויים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני) עולה על התקרה הפטורה ממס הכנסה, כלומר יש לשלם בגינם מס הכנסה;
   3. אם העובד מבקש לפרוש את ניכוי המס קדימה, כלומר על פני השנים שלאחר הפסקת עבודתו אצל אותו מעסיק, נדרש שמענק הפרישה יתייחס לתקופת עבודה של לפחות 4 שנים, כלומר נדרש שהעובד יצבור ותק של ארבע שנים לפחות אצל אותו מעסיק.

  תהליך מימוש הזכות

  • על העובד להודיע לפקיד השומה בעיר מגוריו כי הוא רוצה לבצע פריסת מס בגין כספי המענק שקיבל.
  • ההודעה תינתן באמצעות בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה (טופס 116 ג').
  • ניתן לפרוס את תשלומי המס קדימה או אחורה לתקופה של שש שנים לכל היותר. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
  • כאשר מבקשים לפרוס את המס אחורה, על כל שנת ותק במקום העבודה שבגינה ניתנו כספי המענק, אפשר לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה, ועד שש שנים לכל היותר, כולל שנת המס שבה שולם המענק בפועל.
  דוגמה
  אם לעובד הפורש יש 3 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 3 שנים, כלומר: שנת המס שבה התקבלו הכספים בפועל ו-2 שנות המס שלפניה, אך אם ירצה העובד לפרוס את המס על פני פחות שנים, יוכל לעשות כן.
  • כאשר מבקשים לפרוס את המס קדימה, כלומר על פני השנים שלאחר הפסקת עבודתו אצל אותו מעסיק, ניתן לבצע זאת באופן הבא: על כל 4 שנות עבודה מלאות שבגינן שולם המענק, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה, ועד 6 שנים לכל היותר.
  דוגמה
  אם לעובד הפורש יש 20 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 5 השנים הבאות, והוא רשאי לפרוס את המס גם על פני פחות שנים.
  דוגמה
  עובד שצבר ותק מצטבר של יותר מ-4 שנים
  • עובד סיים את העסקתו לאחר 13 שנים אצל אותו מעסיק, וקיבל מענק פרישה.
  • העובד יכול לפרוס את המס עד שש שנים אחורה (כולל השנה הנוכחית).
  • העובד יוכל לפרוס קדימה עד 3 שנים (כולל השנה הנוכחית), לפי החישוב: 13/4 = 3.33. המספר יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר - 3 שנים.
  • שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה קיבל העובד את כספי המענק בפועל, אך אם הוא קיבל אותם ברבעון האחרון של השנה (אחרי 30 בספטמבר), שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס העוקבת.
  • בפריסת מס אחורה:
   • המס על כל הסכום הפרוס יחושב על פי הכנסותיו החייבות במס של העובד כפי שדווחו בכל אחת משנות הפריסה (בתיאום עם פקיד השומה).
   • המס ישולם במלואו במועד הפריסה.
  • בפריסת מס קדימה:
   • פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
   • לאחר הגשת הבקשה העובד ישלם מקדמה על חשבון המס בשיעור שייקבע על ידי רשות המסים.
   • בהמשך יגיש העובד דוח שנתי (טופס 1301) לרשויות המס לכל אחת מהשנים.
   • אם מסיבה כלשהי לא ביקש העובד לבצע פריסת מס, הוא יוכל להתחרט במשך תקופת שנות הפריסה.
  דוגמה
  אם העובד הפורש זכאי לחמש שנות פריסה קדימה, הוא יוכל לבקש פריסת מס במשך כל חמש השנים הללו.


  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל


  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים