הקדמה:

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים רשאי לפרוס את מס ההכנסה שיש לשלם עבורם על פני 6 שנים
ניתן לפרוס את המס עד 6 שנים אחורה, ובאישור רשות המסים - עד 6 שנים קדימה
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם הבקשה כדי לוודא שהיא משתלמת לעובד
למידע נוסף ראו סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים בסכום המחויב במס הכנסה, רשאי לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום הפיצויים לצרכי מס כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.

 • ניתן לפרוס את המס לכל היותר עד 6 שנים לאחור או קדימה. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
 • באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו, במקום שמלוא סכום הפיצויים יחושב כהכנסה (לצורך מס) באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל.
 • הדבר עשוי להשתלם אם מדרגות המס שבהן נמצא העובד בעת קבלת הפיצוי גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס.
שימו לב
ניתן למשוך את מלוא כספי הפיצויים באופן מיידי לאחר תשלום המס או להעבירם לקופת גמל אחרת כדי שיישארו נזילים, ואין צורך לדחות או לפרוס את משיכת הכספים על פני שנות פריסת המס.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני ביצוע הפריסה כדי לוודא שהפריסה אכן משתלמת לעובד.

מי זכאי?

 • עובד (או יורשיו), בתנאי שהעובד עונה על כל התנאים הבאים:
  1. העובד זכאי לפיצויי פיטורים;
  2. סכום הפיצויים עולה על התקרה הפטורה ממס הכנסה, כלומר יש לשלם בגינם מס הכנסה;
  3. אם העובד מבקש לפרוס את המס קדימה (על פני השנים שלאחר פרישתו), הפיצויים צריכים להתייחס לתקופת עבודה של לפחות 4 שנים, כלומר:
   • העובד צבר ותק של 4 שנים אצל אותו מעסיק - או
   • העובד צבר רצף של 4 שנים אצל כמה מעסיקים, ובתנאי שלא משך את כספי הפיצויים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני (בחר ב"רצף פיצויים") באופן שהם המשיכו להצטבר בקופה גם לאחר החלפת המעסיקים או מקום העבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע לפקיד השומה בעיר מגוריו כי הוא רוצה לבצע פריסת מס בגין כספי הפיצויים שקיבל.
 • ההודעה תינתן באמצעות בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה (טופס 116 ג').
 • ניתן לפרוס את תשלומי המס קדימה או אחורה לתקופה של 6 שנים לכל היותר. פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
 • עובד המבקש לפרוס את המס אחורה, כלומר על פני השנים שלפני עזיבת מקום עבודתו, יוכל לעשות זאת באופן הבא: על כל שנת ותק במקום העבודה שבגינה ניתנו כספי הפיצויים, אפשר לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה, ועד 6 שנים לכל היותר, כולל שנת המס שבה שולמו הכספים בפועל.
דוגמה
אם לעובד הפורש יש 4 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 4 שנים, כלומר: שנת המס שבה התקבלו הכספים בפועל ו-3 שנות המס שלפניה. אם ירצה העובד לפרוס את המס על פני פחות שנים, יוכל לעשות כן.
 • כאשר העובד מבקש לפרוס את המס קדימה, ניתן לעשות זאת באופן הבא: על כל 4 שנות עבודה מלאות שבגינן ניתנו כספי הפיצויים, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה, ועד 6 שנים לכל היותר.
דוגמה
אם לעובד הפורש יש 20 שנות ותק במקום העבודה, הוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 5 השנים הבאות, והוא רשאי לפרוס את המס גם על פני פחות שנים.
דוגמה
עובד במספר מקומות עבודה שצבר ותק מצטבר של יותר מ-4 שנים
 • עובד הועסק במשך 5 שנים אצל מעסיק אחד ופוטר. בעת סיום העסקתו אצל אותו מעסיק בחר בטופס 161א באופציה של "רצף לפיצויים" ולא משל את כספי הפיצויים מתוך קופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • לאחר מכן הועסק העובד אצל מעסיק שני במשך 8 שנים.
 • כעת הוא זכאי למשיכת כספי הפיצויים שהצטברו מכל שנות עבודתו אצל שני המעסיקים.
 • אם גובה הפיצויים עולה על סכום התקרה החייבת במס, יכול העובד לבקש לפרוס את תשלום המס, היות שהפיצויים מתייחסים לתקופה כוללת של יותר מ-4 שנים.
 • העובד יוכל לפרוס קדימה או אחורה עד 3 שנים (כולל השנה הנוכחית), לפי החישוב: 4/(5+8) = 3.33. המספר יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר - 3 שנים.
 • שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה קיבל העובד את כספי הפיצויים בפועל, אך אם הוא קיבל אותם ברבעון האחרון של השנה (אחרי 30 בספטמבר), שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס העוקבת.
 • בפריסת מס אחורה:
  • המס על כל הסכום הפרוס יחושב על פי הכנסותיו החייבות במס של העובד כפי שדווחו בכל אחת משנות הפריסה (בתיאום עם פקיד השומה).
  • המס ישולם במלואו במועד הפריסה.
 • בפריסת מס קדימה:
  • פריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.
  • לאחר הגשת הבקשה העובד ישלם מקדמה על חשבון המס בשיעור שייקבע על ידי רשות המסים.
  • בהמשך יגיש העובד דוח שנתי (טופס 1301) לרשויות המס לכל אחת מהשנים.
  • אם מסיבה כלשהי לא ביקש העובד לבצע פריסת מס, הוא יוכל להתחרט במשך תקופת שנות הפריסה.
דוגמה
אם העובד הפורש זכאי ל-5 שנות פריסה קדימה, הוא יוכל לבקש פריסת מס במשך כל 5 השנים הללו.

מועד משיכת הכספים בפועל מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני

 • מרגע שנוכה מס הכנסה על הפיצויים (או שניתן פטור ממס על הפיצויים), על העובד למשוך את הכספים תוך 3 חודשים או להעביר אתם לקופת גמל אחרת לקצבה שאינה קרן פנסיה, שאליה לא יופקדו כספים נוספים מלבד כספי הפיצויים שהועברו אליה. (במקרה כזה הרווחים הריאליים של כספים אלה ימוסו בשיעור 25% כאשר ימשוך אותם העובד בפועל מתך קופת הגמל).
 • אם העובד לא יעשה זאת, וישאיר את הכספים בתוך קופת הגמל המקורית של הפיצויים (או בביטוח הפנסיוני), יהפכו כספי הפיצויים לכספים המיועדים לתשלום קצבה (בדומה לקצבת פנסיה חודשית), כלומר הוא לא יוכל למשוך אותם כסכום חד פעמי אלא ניתן יהיה למשוך אותם כקצבה חודשית בעת פרישה לגמלאות או במקרה של נכות או מוות. (מבחינת מס הכנסה - הרווחים הריאליים של כספים אלה ימוסו בשיעור 25% בעת משיכתם כקצבה).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים