עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, זכאים לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק
אם חלק מפיצויי הפיטורים הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקדו לקופת הגמל (השלמת פיצויים)
על המעסיק לשלם את הפיצויים עם סיום עבודתו של העובד
מעסיק המאחר בתשלום הפיצוי עשוי להיות מחויב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים
נגד מעסיק אשר מפר את חובתו לשלם פיצויי פיטורים במועד או אינו משלם פיצויים כלל, ניתן להגיש תביעה לקבלת פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים
טפסים

עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, זכאים לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק.

 • אם חלק מפיצויי הפיטורים הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקד לקופת הגמל (השלמת פיצויים).
 • את הכספים שהופרשו לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני ניתן לשחרר לטובת העובד. למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, למשל:
  • עובדים שהחלו לעבוד לפני שנת 2008 והמעסיק לא הפריש לביטוח הפנסיוני בתקופה שקדמה לשנה זו.
  • עובדים שהמעסיק שלהם הפריש לביטוח הפנסיוני רק חלק מפיצויי הפיטורים לפי השיעורים שמחייב צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (6% החל משנת 2014). עובדים אלה זכאים להשלמת פיצויים מהמעסיק.

שלבי ההליך

 • על העובד והמעסיק למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 161.
 • לאחר מכן ישלם המעסיק לעובד את הסכומים שעליו לשלם כפיצויי פיטורים, וינכה מהם מס הכנסה (אם העובד לא זכאי לפטור ממס).
שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.


מועד תשלום פיצויי הפיטורים

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל יורש העיזבון, אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה;
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

 • מומלץ לעובדים המסיימים את עבודתם לפנות אף ביוזמתם אל המעסיק לצורך מילוי טופס 161 כדי למנוע עיכובים אפשריים בתשלום הפיצויים.
 • חשוב לשמור על טופס 161 שקיבל העובד מהמעסיק, שכן כאשר יסיים את העסקתו במקומות העבודה העתידיים הוא יידרש לדווח על כספי הפיצויים שקיבל בעבר.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לחתום על כתב ויתור (מסמך שבו העובד מוותר על זכויותיו) כתנאי לקבלת פיצויי פיטורים או כתנאי לקבלת מכתב שחרור כספים. למידע נוסף ראו איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים.
 • נגד מעסיק אשר מפר את חובתו לשלם פיצויי פיטורים במועד או אינו משלם פיצויים כלל, ניתן להגיש תביעה לקבלת פיצויי פיטורים ולקבלת פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים. את התביעה יש להגיש לבית הדין לעבודה. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך הגשת התביעה.
 • במקרה שמגישים לבית הדין תביעה בסכום של עד 37,100 ₪ (נכון ל-2024), התביעה תתברר בדיון אחד בלבד שבו יוצגו כל הראיות וההוכחות, ויינתן פסק דין. למידע נוסף ראו דיון מהיר בבית הדין לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים