רכיבי השכר הבאים בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת
יש לבחון האם התוספת היא תוספת אמיתית או תוספת פיקטיבית המהווה למעשה חלק משכר היסוד של העובד
במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים

רכיבי שכר הנכללים בשכר הקובע לצורך הפרשה לפנסיה

 • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קבע כי החל משנת 2008 חלה חובה על המעסיק להפריש עבור העובדים כספים לביטוח פנסיוני.
 • חובת ההפרשה היא עד התקרה של השכר הממוצע במשק, או עד השכר המשולם לעובד, לפי הנמוך מבין השניים, אלא אם הצדדים הסכימו על "שכר קובע" גבוה יותר.
 • השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני הוא אותו שכר ורכיביו הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויי הפיטורים

 • תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת כי רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים הם:
 • שכר יסוד, כלומר השכר הרגיל (הבסיסי) ברוטו המשולם לעובד (לפני הניכויים השונים), עבור עבודתו הרגילה במסגרת מילוי תפקידו, כולל רכיבי שכר המהווים תחליף לשכר היסוד כגון דמי מחלה, תשלום דמי חופשה , תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון, ימי אבל ודמי חגים.
  • תוספת ותק
  • תוספת יוקר המחיה
  • תוספת משפחה
  • תוספת מחלקתית
  • תוספת מקצועית
 • כמו כן, יובאו בחשבון הרכיבים הבאים:
  • כל תוספת שנקבע לגביה בהסכם העבודה כי תיחשב כחלק מהשכר הקובע.
  • כל תוספת לשכר שאינה מותנית בתנאי או בגורם מסוים, ומשולמת באופן אוטומטי וקבוע לעובד.
דוגמה
תשלום גמול שעות נוספות קבוע לעובד, למרות שלא עבד ולא נדרש לעבוד שעות נוספות בפועל, ייחשב כתוספת קבועה וכרכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני.

עמלות מכירה אישיות מהוות רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה

 • על תוספת עמלות מכירה אישיות בשיעור מסוים מהמכירות שביצע העובד, חלה תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים, הקובעת כי לצורך חישוב פיצויי פיטורים שכרו הקובע של עובד בשכר קבלני או עובד ששכרו משולם כחלק מהפדיון או לפי כמות התוצרת, יחושב בהתאם לממוצע השכר ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • כלומר, אם שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות אישיות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • עמלות מכירה אישיות מהוות חלק משכר הקובע שממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני.
 • למידע נוסף ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.

רכיבי שכר שאינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה

 • החזר הוצאות, לרבות תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון והחזר נסיעות אינם נחשבים כחלק משכר היסוד ולא יובאו בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • תשלום עבור שעות נוספות, לרבות שעות נוספות גלובליות, בתנאי שהעובד עבד באמת שעות נוספות ולא מדובר בפיקציה הוא תוספת שאינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • דמי הבראה נחשבים כהחזר הוצאות ולא כחלק מהשכר הרגיל של העובד, והם אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • משכורת 13 אינה נכללת בחישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.
 • קצובת ביגוד נחשבת כזכות נלווית של העובד ולא כחלק משכרו הרגיל ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • בונוס, פרמיה, שכר עידוד: בונוס מהווה תוספת שמותנית בתנאי או במצב (רווחי החברה ושיעורם). תשלום בונוס, פרמיה או שכר עידוד בסכום קבוע או מדורג, המשולם בגין עמידה ביעדים מעל לנורמה שנקבעה, אינו מהווה חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים, בתנאי שמדובר ברכיב אמיתי ולא פיקטיבי.
 • שווי שימוש: הכנסה זקופה או שווי אינם מהווים שכר עבודה ולכן הכנסה זקופה אינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • גילום: הגילום במהותו נגזר מהתשלום או מההטבה המגולמת. אם התוספת המגולמת היא אמיתית, הגילום אינו מהווה רכיב לפיצויים ולפנסיה. לעומת זאת, אם התוספת המגולמת היא פיקציה ומהווה למעשה חלק משכר היסוד, גם תשלום הגילום עבור תוספת זו ייחשב כרכיב בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • תוספת משמרת: תוספת תשלום עבור עבודה במשמרות היא "תוספת" ולא חלק מהשכר הרגיל ולכן אין לכלול אותה בחישוב פיצויי הפיטורים ואין להפריש ממנה לפנסיה. זהו הדין גם במקרה שבו העובד מועסק באופן קבוע במשמרת מסוימת. בחישוב פיצויי הפיטורים יש להביא בחשבון את השכר ששולם לעובד עבור שעות העבודה במשמרת לילה, אולם יש להעמיד את השכר עבור אותן שעות על גובה שכר העבודה הרגיל, ללא התוספת ששולמה לעובד בשל עבודה במשמרת לילה.
 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית:
  • אם שעות העבודה בשבת הן בגדר שעות נוספות, אין חובת הפרשה בגין שעות עבודה אלה.
  • אם שעות העבודה בשבת אינן מהוות שעות עבודה נוספות עבור העובד, אלא הן חלק מ-42 שעות העבודה השבועיות, יש להפריש עבורן לפיצויי פיטורים וביטוח סוציאלי. ההפרשה תהיה בערך השכר הרגיל (100%) עד ל השלמה של 42 שעות שבועיות , ללא התוספת עבור העבודה בשבת או בחג. לעניין זה ראו דיון מז/60-3 (ארצי).
 • אם בהסכם העבודה האישי או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה החל על הצדדים, הוסכם בין הצדדים שאחד מרכיבים אלה מהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים או הפרשות לפנסיה, יש לנהוג בהתאם להסכמת הצדדים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

בדב"ע נב/3-19-הכנסה זקופה או שווי אינם נעלליפ בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

חקיקה ונהלים