עמלות מכירה אישיות המשולמות לעובד מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה, דמי חופשה, פיצויי פיטורים והפרשות לביטוח פנסיוני
עמלות אלה אינן באות בחשבון בדמי חגים
יש להבדיל בין "עמלות מכירה" לבין "בונוס" או "פרמיה" שהם רכיבים שמותנים בתנאי או במצב ואינם מהווים חלק מהשכר לצורך חישוב זכויות סוציאליות

חלק מהעובדים מקבלים מדי חודש שכר בסיס קבוע ובנוסף עמלות מכירה אישיות, ששיעורן עשוי להשתנות, והן משולמות לעובד כחלק מהפדיון עבור תפוקת עבודתו. עמלות מכירה מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב רוב הזכויות סוציאליות. כך למשל, עמלות המכירה באות בחשבון בחישוב דמי מחלה ופיצויי פיטורים, אך הן אינן מובאות בחשבון בדמי חגים.

 • יש להבדיל בין "עמלות מכירה", "פרמיה" או "בונוס":
  • עמלות מכירה משולמות לעובד בהתאם לחוזה העבודה עבור מכירה אישית בשיעורים משתנים מהפדיון.
  • פרמיות משולמות בדרך כלל אם העובד הגיע ליעד מסוים (לדוגמה, הגעה ליעד מכירה מסוים).
  • בונוס לא תמיד קשור קשר ישיר למכירות או להישגים ספציפיים אלא תלוי בשיקול דעתו של המעסיק או בתנאי אחר (למשל, בונוס לעובד מצטיין או בונוס בשל רווחי החברה).
 • בעוד עמלות מכירה אישיות מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב רוב הזכויות סוציאליות כמפורט בהמשך, רכיבי שכר המותנים בתנאי או מצב (כגון בונוס או פרמיה) אינם מהווים חלק מהשכר לצורך חישוב זכויות סוציאליות, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים.
דוגמה
 • תוספת שמשולמת לעובד כחלק מהפדיון עבור כל מכירה אישית תיחשב כעמלת מכירה.
 • תוספת המשולמת לעובד בתנאי שהעובד מכר מעבר לנורמה שנקבעה על-ידי המעסיק, תיחשב כפרמיה (לדוגמה, עובד שמכר ביותר מ-50,000 ש"ח בחודש זכאי לפרמיה של 5,000 ש"ח בחודש).
 • תוספת רבעונית שמשולמת לעובד בתנאי שרווחי החברה עלו על התחזית,תיחשב כבונוס.

חישוב דמי חופשה

 • המעסיק חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל.
 • שכר רגיל מוגדר ככל תמורה, בכסף או בשווה כסף, שהמעסיק משלם בעד שעות העבודה הרגילות.
 • יש להחשיב את עמלות המכירה האישיות כחלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב דמי חופשה ופדיון חופשה.
 • שכר העבודה היומי לצורך חישוב ערך יום החופשה הוא תוצאה של חילוק השכר (בסיס+עמלות) ב-3 חודשים שקדמו לחופשה ב-90.
דוגמה
 • עובד יצא ל -5 ימי חופשה בחודש מאי 2021.
 • שכרו של העובד בחודש פברואר 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+3,000 ש"ח עמלות מכירה.
 • שכרו של העובד בחודש מרץ 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+4,000 ש"ח עמלות מכירה.
 • שכרו של העובד בחודש אפריל 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+5,000 ש"ח עמלות מכירה.
 • סה"כ שכרו של העובד (בסיס+עמלות) ב-3 החודשים שקדמו לחופשה הוא 27,900 ש"ח.
 • ערך יום חופשה של העובד הוא 310 = 27,900:90.
 • אם 3 החודשים האחרונים לפני החופשה לא היו חודשי עבודה מלאים, יחושב השכר לפי ממוצע של 3 חודשים רצופים שבמהלכם עבד העובד הכי הרבה ימים בשנה שקדמה לחופשה.
 • חישוב דמי מחלה

  • דמי מחלה יהיו בגובה שכר העבודה הרגיל שהעובד היה זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו.
  • לצורך חישוב שכרו היומי הרגיל של עובד ששכרו מורכב מעמלות אישיות יש לחשב את ממוצע השכר היומי (בסיס+עמלות) שקיבל העובד ב-3 החודשים שקדמו למחלתו.
  • עבור יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לשכר, עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי העובד ל-50% משכרו היומי הרגיל. מהיום הרביעי ואילך זכאי העובד ל-100% משכרו היומי הרגיל.
  • למידע נוסף ראו דמי מחלה.
  דוגמה
  • עובד המועסק 5 ימים בשבוע היה חולה במשך 4 ימים בחודש מאי 2021.
  • שכרו (בסיס+עמלות) ב-3 החודשים שקדמו למחלה היה 27,900 ש"ח.
  • שכרו החודשי הממוצע של העובד הוא 9,300 ש"ח =27,900:3.
  • מספר ימי העבודה בחודש לעובד המועסק 5 ימים בשבוע הוא 21.66.
  • שכרו היומי לצורך חישוב דמי מחלה הוא 429.36 ש"ח ליום.
   • עבור יום המחלה הראשון, העובד אינו זכאי לתשלום.
   • עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי העובד לדמי מחלה בגובה 50% מערך יום העבודה הרגיל, כלומר 214.68 ש"ח ליום.
   • עבור יום המחלה הרביעי זכאי העובד לדמי מחלה בגובה 429.36 ש"ח.

  שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית

  • עובד המועסק בשעות נוספות זכאי לתוספת של 25% מערך שעת עבודתו הרגילה עבור 2 השעות הנוספות הראשונות, ולתוספת של 50% מערך שעת עבודתו הרגילה עבור יתר השעות הנוספות. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות.
  • עובד המועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לתוספת של 50% מערך שעתו הרגילה. למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
  • השאלה האם יש לכלול את רכיב העמלות ב"שכר הרגיל" לעניין תשלום גמול שעות נוספות עדיין לא הוכרעה בפסיקה.
   • אומנם במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית קבע בית הדין הארצי לעבודה שלא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלת מכירה היא חלק מ"השכר הרגיל" לצורך חישוב גמול השעות הנוספות וגמול העבודה במנוחה השבועית וכי יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לשיקולים שונים, אך בית המשפט העליון ביטל את פסק הדין בסוגיה זו בקובעו שסוגיה זו מתאימה להידון במסגרת תובענה ייצוגית, וזאת מבלי להתערב בעמדת בית הדין הארצי לגופה בשאלה הנדונה.

  חישוב דמי חגים

  • עמלות מכירה אינן מובאות בחשבון לצורך חישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובדים יומיים או שעתיים שנעדרו מעבודתם בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.

  חישוב פיצויי פיטורים

  • כאשר שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות אישיות, יש לחשב את שכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.
  דוגמה
  • שכרו של איש מכירות מחולק לשכר בסיס בסך 6,000 ש"ח בתוספת עמלות מכירה:
  • ב-4 חודשים בשנה האחרונה שולמו לעובד עמלות מכירה בסך 4,000 ש"ח כל חודש.
  • ב-4 חודשים שולמו עמלות מכירה בסך 6,000 ש"ח כל חודש.
  • ב-4 חודשים שולמו עמלות מכירה בסך 5,000 ש"ח מדי חודש.
  • ממוצע עמלות המכירה של העובד ב-12 החודשים האחרונים עומד על 5,000 ש"ח לחודש.
  • שכרו הקובע של העובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים הוא 11,000 ש"ח (6,000 ש"ח שכר יסוד + 5,000 ש"ח ממוצע עמלות בשנה האחרונה).

  הפרשות לפנסיה

  • עמלות מכירה אישיות מהוות חלק משכר הקובע שממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני.

  תשלום במקום מתן הודעה מוקדמת לפיטורים

  • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (תמורת הודעה מוקדמת).
  • את התשלום תמורת ההודעה המוקדמת יש לחשב לפי שכר הבסיס + ממוצע העמלות ב-12 החודשים האחרונים שקדמו לסיום יחסי העבודה, בדומה לפיצויי פיטורים.
  • למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.

  תשלום עבור שבתון ביום בחירות

  חישוב גמלאות של המוסד לביטוח לאומי

  ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים