יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן
שירותי התחבורה ושירותים ציבוריים מסוימים פועלים כסדרם ביום השבתון
עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום הבחירות, למרות שנעדר מעבודתו ביום זה
מי שעובד ביום הבחירות זכאי לשכר בשיעור של 200%, או לשכר רגיל בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל
למידע רשמי ראו הנחיות משרד העבודה

תקציר

אזהרה
דף זה לא מתייחס לבחירות לכנסת
למידע על הזכויות ביום הבחירות לכנסת לחצו כאן

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ייחשב יום שבתון בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן.

 • הבחירות לכל המועצות האזוריות מתקיימות במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות ויום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות והרשויות המקומיות שהבחירות נערכות בהן.
 • הזכאות ליום השבתון כוללת עובדים שרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתם הוא ברשות/מועצה שלא חל בה יום השבתון.
 • עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש.
 • עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום הבחירות, למרות שנעדר מעבודתו ביום זה.
 • הוראות אלה חלות הן על עובד חודשי, והן על עובדים שעתיים או יומיים.
 • השבתון חל רק על הסיבוב הראשון של הבחירות לרשויות המקומיות ולראש הרשות, כלומר ביום הבחירות עצמו.
 • בסמוך למועד הבחירות, משרד הפנים מפרסם את רשימת שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים שיפעלו כסדרם ביום השבתון.
שימו לב
 • עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות (27.02.2024) זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.
 • למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.

שעות השבתון

 • בהתאם להנחיות משרד העבודה, מקובל להתיחס לשבתון ככזה המתחיל משעת פתיחת הקלפי עד לסגירתה.
 • הקלפיות ייפתחו להצבעה ביום הבחירות מ-7:00 בבוקר עד 22:00 בלילה (ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, הקלפי תהיה פתוחה מ-7:00 בבוקר עד 20:00 בערב).

מי זכאי?

 • עובד (כולל עובדים במשכורת חודשית קבועה ועובדים שעתיים או יומיים) שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  • מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה.
שימו לב
החוק מבחין בין עובדים ישראלים לעובדים זרים, שאינם תושבים ישראליים:
 • עובדים זרים המועסקים בענפים הבאים אינם זכאים ליום שבתון: סיעוד (המועסק בבית המטופל ולא במוסד סיעודי), מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה.
 • עובדים זרים בענפים אלה שיעבדו ביום הבחירות יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד.
 • עובדים שייעדרו מהעבודה ביום זה זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, בהתאם לחוקי העבודה, ובתנאי שההיעדרות נובעת מאחת הסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית, אבל, היעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

מי לא זכאי

 • הזכאות אינה חלה על:
  • עובד שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה, ומקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות - עובד כזה אינו זכאי כלל לשבתון ועבורו מדובר ביום עבודה רגיל (שבגינו יקבל שכר רגיל אם יעבוד או שינוכה לו יום חופש במקרה שייעדר).
  • עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים שיפורטו בהודעת משרד הפנים שתפורסם בסמוך למועד הבחירות - גם אם הם זכאים לשבתון, מותר למעסיק לחייבם לעבוד ביום הבחירות (מידע נוסף בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לעובד שזכאי ליום השבתון לא ינוכה יום חופש עבור יום זה.

תשלום עבור יום השבתון

 • עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
שימו לב
להוראת חוק זו קיימות 2 פרשנויות אפשריות:
 1. רק עובד שעבד בפועל לפחות 14 ימי עבודה רצופים לפני הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר עבור יום זה. (חשוב להדגיש כי רוב העובדים במשק אינם עובדים 14 ימים רצופים שכן הם זכאים לימי מנוחה שבועית שבהם אינם עובדים ועל כן ספק אם זו כוונת החוק).
 2. כל עובד אשר בינו לבין המעסיק קיימים לפחות 14 ימים של יחסי עבודה (כלומר לעובד יש ותק בעבודה של לפחות 14 ימים), זכאי לשכר אם נעדר מהעבודה עקב יום השבתון, כולל עובדים במשרה חלקית המועסקים בחלק מהשבוע ולכן עבדו בפועל רק בחלק מתוך 14 הימים שלפני הבחירות. פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הפרשנות שנפסקה לגבי חוקים אחרים הנוקטים בלשון דומה (כגון חוק פיצויי פיטורים).
סוגיה זו טרם נדונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת.
 • גם עובד שהועסק בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
 • אם עובד מועסק רק בחלק מימי השבוע ויום הבחירות מתקיים ביום שהוא לא היה אמור לעבוד בו, העובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום השבתון, שכן ממילא לא אמור היה להשתכר בו.
דוגמה
 • הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום ג'.
 • עובד במשרה חלקית המועסק בימים א', ב' ו-ה' במקום העבודה, לא יהיה זכאי לשכר עבור יום השבתון ביום הבחירות, שכן ממילא לא היה אמור לעבוד באותו יום.
 • עובדת במשק בית שמועסקת פעם בשבוע בימי שני (ולא עובדת בימי שלישי) לא תהיה זכאית לשכר עבור השבתון ביום הבחירות, שכן ממילא לא היתה אמורה לעבוד אצל המעסיק באותו יום.
 • אסור למעסיק לנכות יום חופש משכרו של עובד אשר זכאי לשבתון ביום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום זה.

חישוב התשלום לעובד שעתי (שמקבל משכורת לפי שעות)

 • עובד שעתי (שמשולם לו שכר לפי מספר השעות שעבד בפועל בכל חודש) העונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל ביום הבחירות את השכר היומי שהיה מקבל אילו עבד באותו יום.
 • החוק אינו מתייחס לשאלה כיצד מחשבים את התשלום עבור יום השבתון לעובד שעתי, שמספר שעות העבודה שלו משתנה ואינו קבוע (ולכן שכרו היומי עשוי להשתנות מיום ליום).
 • ישנן כמה דרכים שבהן נוהגים לחשב את השכר היומי הממוצע לעובד שעתי:
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-12 החודשים האחרונים ,כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים המלאים ביותר מתוך 12 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.

הפרת הזכות

טיפ
ניתן להיעזר באחד מארגוני הסיוע בתחום התעסוקה.


תשלום עבור עבודה ביום השבתון

 • בהתאם להנחיות משרד העבודה, מי שעובד ביום הבחירות לרשויות המקומיות זכאי לשכר בשיעור של 200%, או לחלופין לשכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה (כפי שנקבע לגבי תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת).
 • קביעה זו נעשתה בעקבות פסיקת בית הדין לעבודה ועל-פי נוהג שהשתרש בין ארגוני המעסיקים וההסתדרות.
טיפ
 • על פי הבהרות של הממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה, שהתיחסו ליום הבחירות לכנסת (שבו חל אותו עיקרון לגבי שבתון), נראה שהנוהג לשלם 200% חל על כל מי שעבד ביום הבחירות למרות השבתון, כלומר: הן על עובדים בשירותים ציבוריים שנקבע שמותר להעסיקם ביום זה, והן על עובדים שבחרו לעבוד ביום זה מרצונם על אף השבתון.
 • מלשון ההנחיה לא ברור אם הזכאות לשכר מוגדל חלה גם על מי שלא השלים 14 ימי עבודה רצופים אצל אותו מעסיק לפני יום הבחירות, אך לאור העובדה שעובדים אלה אינם זכאים כלל לשכר ביום הבחירות, אם ייעדרו מעבודתם, יש לשער שלא יהיו זכאים לשכר מוגדל אם כן יעבדו באותו יום.

חשוב לדעת

 • השבתון חל רק על הסיבוב הראשון של הבחירות לרשויות המקומיות ולראש הרשות, כלומר ביום הבחירות עצמו.
 • ביישובים שבהם אף מועמד לראשות העיר או לראשות המועצה לא זכה ברוב הנדרש, יתקיים סיבוב שני כעבור 14 יום, ומועד זה יהיה יום עבודה רגיל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים