דף זה נועד לתת מידע על תנאי הזכאות של הקצבאות השונות המשולמות לניצולי שואה
ניצולי שואה עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות,לאחת מהקצבאות המשולמות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות או רשות הפיצויים בגרמניה
הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים והקצבה לפי חוק ההטבות משולמות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה והקצבה מקרן סעיף 2 משולמת ע"י ועידת התביעות. גובה הקצבה בשלושת הקצבאות האלה הוא שווה
הקצבה המשולמת על ידי רשות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG) משולמת לניצולי שואה שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה עד סוף שנת 1969
בנוסף, עשויים ניצולי שואה להיות זכאים לקצבה ממדינות חוץ, בהתאם לארץ מוצאם

ניצולי שואה עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות,לאחת מהקצבאות המשולמות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות או רשות הפיצויים בגרמניה.

 • בנוסף, עשויים ניצולי שואה להיות זכאים לקצבה ממדינות חוץ, בהתאם לארץ מוצאם.
 • דף זה נועד לתת מידע על תנאי הזכאות של הקצבאות השונות לניצולי שואה ולסייע לניצולי השואה לבחון האם הם זכאים לקצבה.

קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 • הזכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים היא רק לניצולים שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953 ובנוסף עומדים בכל התנאים הבאים:
  1. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו ניצולים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  2. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  3. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  4. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • למידע על הטבות נוספות להם זכאים ניצולים המקבלים קצבה זו ראו: ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר.

קצבה ליוצאי מחנות וגטאות לפי חוק ההטבות

 • הזכאות לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לפי חוק ההטבות היא לניצולים אזרחי ותושבי ישראל, שעלו לישראל לאחר יום 01.10.1953 והם עומדים בשני התנאים הבאים:
  1. הם בעל אישור על כך ששהו במחנה ריכוז, גטו, ומחנות עבודה בהם עבדו בעבודת פרך -
   • קיבלו תגמול חד פעמי לניצולי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך (כ-7500 אירו).
   • הו זכאים לקבלת התגמול החד פעמי (כאמור בסעיף הקודם), אך לא קיבל את התגמול רק משום שלא הגיש במועד בקשה לקבלת התגמול.
   • הוא שהו במחנה או בגטו שהוכר על ידי ממשלת גרמניה
    • לרשימת הגטאות המוכרים על ידי ממשלת גרמניה לחץ כאן
    • לרשימת המחנות המוכרים על ידי ממשלת גרמניה לחץ כאן
  2. הם אינם מקביל קצבה בשל רדיפות הנאצים, ולא קיבלו קצבה כזו בעבר.
 • למידע על הטבות נוספות להם זכאים ניצולים המקבלים קצבה זו ראו: גמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות.

קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

 • ניצולי שואה עשויים להיות זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות אם הם עומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם נרדפו על ידי הנאצים בתקופת השואה באחת או יותר מהדרכים הבאות:
   • שהו בגטו, מחנה ריכוז או מחנה עבודה -
    • שהו במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים. לרשימת המחנות המוכרים על-ידי ממשלת גרמניה לחצו כאן או
    • היו כלואים לפחות 3 חודשים בגטו או בגטו פתוח כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה. לרשימת הגטאות המוכרים לחצו כאן
   • חיו בסתר לפחות 4 חודשים בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצוני, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה נאצית).
   • חיו בצורה לא חוקית בזהות בדויה או עם מסמכים מזויפים למשך 4 חודשים לפחות בתנאים לא אנושיים, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה גרמנית).
  2. אינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, כגון קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) או תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  3. הכנסתם אינה גבוהה מ-173,200 ₪ נטו לשנה ליחיד:
   • תקרת ההכנסה השנתית לזכאות לקבלת קצבה זו עומדת על סך 173,200 ₪ נטו לשנה ליחיד - החל מיום 01.01.2020 תקרת ההכנסה עלתה ל- 49,850 דולר בשנה, אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 173,200 ₪ בשנה. (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 114,816 ₪).
   • החל מיום 01.10.2007, נלקחת בחשבון רק הכנסתו של מגיש הבקשה ללא הכנסת בן/בת זוגו.
   • תקרת ההכנסה מוגדרת כהכנסה שנתית נטו, לאחר ניכוי מיסים והיא כוללת הכנסה מעבודה, ממשלח יד, מהשכרת דירה, מהשקעה או מריבית. לא נכללים בחישוב התקרה קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה מעבודה או ביטוח מנהלים, פנסיות נכות או ביטוח חיים.
  4. שווי הנכסים בבעלות המבקש אינו עולה על 3,464,150 ₪ -ממשלת גרמניה קבעה מגבלות על נכסים שיכולים להיות בבעלות מגיש הבקשה:
   • כדי לעמוד בתנאי הזכאות לקבלת קצבה זו תקרת שווי הנכסים אשר בבעלות המבקש, אינה עולה על 3,464,150 ₪- החל מיום 01.01.2020 תקרת הנכסים עלתה ל- 997,020 דולר אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 3,464,150 ₪. (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 2,297,350 ₪).
   • הנכסים כוללים, בין השאר, מזומנים בבנק, שווי מניות וני"ע, כל רכוש שבבעלות הפונה ופדיון פוליסות ביטוח חיים.
   • רק שווי "נטו" של הנכסים יילקח בחשבון - כולל חובות, משכנתאות, מיסים שנתיים בגין נכסים מסוימים אשר אמורים להיות מנוכים לשם קביעת שווי הנטו של הנכס.
   • השווי של הנכס שבו מתגורר הפונה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב מגבלת הנכסים.
   • במקרה שמדובר בנכס משותף, רק החלק היחסי שבבעלות מגיש הבקשה יילקח בחשבון.
 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, זכאים גם לגמלת השלמה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • למידע על הטבות נוספות להם זכאים ניצולים המקבלים קצבה זו ראו: ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.

קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG)

קצבאות ממדינות חוץ

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים