הקדמה:

צד להליך בבית משפט בעניין המוגדר "ענייני משפחה" זכאי כי הדיון ייעשה בדלתיים סגורות
לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי


סעיף 68 (ה) לחוק בתי המשפט קובע כי ענייני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה מלבד תובענות לפי חוק הירושה תשכ"ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, ולפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 - יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.

מי זכאי?

  • כל אדם הנמצא בהליך משפטי בפני בית משפט בעניין המוגדר כ"ענייני משפחה" בחוק בית המשפט לענייני משפחה.
  • הזכות אינה חלה על תובענות בענייני ירושה שמקורם אינו בסכסוך משפחתי, תובענות לפי חוק השמות ותובענות לפי חוק קביעת גיל תשכ"ד-1963.

חוק בית המשפט לענייני משפחה

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי בית המשפט.

חשוב לדעת

שימו לב
במקרה שאדם פרסם מידע מתוך דיון שהתנהל בדלתיים סגורות ללא אישור בית המשפט, ניתן להגיש כנגדו תביעה נזיקית בעילת הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין (על הפרתו של סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט וכן בעילת פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות
.

חקיקה ונהלים