צד להליך בבית משפט בעניין המוגדר ענייני משפחה זכאי כי הדיון ייעשה בדלתיים סגורות
לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי


סעיף 68 (ה) לחוק בתי המשפט קובע כי ענייני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה מלבד תובענות לפי חוק הירושה תשכ"ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, ולפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 - יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.

מי זכאי?

 • כל אדם הנמצא בהליך משפטי בפני בית משפט בעניין המוגדר כענייני משפחה.
 • הזכות אינה חלה על תובענות בענייני ירושה שמקורם אינו בסכסוך משפחתי, תובענות לפי חוק השמות ותובענות לפי חוק קביעת גיל תשכ"ד-1963.

נושאים המוגדרים כענייני משפחה

 • תביעות בענייני המעמד האישי, כמו נישואין וגירושין.
 • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
  • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
   1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
   2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
   3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
   4. נכדו;
   5. הורי הוריו;
   6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
  • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
 • תביעה למזונות או למדור;
 • תביעה לאבהות או לאמהות;
 • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 • תובענה לפי חוקים אלה:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי בית המשפט.

חשוב לדעת

שימו לב
במקרה שאדם פרסם מידע מתוך דיון שהתנהל בדלתיים סגורות ללא אישור בית המשפט, ניתן להגיש כנגדו תביעה נזיקית בעילת הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין (על הפרתו של סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט וכן בעילת פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות

.

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים