הקדמה:

נפגע עבודה עשוי להיות זכאי למענק נכות מעבודה. אם נקבעה לו דרגת נכות יציבה הגבוהה מ-5%, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה תטופל רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שבעקבותיה הוכרה הפגיעה כפגיעה בעבודה
עובד שהגיש תביעה להכרה בפגיעה בעבודה תוך 12 חודשים ממועד היווצרות הנכות, ואת התביעה לקביעת דרגת נכות תוך 12 חודשים ממועד ההכרה בפגיעה, זכאי לגמלה מלאה ללא הפחתה מיום תחילת הנכות
באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא מחשבונים לחישוב מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע עבודה שהוכר כנכה עבודה עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק נכות מעבודה.

 • כלל ההליך לקבלת קצבת נכות מעבודה מתואר בתרשים הזרימה הבא:
 • חשוב להקפיד על הגשת התביעה במועד (ראו בהמשך).

מי זכאי?

גובה הקצבה או המענק ואופן חישובם

קצבת נכות

 • קצבת הנכות מתעדכנת בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.
 • הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל קצבת הנכות אינה משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו.
 • נכה עבודה שדרגת נכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, יקבל את הסכום המגיע לו בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.
דוגמה
נפגע שנקבעה לו דרגת נכות של 100% יקבל 100% קצבה. מי שנקבעה לו דרגת נכות של 50%, יקבל מחצית מסכום הקצבה המלאה.
 • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות של 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30, עד לסכום של 33,431 ש"ח לחודש, נכון ל-2021.
 • לשיעורי הקצבה המירביים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מענק נכות

 • סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43.
 • מבוטח (מלבד בן קיבוץ) שנפגע בעבודה לפני שמלאו לו 21 שנים וזכאי למענק נכות, יקבל מענק בשיעור מוגדל, כאילו היתה הכנסתו החודשית בסכום השכר הממוצע- 10,551 ש"ח ב- 2021.
 • נפגע עבודה שקיבל מענק עבודה, ובעקבות החמרה במצבו הועלתה דרגת הנכות שלו לשיעור של 20% ומעלה, יקבל קצבה חודשית וסכום המענק שקיבל ינוכה מהקצבה.

מועד הגשת התביעה

 • את התביעה לקבלת הקצבה או המענק יש להגיש תוך 12 חודשים מיום האירוע או מהמועד שבו הכיר המוסד לביטוח לאומי בארוע כפגיעה בעבודה.
 • אם הגיש העובד את התביעה להכרה בפגיעה בעבודה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה או ממועד היווצרות הנכות, ולאחר מכן הגיש את התביעה לקביעת דרגת נכות (תביעה לגמלת נכות) תוך 12 חודשים מהמועד שבו הכיר המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה, יהיה זכאי לגמלת הנכות המלאה החל ממועד תחילת הנכות, ללא כל הפחתה.
 • איחור מעבר ל-12 חודשים בהגשת כל אחת מהתביעות (תביעה להכרה באירוע כפגיעה בעבודה ולאחר מכן התביעה לקביעת דרגת נכות וקבלת גמלת נכות מעבודה) נחשב לשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה המענק בהתאם לתקופת השיהוי או להעניק את הגמלה רק ממועד מאוחר יותר ולא ממועד תחילת הנכות.
 • לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.

מועד תשלום הקצבה או המענק

 • קצבת הנכות מעבודה משולמת ב-28 בחודש (עבור אותו החודש) לזכות חשבון הבנק של הזכאי לה.
 • מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד-פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של הזכאי להם, לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.

חשוב לדעת

 • נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבו או שהכנסתו ירדה באופן ניכר עקב הפגיעה רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו.
 • מי שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% והוכר כ"נכה נזקק", עשוי להיות לקבל דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה של עד 4 חודשים. למידע נוסף ראו דרגת נכות זמנית לנפגע עבודה שהוא נכה נזקק.
 • כמו כן, מקבל קצבת נכות חודשית מעבודה שהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות, רשאי להגיש תביעה להשלמת הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית, להשהות או לשלול את הקצבה או המענק, אם הפר הנכה בלא צידוק הוראות מרופא מוסמך שנועדו לשפר את מצבו הרפואי או הוראות שניתנו לו בנוגע לשיקומו המקצועי.
 • על מקבל הקצבה להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על תשלום הקצבה (שינוי כתובת, קבלת קצבה אחרת או נסיעה לחו"ל ליותר מ-6 חודשים). את ההודעה יש למסור בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.
 • למידע לגבי האפשרויות הקיימות במקרה שישנה זכאות לקצבאות נוספות, ראו זכאות לקצבת נכות מעבודה ולקצבאות נוספות.

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגעי עבודה. ראו הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה.
זכאים לדמי פגיעה שנותרו עם נכות, צריכים להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. ראו הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה. מי שנכותו זמנית עשוי להיות זכאי לקצבה זמנית כנכה נזקק.
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות. ראו בערך ועדה רפואית לנכות מעבודה.
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם לדעת הוועדה יש לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, תתבקשו לבצע את הבדיקות המתאימות או להמציא את המסמכים. אין צורך להגיע שוב לוועדה.
קביעת דרגת נכות וזכאות לגמלה. הרופא קובע את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות הרפואית ואם הנכות היא זמנית או קבועה.
קבלת הודעה. בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם. ניתן לערער על ההחלטה, כפי שניתן לראות בהמשך.
תשלום קצבת נכות או מענק נכות לזכאים. קצבת נכות משולמת ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על ההחלטה בתוך 30 יום. ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050.
 • אם ועדת העררים שוקלת להפחית את שיעור הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית.
 • ככל שהדבר אפשרי, רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בתקנות (תוך 30 יום), אך המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות