הקדמה:

כאשר החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבת זוגו, לילדיו או להוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל אותו מול הבנק כלקוח מוגבל מיוחד
משמעות ההגבלה היא שהחייב יהיה מנוע מלמשוך שיקים מחשבונותיו הפעילים וכמו כן חסום בכל הבנקים מלפתוח חשבון בנק חדש
ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לחייב, אולם אם ניתנה ההחלטה על ההגבלה בנוכחות החייב, תיכנס ההגבלה לתוקף מיד
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת על מנת לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
לפרטים נוספים ראו אתר רשות האכיפה והגבייה

הכרזה על לקוח מוגבל מיוחד מטילה מגבלות על חייב שאינו משלם את חובותיו.

 • במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל אותו מול הבנק כלקוח מוגבל מיוחד.
 • משמעות ההגבלה היא שהחייב יהיה מנוע מלמשוך שיקים מחשבונותיו הפעילים, וכמו כן חסום בכל הבנקים מלפתוח חשבון בנק חדש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה זו על החייב בכל אחד משלושת המקרים הבאים:
  • החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שסך כל החובות במצטבר שיש לחייב בהוצאה לפועל עולים על 500 ש"ח.
  • החוב נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום).
  • החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובלבד שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
   • חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 2,500 ש"ח.
   • חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 500 ש"ח.

למי ואיך פונים

 • זוכה בהוצאה לפועל המעוניין להטיל את ההגבלה הנ"ל על החייב, צריך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה על גבי טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ (טופס 506) ולסמן ב- X את בקשה מס' 310 ואת ההגבלה המבוקשת.
 • הבקשה תוגש בכתב (יש לציין את מספר התיק בהוצאה לפועל).
 • על הזוכה לפרט את ההגבלות שאותן הוא מבקש להטיל על החייב (ניתן להטיל הגבלות נוספות מלבד הגבלה זו, ולכן יש לציין את ההגבלה הספציפית המבוקשת).
 • יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
 • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
  • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על-ידם (כולל פרסום באתר האינטרנט הרשמי של המשרד);
  • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
  • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
  • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
הערת עריכה
לפרט את שלבי ההליך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:12, 19 בדצמבר 2012 (IST)

שלבי ההליך

מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף מייד, אלא רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לחייב.
 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף אם במהלך 30 הימים הנ"ל ייפרע החוב או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.
 • אם הטיל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח לחייב התראה. במקרה כזה ההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.

ביטול ההגבלה

 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
  • החוב נפרע.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל;
  • עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משרד הפנים, משטרת הגבולות וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 • לפרטים נוספים ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (למשל, בנק ישראל) וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

חשוב לדעת

 • הרשם רשאי אך אינו חייב להטיל את ההגבלות, והדבר נתון לשיקול דעתו.
 • הרשם יטיל את ההגבלות רק אם הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב.
 • הרשם רשאי להטיל את ההגבלות לתקופות שיקבע ובתנאים שיקבע.
 • אם ההחלטה על הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד ניתנה מבלי שהחייב עצמו טען בפני רשם ההוצאה לפועל (בכתב או בעל-פה), רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו תוך 7 ימים מהיום שנודע לו עליו. למידע נוסף ראו: בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.
 • הרשם יכול להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה הנ"ל, כגון:
 1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר
 2. צו עיכוב יציאה מהארץ;
 3. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב כמו בכרטיסי אשראי ובנקט.
שימו לב
ההגבלה לא חלה על שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט) וכרטיסים נטענים.
 1. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד;
 2. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל