הליך פונדקאות בישראל מחייב עריכת הסכם בכתב בין אם נושאת (פונדקאית) להורים מיועדים
יש להעביר את ההסכם לאישור הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
ההורים המיועדים נושאים בכל הוצאותיה של האם הנושאת במסגרת ההליך
ראו מידע בנושא הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים באתר משרד הבריאות


שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

הליך הפונדקאות הוא הליך מורכב שכולל מספר שלבים.

 • דף זה מפרט את שלבי ההליך ואת הצעדים הנדרשים בכל אחד מהשלבים לצורך מימוש הזכות.

למי ואיך פונים

 • הורים מיועדים המעוניינים להיעזר באם פונדקאית כדי להביא ילד לעולם, צריכים לקבל אישור ראשוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.
 • הבקשה מוגשת ע"י ההורים המיועדים, והועדה מחליטה האם לאשר להורים המיועדים להתחיל בהליך מציאת אם פונדקאית.
 • הפניה לוועדה נעשית באמצעות פנייה אל:
  • גב' אתי דקל, אחראית ארצית - חוק הסכמים לנשיאת עוברים, משרד הבריאות
  • כתובת: רח' ירמיהו 39 ירושלים
  • כתובת למכתבים: ת"ד 1176, ירושלים 9101002
  • טל': 02-5080301
  • פקס: 02-5655957
  • דואר אלקטרוני:

קבלת אישור ראשוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

 • מכתב פניה של בני הזוג אל יו"ר הוועדה בו יצוינו הפרטים הבאים:
  • מעמדם האישי של בני הזוג (נשואים או חיים יחד בהסכם חיים משותפים) ודתם.
  • כתובת בני הזוג, טלפון ודואר אלקטרוני.
 • צילום תעודת זהות של האם המיועדת, כולל הספח.
 • צילום תעודת זהות של האב המיועד, כולל הספח.
 • תמצית רישום מרשם אוכלוסין המעידה על סטטוס משפחתי וציון תושבות.
 • חוות דעת רפואית על אי-יכולתה של האישה להרות או לשאת היריון, או כי היריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 • בדיקת זרע של האב המיועד.
 • סיכום מידע רפואי מרופא משפחה לגבי מצב בריאות האם המיועדת.
 • סיכום מידע רפואי מרופא משפחה לגבי מצב בריאות האב המיועד.
 • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל.
 • בשלב זה הוועדה בוחנת את התקיימות תנאי הסף על פי החוק.

איתור אם נושאת ואיסוף המסמכים הנדרשים

 • לאחר קבלת אישור ראשוני, המאפשר התחלת ההליכים לקראת אישור ההסכם, על בני הזוג לאתר אם נושאת (פונדקאית).
 • בני הזוג יכולים לאתר אם נושאת באופן עצמאי ע"י פרסום מודעות בכלי התקשורת השונים, או ע"י סוכנויות תיווך המיועדות לכך.
 • יש לשלוח את טופס רשימת המסמכים בשבעה עותקים וכן את המקור, בצירוף המסמכים המפורטים בטופס, בהתאם לסדר, ואשר יפורטו כאן.

מסמכים משותפים (הורים מיועדים ואם נושאת):

מסמכי אם מיועדת

מסמכי אב מיועד

מסמכי אם נושאת

מסמכי בן הזוג של האם הנושאת

 • דוח רישום פלילי
 • חוות דעת פסיכולוגית
 • תוצאות הבדיקות הבאות:
  1. אנטיגן לדלקת כבד C ו-B
  2. בדיקת HIV
  3. VDRL

נאמן

 • בשלב זה יש לבחור נאמן.
 • תפקידו של הנאמן הוא להפקיד את כספי התמורה שמשולמים לאם הנושאת עבור התהליך בחשבון נאמנות.
 • להרחבה על סוגי התשלומים, להם זכאית האם הנושאת, ראו: תשלום הוצאות לאם נושאת (פונדקאית).

הגשת בקשה מפורטת לוועדה

 • לאחר ביצוע השלבים המפורטים לעיל, יש להגיש בקשה מפורטת לוועדה ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לקבץ את המסמכים לפי סדר הופעתם: תחילה מסמכים משותפים, אח"כ מסמכי ההורים, ולבסוף מסמכי האם הנושאת.
 • יש לסמן V לצד המסמכים שנשלחו על גבי טופס רשימת המסמכים.
 • יש לשלוח את הקובץ המקורי מצולם ב- 7 עותקים.

דיון ראשוני בוועדה, ראיונות אישיים, סיכום התיק

 • הדיון הראשוני בוועדה, מתקיים לאחר שהוגשו כל המסמכים.
 • לאחר הדיון הראשוני, נערכים ראיונות אישיים של המועמדת להיות אם נושאת ושל ההורים המיועדים.
 • סיכום התיק מתבצע לאחר סיום הראיונות, ואז מתקבלת ההחלטה, האם לאשר את האם המועמדת להיות אם נושאת.
 • בעקבות סיכום התיק והראיון, הוועדה מוסרת הערותיה להסכם.

חתימת הסכם לנשיאת עוברים

 • הוועדה תאשר את ההסכם, לאחר שהתקיימו כל התנאים הנדרשים, קיבלה את כל המסמכים, ושמעה את הצדדים.
 • הוועדה תוודא, כי:
 1. כל הצדדים עשו את ההסכם בהסכמה ומרצון חופשי, ומבינים את משמעותו ותוצאותיו;
 2. לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שיוולד;
 3. לא נכללו בהסכם תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שיוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • חתימת הסכם לנשיאת עוברים ע"י הצדדים וקבלת אישור לתחילת ההליך נעשה בנוכחות חברי הוועדה.
 • במעמד חתימת ההסכם יימסר לאם הנושאת ולהורים עותק חתום של ההסכם ואישור להסכם נשיאת עוברים, שישמש אותם לצורך פנייה לטיפולים רפואיים, הכרוכים בהליך נשיאת העוברים.
 • רק לאחר אישור הועדה וחתימת הסכם לנשיאת עוברים, רשאים ההורים המיועדים והאם הנושאת, להתחיל את הליך ההפריה.

עריכת ביטוח חיים לאם הנושאת

ההליך הרפואי

 • במסגרת הפריה חוץ גופית (IVF), האם הנושאת (הפונדקאית), תעבור השתלת ביצית מופרית (מזרע בן הזוג וביצית של בת הזוג או של תורמת).
 • קופת החולים של בני הזוג תממן את עלות הטיפולים בהתאם לסל הבריאות והביטוחים המשלימים של קופות החולים.

היריון

 • בשבוע 20 להיריון, בני הזוג והאם הנושאת צריכים להודיע על ההיריון לעובד סוציאלי ראשי.
  • הודעת ההורים המיועדים תוגש על גבי טופס מיוחד.
  • להודעת ההורים המיועדים יצורף כתב ויתור על סודיות, כל המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים, כולל החלטות הועדה.
  • הודעת האם הנושאת לעו"ס הראשי תוגש לפי טופס מיוחד.
  • להודעת האם הנושאת יצורפו אישור רפואי על מהלך ההיריון, הכולל תאריך לידה משוער וכתב ויתור על סודיות, המסמכים, המידע שבידי ועדת האישורים והמידע הרפואי מבית החולים.
 • עו"ס שקבע העו"ס הראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.

לידה

 • ההורים המיועדים רשאים להיות בחדר לידה בהסכמת האם הנושאת.
 • לאחר הלידה תאושפז האם הנושאת (הפונדקאית) במחלקת נשים והאם המיועדת תאושפז במחלקת יולדות, כדי להיות קרובה ליילוד.
 • מייד לאחר הלידה, ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר מכן יודיעו ההורים או עו"ס של בית החולים על הלידה לעובד הסוציאלי הראשי.
  • ההודעה תהיה גם בטלפון וגם בכתב באמצעות פקס.
 • העובד הסוציאלי הראשי ימנה עו"ס שיהיה האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת הלידה ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר שקובע את מעמד הילד. כך, למשל, אם תידרש הסכמה להתערבות רפואית כלשהי ביילוד, תהיה זו ההסכמה של העו"ס ולא של ההורים המיועדים.
 • העו"ס יגיע לבית החולים ויחתים את האם הנושאת על טופס ויתור ועל טפסים נוספים.
 • לאחר החתימה יישלחו הטפסים לבית המשפט לענייני משפחה.
 • היילוד יאושפז במחלקת יילודים ויקבל מספר תעודת זהות זמני.
 • אחרי שההורים יקבלו צו הורות עליהם לפנות למשרד הפנים כדי לקבל מספר תעודת זהות חדש ליילוד.

העברת הילד למשמורת ההורים המיועדים

 • עם לידתו הילד יהיה במשמורת ההורים המיועדים ויחולו עליהם האחריות והחובות של הורה כלפי ילדו.
 • מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת תהיה בנוכחות העובד הסוציאלי בסמוך לאחר הלידה ככל שניתן, ובכל מקרה לפני שחרור האם הנושאת מבית החולים.
 • ההורים המיועדים יאשרו לעו"ס הראשי בכתב על גבי טופס מיוחד ובפני העו"ס שנקבע כאפוטרופוס, כי:
  1. הילד נמסר להם
  2. האפוטרופוס יידע אותם על החובה להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בתוך 7 ימים מלידת הילד
  3. האפוטרופוס הודיע להם שהוא האפוטרופוס שהתמנה לילד עד מתן צו הורות
 • אם נוצרו נסיבות שלדעת העו"ס לא מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים, הוא יפנה, באישור העו"ס הראשי, לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים מהלידה.
  • הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריהם של ההורים המיועדים.
  • ההורים המיועדים יהיו משיבים לבקשה. לבקשת האפוטרופוס רשאי בית המשפט להזמין גם את האם הנושאת לדיון.
  • עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט העו"ס יהיה רשאי לקבוע את מקום הימצאו של הילד.

צו הורות

חזרת אם נושאת מההסכם

ערעור על החלטת הוועדה

 • החוק לא קבע מנגנון ערר על החלטות הוועדה.
 • הפרקטיקה המקובלת בוועדה היא, שאם אחד הצדדים להסכם לא מרוצה מההחלטה, הוא יכול לפנות אל הוועדה בבקשה לבחון את ההחלטה מחדש.
 • כמו כן לצדדים שמורה הזכות לעתור לבג"ץ כנגד החלטת הוועדה, אולם בית המשפט העליון במקרה כזה אינו בודק את ההחלטה לגופה אלא את הליך קבלת ההחלטה, ובכלל זה, אם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ואם ניתן להם משקל ראוי, וכן אם לא נשקלו שיקולים לא-ענייניים.

חשוב לדעת

 • האישור להסכם נשיאת עוברים ניתן לתקופה של עד 18 חודשים מיום חתימת ההסכם או עד 6 נסיונות, לפי המוקדם ביניהם.
 • אם רוצים להאריך את ההסכם, צריך לקבל אישור הוועדה מחדש.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות