הקדמה:

הראשון במוחרם 2019 חל בשבת 31.08.2019
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


ראש השנה האיסלאמי رأس السنة الهجرية חל ב-1 לחודש המוחארם בשנת ההיג'רה, ומכונה גם ראש השנה ההג'רית. החג מסמל תחילת חיים חדשים ונחגג לזכר הגירת הנביא מוחמד ממכה לאל-מדינה בה התקבל בברכות.

 • עובדים מוסלמים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך החג מבלי ששכרם ייפגע.
 • ערב ראש השנה האיסלאמי נחשב כיום בחירה (כלומר, עובדים במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, רשאים לבחור להיעדר בתשלום ביום זה בנוסף לימי החופשה השנתית, וכלל העובדים רשאים לבחור להיעדר ביום זה על חשבון ימי החופשה השנתית). למידע נוסף ימי חופשה לבחירה.
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

ערב החג

 • בשנת 2019 ערב ראש השנה האיסלאמי חל ביום שישי 30.08.2019.

עובדים במגזר הפרטי

עבודה בערב החג

 • ככלל, ערב החג עבור עובדים מוסלמים הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 5 - 7 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה.
 • מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.
 • להרחבה בנושא עבודה בערבי חג.
 • להרחבה בנושא אורך יום העבודה.
 • שימו לב: בשנת 2019 ערב החג חל ביום שישי, שהוא יום המנוחה השבועית של מאמינים מוסלמים, וגם יום המנוחה במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע. לכן בשנת 2019 זכאי כל עובד להיעדר מהעבודה בערב החג מבלי ששכרו ייפגע (מלבד לעובדים שאינם מוסלמים העובדים במקומות עבודה שנהוג לעבוד בהם בימי שישי).

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • מעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה.
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד
  • ערב חג המוחרם נחשב כיום בחירה. המשמעות היא כי זהו אחד מהמועדים שהעובד רשאי לבחור אותו כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • כדי לממש את זכותו על העובד לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק לאשר את בקשתו של העובד.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.
 • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם (בעדו יקבל שכר יום עבודה רגיל). להרחבה ראו חופשה שנתית.
  • במקומות עבודה רבים הסגורים בערבי חג, מקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים בגין חופשתם בערב החג, אך לשלם להם שכר מלא עבור אותו יום.
 • שימו לב: בשנת 2019 ערב החג חל ביום שישי, שהוא יום המנוחה השבועית של מאמינים מוסלמים, וגם יום המנוחה במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע. לכן בשנת 2019 זכאי כל עובד להיעדר מהעבודה בערב החג מבלי ששכרו ייפגע (מלבד לעובדים שאינם מוסלמים העובדים במקומות עבודה שנהוג לעבוד בהם בימי שישי).

עובדים במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים

 • עובדים במגזר הציבורי ועובדים על פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום בימים שנקבעו כימי בחירה (יום או יומיים בשנה, בהתאם להסכם), בנוסף לימי החופשה השנתית.
 • ערב ראש השנה האיסלאמי נחשב כיום בחירה, ועל כן עובדים אלה רשאים להיעדר, לפי בחירתם, ביום זה, ולקבל בעדו שכר.
 • כפי שכבר צויין, בשנת 2019 ערב החג חל ביום שישי ולכן בשנה זו זכאי כל עובד להיעדר מהעבודה בערב החג מבלי ששכרו ייפגע (מלבד לעובדים שאינם מוסלמים העובדים במקומות עבודה שנהוג לעבוד בהם בימי שישי).

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה מוסלמית שעובדת בחברת הייטק בתל-אביב זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החגים המוסלמיים.
 • משמעות הדבר היא כי עובדים מוסלמים שבחרו את החגים המוסלמיים כימי החג שלהם, רשאים להיעדר מעבודתם במהלך הראשון במוחרם, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים המוסלמיים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים).
דוגמה
 • מורה מוסלמית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך הראשון במוחרם, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך ראש השנה וסוכות, שבהם בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג המוסלמיים היא זכאית לתשלום דמי חגים.
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

חופשה "כפויה" בימים שלפני או אחרי החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:
 1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 2. יש לוודא, כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעביד, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.
 • כאשר מעסיק מעוניין להוציא לחופשה עובד שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול (בין אם מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם מדובר לחופשה של העובד הספציפי בלבד), יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה.
  2. להוציאו לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.
 • במקרה שהעובד מעוניין לצאת לחופשה במועד מסוים ואין לו מספיק ימי חופשה צבורים, הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצבר וזאת על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • שימו לב: בשנת 2019 החג חל בשבת, שהוא יום המנוחה השבועית המקובל ברוב מקומות העבודה. עובד שמועסק במקום עבודה שלא נהוג לעבוד בו בשבתות, ממילא אינו נדרש להתייצב לעבודה ביום זה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

עובדים מוסלמים

 • עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.
 • עובד שעתי/יומי- עובד מוסלמי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג. להרחבה ראו: זכותון עובדים שעתיים/יומיים.
 • להרחבה ראו דמי חגים.

עובדים שאינם מוסלמים

 • עובדים שאינם מוסלמים ויצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה) וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • שימו לב: בשנת 2019 החג חל בשבת, שהוא יום המנוחה השבועית ולכן גם עובדים שאינם מוסלמים זכאים להיעדר מהעבודה מבלי שהיעדרות זו תנוכה ממכסת ימי החופשה העומדים לרשותם.

עבודה במהלך החג

 • יש לשלם לעובדים מוסלמים עבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% על שכרם).
 • עובד שעבד בחג שחל ביום המנוחה השבועית שלו, זכאי ל-150% משכר עבודתו עבור שעות העבודה (ולא לתוספת שכר כפולה).
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו.
 • להרחבה ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.

דמי מחלה בחג

 • בחוק דמי מחלה אין כל התייחסות לגבי גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד אשר חל ביום חג.
 • עובד אשר נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג - קיימות שתי דרכי פרשנות לגובה התשלום (שאלה זו טרם נידונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיכך, שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יום המחלה שחל ביום החג - יש לשלם בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. את יום החג יש לשלם לעובד במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

בני דתות אחרות

 • עובד שאינו מוסלמי (למשל יהודי, נוצרי או דרוזי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.
 • עובד יהודי, נוצרי או דרוזי, אשר בחר כימי חג את חגי דתו ועובד במקום עבודה הסגור בחגים מוסלמים, ימי החג ייחשבו כימי חופשה (כלומר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה שצבר), והוא יקבל עבורם דמי חופשה שנתית.
 • עובד יהודי, נוצרי או דרוזי שיעבוד במהלך המוחרם, יקבל שכר רגיל ולא יהא זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.
 • לפירוט רשימת החגים הקבועה בחוק על פי דת ראו דמי חגים.
 • שימו לב: בשנת 2019 החג חל בשבת שהוא יום המנוחה השבועית ברוב מקומות העבודה. לכן בשנת 2019 זכאי כל עובד (מכל הדתות) להיעדר מהעבודה בחג מבלי ששכרו ייפגע ומבלי שיום זה ינוכה ממכסת ימי החופשה שלו (מלבד לעובדים שאינם מוסלמים העובדים במקומות עבודה שנהוג לעבוד בהם בשבת).

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים