בני נוער שפוטרו זכאים לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבדו לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
פיצויי הפיטורים הנם בגובה שכר חודשי כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
מי שפוטר בסמוך להשלמת שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם המעסיק יוכיח שהפיטורים במועד זה לא נועדו להתחמקות מתשלום פיצויים
בנסיבות מסויימות גם נער שהתפטר זכאי לפיצויים

נער או נערה שפוטרו על-ידי המעסיק לאחר שעבדו שנה אחת לפחות (גם אם בפועל עבדו רק בחלק מימי השנה) אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאים לפיצויי פיטורים.

 • פיצויי הפיטורים הנם בגובה שכר חודשי אחד כפול מספר השנים שבהם עבד הנער אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  • מי שמקבל משכורת חודשית קבועה בכל חודש - פיצויי הפיטורים יחושבו לפי השכר החודשי האחרון כפול מספר שנות העבודה.
  • מי שמועסק לפי שעה ושכרו בכל חודש משתנה בהתאם למספר השעות שעבד בכל חודש - יחושבו הפיצויים לפי השכר השעתי האחרון שלו כפול מספר שעות העבודה הממוצע לחודש בכל תקופת עבודתו וכפול מספר השנים בהן עבד.
 • במקרה שחלו שינויים בהיקף המשרה או בגובה השכר לאורך תקופת העבודה, יחושבו הפיצויים באופן שונה.

מי זכאי?

 • נער או נערה שפוטרו מעבודתם מכל סיבה שהיא לאחר השלמת שנת עבודה (או פרק זמן הקרוב לשנה) אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
טיפ
הזכאות לפיצויים ניתנת לכל נער או נערה שפוטרו, בלי קשר לסיבת הפיטורים.
עם זאת, במקרים חריגים (כגון: מעילה) בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי העובד אינו זכאי לפיצויים, אולם מדובר במקרים חריגים בלבד, ובית הדין עושה כך לעתים נדירות.

פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה

 • סעיף 3 לחוק פיצויי הפיטורים קובע חזקה משפטית, הניתנת לסתירה, לפיה פיטורים של עובד סמוך לפני סוף שנת עבודתו הראשונה הינם פיטורים שנעשו מתוך מטרה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים, ועל כן העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים וזאת למרות שהוא לא השלים שנת עבודה אחת.
 • נטל ההוכחה על המעסיק להוכיח כי פיטורי העובד בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה, לא נעשו מתוך מטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, אלא משיקולים עניינים ומקצועיים. אם המעסיק יצליח להוכיח זאת, אזי העובד לא יהיה זכאי לפיצויים. אם המעסיק לא יצליח להוכיח זאת, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • בתי הדין לעבודה הכירו ב-11 חודשי עבודה כמועד שהינו "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה", ופסקו לעובדים פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה מלאה, וזאת כאשר המעסיק לא הצליח לסתור את החזקה ולהוכיח שהפיצויים נעשו משיקולים עניינים. במקרה בו בית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של העובד נעשה רק כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים הוא עשוי להחיל את סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, גם אם העובד הועסק תקופה קצרה יותר מ-11 חודשים.

גובה פיצויי הפיטורים

חישוב פיצויי הפיטורים למי שעובדים בשכר לפי שעות

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובדים, לרבות בני נוער, משתכרים על בסיס שעתי ומספר שעות העבודה משתנה מחודש לחודש, יש לחשב את השכר האחרון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו במכפלת שכר השעה האחרון.
דוגמה
 • נער הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנתיים (24 חודשים) עד לפיטוריו, והשתכר לפי שעה.
 • בכל חודש עבד מספר שעות משתנה.
 • סה"כ עבד הנער במהלך 2 שנות עבודתו 960 שעות.
 • ממוצע שעות העבודה החודשי שלו הוא 40 (לפי החישוב: 960/24).
 • שכרו האחרון עמד על 30 ₪ לשעה.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של הנער יהיה 1,200 ₪ (לפי החישוב: 30 ₪ לשעה X‏ 40 שעות בחודש).
 • מאחר והנער עבד במשך 2 שנים, הוא זכאי לפיצויי פיטורים בסך 2,400 ₪ (2 X‏1,200 שכר חודשי ממוצע).

חישוב פיצויי הפיטורים למי שעובדים במשכורת חודשית קבועה

 • עבור מי משקבלים משכורת חודשית קבועה בכל חודש, השכר בחודש העבודה (המלא) האחרון ישמש כבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים.
דוגמה
 • נערה עבדה במשך שנתיים בחנות בגדים עד לפיטוריה, ברבע משרה ובשכר קבוע.
 • בשנתה הראשונה הרוויחה הנערה 1,200 ₪ לחודש.
 • בשנתה השנייה הרוויחה הנערה 1,500 ₪ לחודש.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של הנערה הוא 1,500 ₪ (שכרה בחודש האחרון).
 • מאחר והנערה עבדה במשך 2 שנים, היא זכאית לפיצויי פיטורים בסך 3,000 ₪ (2 X‏1,500 שכר חודשי ).

חישוב פיצויי הפיטורים כשחל במהלך תקופת העבודה שינוי מהותי במתכונת העסקה של הנער

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

 • על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה.
 • מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • אם המעסיק אינו משלם בחלוף 30 יום הוא עלול לשאת בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי מהפיצויים

מס הכנסה

 • ניתן לנצל פטור ממס הכנסה על פיצויים עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה.
 • אין חובה לנצל את הפטור מס הכנסה.
  • ניצול הפטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים, עלול לפגוע בהטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעתיד כשיהיה זכאי לקצבת פנסיה חודשית.
  • במקרים רבים גובה השכר של בני נוער אינו גבוה ולכן פיצויי הפיטורים מלכתחילה לא מחויבים במס הכנסה. במקרים אלה מומלץ לשקול את האפשרות שלא לבקש פטור ממס הכנסה על מנ לא לפגוע בהטבת המס העתידיות.
דוגמה
 • אם סכום הפיצויים וכל השכר ששולם לנער באותה שנה אינו עולה על 91,449 ₪ בשנה או על 101,820 ₪ בשנה לנערה, הן השכר והן פיצויי הפיטורים לא חייבים בתשלום מס מס הכנסה.
 • במקרים אלה לא כדאי לבקש פטור ממס הכנסה כדי לא לפגוע בהטבות המס העתידיות.

ביטוח לאומי

 • פיצויי פיטורים בסיום יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.

מקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים

 • ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים שעובד זכאי להם:
  • במקרה בו פוטר העובד עקב הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים באופן מלא או חלקי, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובאין הסכם כזה - בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף .
  • כשבית הדין האזורי לעבודה קבע שפיטוריו של העובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים.
דוגמה
 • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר לאחר שהוכח שמעל בכספי החברה.
 • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר עקב הוצאת לשון הרע על מקום העבודה. לקראת פסק דין בנושא לחצו כאן.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.

הפרת החובה על-ידי המעסיק

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים