החל משנת 2019, תשר (טיפ)בענף המסעדנות יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים ולעובדים האחרים
יש לנכות מהתשר את כל ניכויי החובה, כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, הפרשות לביטוח פנסיוני וכו'
מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת
כאשר מלצר זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי (כגון: דמי אבטלה, דמי לידה וכו'), תחושב הגמלה על בסיס השכר של המלצר הכולל את התשר

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עב"ל 44405-10-15, ע"ע 28480-02-16
תאריך:26.03.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

בית הדין הארצי לעבודה דן ב-2 שאלות:

 1. האם המוסד לביטוח לאומי המשלם דמי אבטלה למלצר, צריך לחשב את דמי האבטלה על יסוד השכר שהיה רשום בתלוש השכר שלו (ושעל בסיסו הופרשו לו דמי ביטוח לאומי) ולא להתחשב בכספים שקיבל המלצר כתשר (טיפ) במהלך עבודתו ושלא נרשמו בקופת המסעדה ולא נרשמו בתלוש השכר?
 2. האם ניתן לראות בכספי תשר אשר לא עברו דרך קופת המסעדה ולא נוהל לגביהם כל רישום, כשכר לעניין חוק שכר מינימום, כלומר האם במקרה ששכר הבסיס של המלצר נמוך משכר המינימום אך בצירוף הטיפים שקיבל (שלא נרשמו בקופה) הוא עובר את שכר המינימום, המעסיק צריך להשלים לו את שכר היסוד לשכר המינימום הקבוע בחוק?

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

החל משנת 2019, תשר בענף המסעדנות ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה, ולאחר שישולם לעובד הוא ייחשב כחלק משכר העבודה.

 • תשר מהווה חלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק לנותני השירות, גם אם הוא שולם ישירות לנותן השירות על ידי הלקוח, גם אם כספי התשר לא עברו בקופת המסעדה ולא נוהל לגביהם כל רישום, גם אם הוא שולם מרצונו הטוב של הלקוח מבלי שנדרש לעשות כן, וגם אם שולם אמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולם החשבון עבור הארוחה.
 • מהאמור לעיל עולה שתשר נחשב כחלק מהשכר לצורך שכר המינימום, כחלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה, חישוב דמי חופשה, חישוב פיצויי פיטורים, הפרשות לביטוח פנסיוני וכו'.
 • בנוסף, תשר נחשב כהכנסה גם לעניין דמי הביטוח הלאומי, ובקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה כגון: דמי אבטלה, קצבת תלויים, דמי לידה וכו', יחשב המוסד לביטוח לאומי את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר, הכוללת את כספי התשר.
 • הניכויים שמנכים משכרו של העובד (דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה והפרשות לביטוח פנסיוני) ינוכו גם מהתשר שמשולם לו.
 • אם המעסיק לא שילם דמי ביטוח לאומי בגין כספי התשר, אין בכך כדי לפגוע בחישוב הכנסתו של העובד הכוללת את התשר, ואסור למוסד לביטוח לאומי לשלול מהעובד את הגמלה או להפחית אותה.
 • מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד.
  • אסור לו להשתמש בהם לשם תשלום תשלומי חובה החלים עליו, כמו: חלקו של המעסיק בתשלומי הפנסיה או חלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח הלאומי, אלא אם הגיע להסכמה אחרת עם עובדיו והעלה אותה על הכתב במסגרת טופס ההודעה לעובד על תנאי העבודה או בהסכם העבודה.
  • בכל מקרה הוא יוכל לעשות זאת אך ורק לגבי כספי התשר העולים על שכר הבסיס שסוכם עם העובד שחייבים להיות לפחות בגובה שכר המינימום.

משמעות

 • החל משנת 2019, תשר בענף המסעדנות ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה, ויש לראות את כספי התשר כחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים ולשאר נותני השירות, גם אם כספי התשר לא עברו בקופת המסעדה ולא נוהל לגביהם כל רישום.
אזהרה
מכיוון שהתשר (טיפ) מהווה הכנסה של העסק, ייתכן שהוא יחוייב במע"מ, ולכן הנטו שיישאר (לאחר ניכוי המע"מ) וישולם למלצר, יהיה נמוך יותר מהסכום שהלקוח השאיר.
הנושא נמצא בבדיקת רשות המסים, ובשלושת החודשים הראשונים של 2019 לא תיעשה אכיפה בתחום זה על-ידי הרשות.
 • לגבי חובת המעסיק לשלם לפחות שכר מינימום - אם גובה השכר הכולל את הטיפים מגיע לגובה שכר המינימום (גם אם שכר הבסיס לבדו נמוך משכר המינימום), המעסיק אינו צריך להשלים לעובד את השכר לגובה שכר המינימום.
 • חישוב דמי מחלה - גובה דמי המחלה שישולמו לעובד יחושבו על בסיס השכר הכולל שקיבל העובד (שכר בסיס + הטיפים).
דוגמה
לפי חוק דמי מחלה, ביום הראשון להיעדרות העובד אינו זכאי לתשלום, ביום השני והשלישי להיעדרות יהיה זכאי העובד ל-50% מהשכר הכולל (המורכב הן משכר הבסיס והן מהטיפים), והחל מיום ההיעדרות הרביעי יהיה העובד זכאי למלוא השכר (שכר בסיס + טיפים). אם לפי הסכם העבודה, זכאי העובד לתשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון, יש לנהוג על פי ההסכם ולשלם לו מיום ההיעדרות הראשון את מלוא שכרו הכולל (שכר בסיס + טיפים).
 • תשלום דמי חופשה - העובד יקבל תשלום בתקופת החופשה על פי השכר הכולל, המורכב משכר הבסיס ומהטיפים.
 • חישוב פיצויי פיטורים יבוסס על השכר הכולל, המורכב הן משכר הבסיס והן מהטיפים.
 • גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי - אם העובד זכאי לגמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי המבוססת על השכר, תחושב הגמלה על בסיס השכר הכולל שלו (שכר בסיס +טיפים).
 • על המעסיק לנכות מהתשר את כל תשלומי החובה וכן להפריש את חלקו של המעסיק גם מהתשר ולא רק משכר הבסיס.

חשוב לדעת

 • פסק דין זה שינה את ההלכה שהיתה נהוגה עד כה לפיה תשר שנמסר ישירות למלצר מבלי שהוא עובר דרך קופת המעסיק אינו יכול להיחשב "שכר עבודה".
 • לצורך חישוב קצבת תלויים - תשר ששולם למלצר מבלי שעבר את קופת המעסיק, נחשב כחלק משכר העבודה לצורך חישוב קצבת תלויים שיהיו זכאים לה שאיריו, גם לפני 2019. ראו פסק דין בנושא זה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.