חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
ערך זה אינו עוסק בביטול צו מאסר נגד חייב
למידע נוסף ראו ביטול הגבלות על חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) בעברית ובערבית

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
  • לבטל הגבלה שהטיל.
  • לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
  • לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
  • החוב נפרע.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מייד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.
 • צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר (אף לפני תום התקופה) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו.
  • החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו.
  • הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו.
  • החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל.
  • החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו מאסר של חייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל.
 • כשמדובר בבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, יש להגיש בקשה להיות מודפסת (או לכל הפחות בכתב יד קריא וברור) וערוכה באופן מסודר. יש להגיש את הבקשה זמן סביר ולא קצר לפני מועד הנסיעה המיועד אם לא מדובר בפיקוח נפש, במקרה חירום או בנסיבות אישיות מיוחדות. למידע נוסף ראו החלטת לשכת ההוצאה לפועל בתיק (נצ') 10-99633-08-1 מיום 25.11.2015.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים