הקדמה:

כאשר החוב הוא בתיק מזונות, רשאי הזוכה לבחור ב"מסלול רגיל" או ב"מסלול מזונות" (המידע בדף זה) לשם גביית החוב
במסלול מזונות הפקיד בלשכת ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד במקרים חריגים
בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להיפך
למידע נוסף ראו בפתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים

 • טופס בקשה לביצוע פס"ד כספי -מזונות (טופס 207) בעברית ובערבית
 • טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות (טופס 511) בעברית ובערבית

זוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל וגביית החוב במסלול מזונות.

 • ייחודו של מסלול המזונות הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ופקיד לשכת ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן ברוב המקרים לא יהיה הזוכה זכאי לקבל שכר טרחת עורך דין, למעט במקרים חריגים.
שימו לב
גביית מזונות באמצעות ההוצאה לפועל נעשית בשני מסלולים אפשריים:
 • "המסלול הרגיל" (המידע בדף זה)
 • "מסלול מזונות": בשונה מהמסלול הרגיל, הפקיד בלשכת ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שעל-פי פסק דין שנפסק לטובתו הוא זכאי למזונות מאת החייב.
 • לפי סע' 11 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), ניתן לפעול לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל רק עבור חוב שנצבר בתקופה של שנתיים שקדמו לפתיחת התיק. כדי לגבות חוב מזונות עבור תקופה ארוכה משנתיים, יש לקבל את רשות בית המשפט.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207) וכן את הצרופות לטופס הרלוונטיות לבקשה, בהתאם למסלול הנבחר.
  • פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.
   • בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע. אם לא מופיע, יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
   • אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה, יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
  • צילום ת"ז של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
  • אם החוב הוא בגין הוצאות שסכומן אינו מופיע בפסק דין (הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכו') יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע (יש לשמור את הקבלות המקוריות למקרה שיידרש להציגן).
  • אם הזוכה קיבל בעבר מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד שבו הופסק התשלום.
  • אם הזוכה מקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית הפרשים.
 • שימו לב: יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות בטופס בקשה לביצוע פסק דין כספי - מזונות ולמלאו בהתאם להוראות.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה

תשלום אגרה

 • על הזוכה לשלם את האגרות הבאות (נכון לשנת 2021):
  1. אגרת פתיחת תיק בסך 1% מהשווי בעת התשלום.
  2. אגרה עבור הליכים שיינקטו במסגרת התיק בסך 64 ₪.
  3. מהשנה השנייה ובכל שנה שאחריה, תגבה אגרה בסך 60 ₪.
 • האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.
 • לסכומי האגרות העדכניים, ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט בכל פעולה שהיא, אלא פקיד לשכת ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:

בחלוף התקופה הקבועה באזהרה

 • עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
 • עיקול כספים השייכים לחייב
 • עיקול רכב (עיקול ברישום בלבד ולא תפיסה פיזית של הרכב והחרמתו. למרות זאת, הזוכה רשאי לציין נסיבות מיוחדות שמצדיקות תפיסה ממשית של הרכב, כגון: חוב גבוה, חשש להברחת הנכס בלי להעביר בעלות וכו').
 • עיקול נכסים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי
 • עיקול מיטלטלין (על-פי מידע שסיפק הזוכה)
 • עיקול מקרקעין (רק אם החוב עולה על 50,000 ₪)

כעבור 30 יום נוספים

 • עיקול (ברישום) של כספים הנמצאים בבנקים או בקופות גמל, קרנות פנסיה קרנות השתלמות, חברות אשראי, רשות המסים וכו'.

כעבור 30 יום נוספים

 • אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
 • העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גביית החוב בתיק יכול לפנות לפקיד לשכת ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.

בחלוף 45 ימים ממועד המצאת האזהרה

 • פקיד לשכת ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.

אם עדיין נותרה יתרת חוב

 • העובד הממונה על גביית החוב מטעם לשכת ההוצאה לפועל רשאי לבקש מפקיד לשכת ההוצאה לפועל לנקוט את ההליכים הבאים:
  • תפיסת רכב
  • עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ₪)
  • מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
  • הטלת הגבלות שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל צו מאסר. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן בשאלון שמילא בפתיחת התיק, המצורף לטופס).

מימוש דירת מגורים

 • אם למרות כל ההליכים שצוינו לעיל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר- למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).

פעולות שהחייב רשאי לנקוט

 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שהוא רשאי להגיש במסלול הרגיל (למשל, בקשה לעיכוב הליכים או טענת "פרעתי"), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

ערעור

ייצוג על-ידי עורך דין ושכר טרחה לעורך דין

 • זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.
 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת במקרים שבהם, לדעתו, ייצוג הזוכה בידי עורך דין היה מוצדק בנסיבות העניין.

חשוב לדעת

 • ניתן לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות בכל עת וזאת בהגשה בקשה על גבי טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות (טופס 511).
 • בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע שעשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מיידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר *35592 .
 • אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב, יש לדווח על כך באופן מיידי.
 • אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס בקשת זוכה להגדלת או הוספת קרן חוב (טופס 502) בצירוף קבלות מקוריות.
 • אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 502 שצויין לעיל באופן מיידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות שבה מתנהל התיק.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים