תושבי ישראל שעלו לארץ לראשונה אחרי גיל מסוים ותושבים חוזרים שלא צברו תקופת אכשרה לקצבת זיקנה, עשויים לקבל גמלה מיוחדת במקום קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה)
סכומי הגמלה ליחיד זהים לסכומי קצבת זיקנה בסיסית: 1,736 ₪ עד גיל 80 ו-1,834 ₪ מגיל 80 ומעלה (נכון ל- 2024)
תיתכן זכאות גם לתוספת עבור בני זוג וילדים ותוספת השלמת הכנסה בהתאם לתנאים

גמלת זיקנה מיוחדת משולמת בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך לעולים ולתושבים חוזרים שלא עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה.

שיעורי הגמלה

מי זכאי?

 • עולים ותושבים חוזרים שעונים על התנאים הבאים:
  • עולים-
   • גברים שלא מבוטחים בביטוח זיקנה כי עלו לארץ אחרי גיל 62-60, בהתאם לתאריך לידתם (ראו טבלה בהמשך).
   • נשים שלא מבוטחות בביטוח זיקנה כי עלו לארץ אחרי גיל פרישה (65-62 בהתאם לתאריך לידתן, כמפורט בטבלה בהמשך).
  • תושבים חוזרים שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה (ראו פרטים בהמשך).
 • בנוסף, צריכים להתקיים לגביהם כל תנאי הזכאות הבאים:
  • הם תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה.
  • גובה הכנסותיהם מעבודה-
  • ההכנסות שלא מעבודה שלהם ושל בני זוגם שגרים עמם לא עולות (או עולות רק במעט) על שיעורי קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה (ראו טבלה בהמשך).
  • לגברים: הגבר ובת זוגו לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או שבת הזוג מקבלת קצבת זיקנה, או שהיא הגיעה לגיל 70 והיא מקבלת קצבת נכות מעבודה.
  • לנשים: האישה ובן זוגה לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
   • אישה נשואה שנולדה לפני 01.08.1932 לא זכאית לגמלה.
   • אישה נשואה שנולדה אחרי 01.08.1932 תהיה זכאית לגמלה כשתגיע לגיל 70, בתנאי שבעלה לא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי.
 • עולות שהן בנות זוג מאותו מין: ניתן לשלם גמלת זיקנה מיוחדת לכל אחת מבנות זוג (נשים בלבד), אם כל אחת מהן עלתה כשהייתה מעל גיל פרישה (לפי סעיף 3(א)(1) להסכם לתשלום גמלאות מיוחדות). לא ניתן לשלם תוספת עבור בן זוג מאותו מין. להרחבה ראו גמלת זיקנה מיוחדת לעולות ובנות זוגן.

זכאות גברים על-פי גיל העלייה לארץ

 • מי שעלה לארץ אחרי גיל 62-60 בהתאם לתאריך הלידה (כמפורט בטבלה הבאה) לא מבוטח בביטוח זיקנה ועשוי להיות זכאי לגמלת זיקנה מיוחדת.
תאריך הלידה הגיל בעת העלייה לארץ שלא מאפשר להיות מבוטחים בביטוח זיקנה
עד יוני 1944 מעל 60
בין יולי לאוגוסט 1944 מעל גיל 60 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1944 לאפריל 1945 מעל גיל 60 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1945 מעל גיל 61
בין ינואר לאוגוסט 1946 מעל גיל 61 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1946 לאפריל 1947 מעל גיל 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 ואילך מעל גיל 62

זכאות נשים על-פי גיל העלייה לארץ

 • מי שעלתה לארץ אחרי גיל פרישה לא מבוטחת בביטוח זיקנה ועשויה להיות זכאית לגמלת זיקנה מיוחדת.
 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לינואר 1970 גיל הפרישה נקבע בהתאם לחודש לידתן:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1959 62
ינואר עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר עד דצמבר 1962 63
ינואר עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר עד דצמבר 1966 64
ינואר עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים
1970 ואילך 65

זכאות תושבים חוזרים

 • תושב חוזר שעונה על כל תנאי הזכאות והשלים את תקופת האכשרה הנדרשת, זכאי לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה).
 • כל תקופות הביטוח שצבר לפני שעזב את הארץ (בתקופה שהתגורר בה כתושב ישראל), יילקחו בחשבון לצורך חישוב תקופת האכשרה שלו.
 • מי שלא צבר את מלוא תקופת האכשרה לפני שעזב את הארץ עשוי להיות זכאי לאחר חזרתו לארץ לגמלת זיקנה מיוחדת (או לקצבת זיקנה חלקית).
 • תקופת האכשרה תמשיך להיצבר לו מהיום שיוכר שוב כתושב ישראל.
 • אם יצבור את מלוא תקופת האכשרה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה במקום הגמלה המיוחדת.
 • למידע נוסף ראו קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) לתושב חוזר.

זכאות מבוטחים בביטוח סוציאלי במדינות אמנה

 • מי שהיו מבוטחים באחת מהמדינות החתומות עם ישראל על אמנה לביטוח סוציאלי, יכולים לבקש כי תיבחן זכאותם לגמלה על-פי אמנות לביטחון סוציאלי.
 • לשם כך, עליהם לפנות אל האגף לקשרי חוץ.
 • ניתן לפנות בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • פנייה מקוונת באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי
  • פנייה בכתב אל המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשר חוץ, שדרות וייצמן 13, תיבת דואר 90009 ירושלים 9190901
  • פנייה באמצעות פקס 02-6512683
 • קבלת קהל נעשית במשרד הראשי של האגף לקשרי חוץ, רח' הצבי 11, ירושלים, בימי ראשון ובימי חמישי בלבד, בין השעות 12:00-8:30.
 • בירורים בטלפון:
  • למתקשרים מהארץ 6050*
  • למתקשרים מחו"ל 972-8-9369669
  • למתקשרים בנושא האמנה עם רוסיה 2637*

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה על גבי טופס תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • שכירים יצרפו תלושי שכר או אישורי מעסיק מכל תקופת עיסוק ובפרט מהשנתיים שלפני הגשת התביעה.
  • שכירים שהפסיקו לעבוד, או שחל צמצום בהיקף עבודתם, יצרפו אישור מעסיק על כך.
  • אם קיימת הכנסה מהשכרת נכס יש לצרף את חוזה השכירות.
  • אם קיימות הכנסות מריבית או דיווידנדים, יש לצרף אישור מתאים על כך.
 • במקרה שמבקשים במסגרת התביעה תוספת עבור ילד שהגיע לגיל 18, יש לצרף אישור על לימודים, שירות לאומי, עתודה או קד"צ (בהתאם למקרה).
 • מי שמעוניינים לתבוע גם תוספת השלמת הכנסה ימלאו את טופס התביעה להשלמת הכנסה המצורף לטופס התביעה.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • הגמלה משולמת ב-28 בכל חודש, ורק מתחילת החודש שבו הוגשה התביעה.
 • במעבר מקצבת נכות לגמלת זיקנה מיוחדת, הגמלה תשולם החל ממועד הפסקת תשלום קצבת הנכות.

תקרת הכנסות שלא מעבודה (סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה)

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2024:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
זוג 6,529 ₪ 6,594 ₪ 6,657 ₪
יחיד/ה + ילד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
יחיד/ה + 2 ילדים 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪
זוג + ילד 7,589 ₪ 7,653 ₪ 7,717 ₪
זוג + 2 ילדים 8,648 ₪ 8,715 ₪ 8,776 ₪
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים