הקדמה:

אזרחים מעוטי הכנסה יכולים להגיש למשרד המשפטים בקשה לסיוע משפטי ללא תשלום בנושאים אזרחיים
כל אזרח, ללא קשר לרמת הכנסתו, יכול לבקש סיוע בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
השירות כרוך בתשלום אגרה, מלבד במקרים שניתן בהם פטור
מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים

משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בחינם בנושאים אזרחיים לאוכלוסיות הזכאיות לכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
ראו עדכונים באתר הסיוע המשפטי בעקבות משבר הקורונה:
 • יש להדפיס את טופס הבקשה לסיוע משפטי, למלאו בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • ניתן למלא טופס בקשה לעזרה משפטית הכתוב בשפה פשוטה עם הסברים.
 • מבקש העונה על אחד מהמקרים המזכים בפטור מתשלום אגרה (המפורטים בהמשך), יציין זאת בטופס הבקשה, על מנת שיקבל את הפטור.
 • את טופס הבקשה המלא, ניתן להגיש באמצעות הגשה ידנית בלשכה (בהתאם לשעות קבלת הקהל), בדוא"ל (דואר אלקטרוני), בפקס או בשליחה בדואר ללשכה הקרובה לאזור המגורים.
 • לאחר הגשת הבקשה תתואם פגישה עם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, במהלכה יחתום המבקש על תצהיר בדבר אמיתות המידע שמסר בבקשה.
 • לאחר מכן, תיבדק הבקשה על-ידי הלשכה לסיוע משפטי. במקרה שהמבקש יימצא זכאי לקבלת סיוע, הוא יתבקש להשלים את תשלום האגרה.

תשלום אגרה

 • סכום אגרת הסיוע המשפטי יכול להגיע עד לתקרה של 136 ש"ח לטיפול בתיק משפטי בודד.
 • בעת הגשת הבקשה יש לשלם מקדמה בסך 36 ש"ח. תשלום המקדמה מהווה תנאי לתחילת הטיפול בתיק (למעט בתיקים של אזרחים הפטורים מתשלום אגרה, כמפורט בהמשך).
 • במקרים שבהם הבקשה לסיוע משפטי נשלחת בדואר, תשלח הלשכה לסיוע משפטי שובר לתשלום מקדמה, מלבד במקרים שהמבקש זכאי לפטור מתשלום.
 • במקרה שיוחלט כי המבקש זכאי לייצוג משפטי, תיזקף המקדמה כחלק מסכום האגרה הכולל, והפונה יתבקש להשלים את הסכום ל-136 ש"ח.
 • במקרה שיוחלט לאחר הפגישה הראשונה עם עו"ד כי לא היה מקום לחייב את הפונה בתשלום אגרה, יוחזר תשלום המקדמה לפונה.
 • אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד עבור עניין משפטי אחד, לרבות ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין. במקרה זה, יחשבו כ"עניין משפטי אחד" גם עניינים שונים שבגינם התבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק ותשלום האגרה, ובתחום ענייני המשפחה הקשורים זה בזה - במהלך 3 שנים. לפיכך, מבקש סיוע הפותח בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלם אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון. הארכת תקופת הזכאות לפטור ל-3 שנים רלוונטית רק למקרים בהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה הקשורים זה בזה.
 • ניתן לשלם את האגרה גם באופן מקוון בכרטיס האשראי, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
 • למידע נוסף על תשלום האגרה, ראו באתר משרד המשפטים.

פטור מתשלום אגרה

 • במקרים הבאים ניתן פטור מתשלום האגרה:
  • מתן סיוע משפטי בהגשת ערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין (גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור והתיק הקודם שנפתח לפונה היה שלא בתוך תקופת הזכאות). על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.
  • סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי.
  • סיוע משפטי לאוכלוסיות הבאות:
  • טיפול משפטי במקרים הבאים:
   • סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991 ומכוח, אמנת ניו-יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל, משנת 1958.
   • בקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, בכלל זה יש לפטור מאגרה גם מתן סיוע משפטי לצו מניעה במסגרת מדור שקט המוגשת מכוח הזכות למזונות.
 • במקרים הבאים עשוי להינתן פטור מתשלום אגרה, אם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של המבקש אין ביכולתו לשלם את האגרה:
  • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות תהיה פטורה מתשלום אגרה בכל נושאי המעמד האישי וכן בהגנה בפני תביעות אחרות ובהגשת תביעות דחופות - אם היא שוהה במקלט לנשים מוכות במועד מתן ההחלטה בדבר הסיוע המשפטי.
  • מבקש שהוכרז בלשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וחויב בתשלום חודשי שאינו עולה על 250 ש"ח.
  • מבקש שחובותיו בהוצאה לפועל הם בגובה של למעלה מ-50,000 ש"ח והוא חתם על הצהרה לפיה אין לו רכוש בר מימוש ששוויו מעל 500 ש"ח, למעט תכולת ביתו.
  • מבקש שהכנסתו בפועל נמוכה מסך של 750 ש"ח בממוצע ובלבד שהמציא תלושי משכורת המאשרים זאת. הכנסה הינה הכנסה נטו (לאחר הפחתת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) ובהפחתת עיקולים היורדים בפועל מהמשכורת.
  • בבקשה וייצוג בהוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה - כאשר הכנסתו של מבקש הסיוע אינה עולה על סך של 3,000 ש"ח, ומדובר בתביעה לצורך הוצאת ילד בגיר מהבית, או הוצאת צו מניעה בין בני משפחה מצורך זכות במקרקעין.

דחיית הבקשה לסיוע משפטי וערעור על הדחייה

 • אם הוחלט שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח למבקשי הסיוע מכתב סירוב רשמי בצירוף מכתב המסביר את הסיבות לסירוב.
 • מבקשי סיוע משפטי רשאים לערער על החלטה שלא להעניק את הסיוע בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בתוך 30 יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.

החלפת עורך דין המטפל בתיק

 • מבקש סיוע המעוניין בהחלפת עורך הדין המטפל בתיקו רשאי, במקרים מסוימים ובתנאי שיש לכך הצדקה, לפנות בבקשה מנומקת אל עורך הדין שראיין אותו ונתן את המינוי בתיק.
 • כמו כן, עורך דין שהופנה אליו תיק רשאי לבקש להשתחרר מהייצוג, בתנאי שיש לכך הצדקה מנומקת.
 • בהתאם לנסיבות המקרה, תיבדק האפשרות להחלפת עורך הדין המטפל בתיק (ייתכן גם שהחלפת עורך הדין לא תתאפשר).
הערת עריכה
על-פי מייל מרונית שרון, מנהלת הסיוע המשפטי בחיפה, 2.8.17
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:51, 2 באוגוסט 2017 (IDT)


חשוב לדעת

 • תשלום מקדמה של האגרה הוא תנאי לטיפול בבקשה לקבלת סיוע משפטי (למעט במקרים הפטורים מתשלום).
 • במקרים פטורים מתשלום אגרה, יש לציין בטופס הבקשה כי קיימת זכאות לפטור מאגרה.
 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.
 • הסיוע המשפטי מפעיל מוקד מידע על תיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק בטלפון *6405 הפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00.