עובדת שחזרה לעבודתה לאחר חופשת לידה זכאית לחזור לאותה עבודה ובאותם תנאים, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות
מעסיק שאינו מאפשר לעובדת לחזור לאחר חופשת לידה לאותה עבודה ובאותם תנאים, עלול להיחשב כמי שפיטר את העובדת שלא כדין בתקופה המוגנת על פי החוק מפני פיטורים
למידע נוסף ראו רשימת פסקי הדין בהמשך דף זה

על פי פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה, עובדת לאחר חופשת לידה זכאית להזדמנות ממשית להשתלב מחדש במקום עבודתה ולחזור לאותה עבודה שבה עבדה לפני יציאתה לחופשת הלידה ובאותם תנאים.

 • מעסיק שאינו מאפשר לעובדת לחזור לאחר חופשת לידה לאותה עבודה ובאותם תנאים, ייחשב כמי שפיטר את העובדת שלא כדין בתקופה המוגנת על פי החוק מפני פיטורים, בניגוד להוראות חוק עבודת נשים.
 • למרות זאת, ייתכנו נסיבות מיוחדות (המפורטות בהמשך), שבהן אין חובה על המעסיק להחזיר את העובדת לעבודתה הקודמת והוא רשאי להציע לה עבודה חלופית.

נסיבות מיוחדות שבהן אין חובה להחזיר עובדת לאותה עבודה

 • מעסיק רשאי לערוך שינויים ארגוניים במקום העבודה, העלולים לפגוע בתפקידה של העובדת החוזרת מחופשת לידה ואף לייתר את תפקידה. זאת בתנאי שהשינוי נעשה בתום לב מתוך צרכים אמיתיים של מקום העבודה ושלא כדי לפגוע בעובדת, ותוך ניסיון למזער את הפגיעה ושמירה על זכות הטיעון והשימוע של העובדת שנפגעה.
 • גם במקרה של שינוי ארגוני מוצדק, על המעסיק להחזיר את העובדת לאחר חופשת הלידה לעבודה דומה ככל הניתן, מבלי לפגוע בהיקף המשרה, בשכרה, בתנאי עבודתה ובמעמדה של העובדת, שאם לא כן, שינוי תפקידה של העובדת עלול להיחשב כפיטורים שלא כדין.

מי זכאי?

 • עובדת החוזרת למקום עבודתה לאחר חופשת לידה.
 • הזכאות רלוונטית גם לגבי עובד החוזר למקום עבודתו לאחר חופשת לידה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מעסיק שאינו מאפשר לעובדת לחזור לאחר חופשת לידה לאותה עבודה ובאותם תנאים, או אף מציע לה עבודה חלופית באותם תנאים מבלי שיש הצדקה ארגונית לכך, עלול להיחשב כמי שפיטר את העובדת שלא כדין בתקופה המוגנת על פי החוק מפני פיטורים. במקרה זה עשויה העובדת להיות זכאית לתשלום שכר עבור התקופה המוגנת של 60 יום, לפיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק עבודת נשים, ובהתאם לדין גם לתשלום חלף הודעה מוקדמת לפיטורים ופיצויי פיטורים.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן ולהגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה על הפרת חוק עבודת נשים בשל פיטורים שלא כדין לאחר חופשת הלידה ולעיתים אף על הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה בשל הפליה מחמת היריון או לידה.
 • בנוסף ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, הרשאית להטיל על המעסיק קנס מינהלי בשיעור של 17,640 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,280 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

 • הצעת עבודה חלופית לעובדת החוזרת מחופשת לידה (אפילו אם מדובר בהצעה השומרת על תנאי עבודתה ושכרה), מהווה פגיעה בזכאות העובדת לחזור לעבודתה ולהשתלב בה, והיא אינה לגיטימית אם היא אינה נסמכת על טעמים ושיקולים ענייניים ומבוססים.
 • עובדת אשר לאחר חזרתה מחופשה הלידה מבקשת מיוזמתה לשנות את תנאי העסקתה הקבועים בחוזה העבודה, נדרשת לקבל את הסכמת המעסיק לשינוי תנאי העבודה, והמעסיק אינו מחויב להסכים לכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין