אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בהתקיים נסיבות מסוימות, נושה יכול להגיש לבית המשפט בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל בגלל חוב של חייב
על החייב להגיש התנגדות להתראה או למלא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל תוך 7 ימים מקבלתה
אי מילוי הדרישות שבהתראה מקים מעשה פשיטת רגל, בגינו יוכל הנושה להגיש לבקשת פשיטת רגל נגד החייב

על פי רוב, הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי נושה, נפתחים בבקשה מבית המשפט להמציא (למסור) לחייב התראת פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב אשר נמסרה לו התראת פשיטת רגל ומעוניין להתנגד לה, למשל:
  • חייב שסילק (שילם) את החוב. יש לתאר את אופן סילוק החוב.
  • חייב אשר יש לו תביעה שכנגד (נגד הנושה), קיזוז או דרישה שכנגד, השווים לכל הפחות לחוב שבהתראה, ולא היה באפשרותו של החייב להעלות את טענת התביעה שכנגד, הקיזוז או הדרישה שכנגד בהליך שבו נקבע החוב.

למי ואיך פונים

 • התנגדות להתראת פשיטת הרגל תוגש לבית המשפט המחוזי אליו הוגשה התראת פשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • החייב רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות להתראת פשיטת רגל נגדו.
 • את ההתנגדות יש להגיש תוך 7 ימים מיום שנמסרה לחייב.
 • ההתנגדות תוגש על גבי טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל ואליה יש לצרף תצהיר של החייב.
 • עד להחלטת בית המשפט בהתנגדות, החייב אינו מחויב למלא אחר דרישות ההתראה, והדבר לא ייחשב מעשה פשיטת רגל.
 • בית המשפט ידון בהתראה בנוכחות החייב והנושה.

מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראה

 • אם החייב חולק על הסכום שנקוב בהתראה אבל לא על עצם קיום החוב, עליו להודיע על כך לנושה או למלא אחר דרישות ההתראה ביחס לחוב האמיתי.

למידע נוסף ראו מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראת פשיטת הרגל.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט המחוזי הדוחה את ההתנגדות ניתן להגיש ערעור תוך 45 ימים.
 • הערעור יוגש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות אל עורך דין לצורך ייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • המועד להגשת התנגדות להתראת פשיטת רגל אשר נקבע בתקנות פשיטת הרגל הוא עד תום המועד שנקבע בהתראה לתשלום החוב. אולם, על פי פקודת פשיטת הרגל, אם הומצאה לחייב התראת פשיטת רגל והוא לא מילא אחר הדרישות שבהתראה תוך 7 ימים לאחר שנמסרה לו בישראל (או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה מחוץ לישראל), מדובר במעשה פשיטת רגל.
 • לכן, אם חייב מתכוון להגיש התנגדות להתראת פשיטת הרגל שהומצאה לו בישראל, רצוי להגיש את ההתנגדות תוך 7 ימים מיום מסירתה, גם אם בהתראה ננקב מועד אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח טופס 3 באדיבות אתר נבו.