אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
התראת פשיטת רגל היא הליך המזהיר חייב ומאפשר לו לפעול לפני שמוגשת נגדו בקשת פשיטת רגל
בקשה להמצאת (מסירת) התראת פשיטת רגל מוגשת על ידי נושה לבית המשפט
על החייב להגיש התנגדות להתראה או למלא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל תוך 7 ימים מקבלתה
אי מילוי הדרישות שבהתראה מקים מעשה פשיטת רגל, בגינו יוכל הנושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב

על פי רוב, הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי נושה, נפתחים בבקשה מבית המשפט להמציא (למסור) לחייב התראת פשיטת רגל.

 • אי מילוי הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל, מקים מעשה פשיטת רגל שבגינו רשאי הנושה להגיש בקשת פשיטת רגל כנגד החייב.
 • לא כל הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה נפתח בהתראת פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

נושה המתקיימים אצלו שני התנאים הבאים:

 1. הנושה מחזיק באחד מהבאים:
 2. הוצאתו לפועל של פסק הדין, הצו או השטר לא עוכבה.

למי ואיך פונים

 • בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל תוגש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לעורך דין לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לצורך הגשת הבקשה.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה להמצאת ההתראה לבית המשפט

 • בקשה להמצאה (למסירה) של התראת פשיטת רגל לחייב תוגש על ידי הנושה לבית המשפט המחוזי בשני עותקים, על גבי טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל.
 • לבקשה יצורפו:
  • התראת פשיטת הרגל.
   1. התראת פשיטת הרגל להגיש על גבי נוסח התראת פשיטת רגל.
   2. בהתראת פשיטת רגל יידרש החייב לשלם את החוב, או להבטיח את החוב (לתת ערובה), או להתפשר עליו בהסכמת הנושה או בית המשפט, תוך 7 ימים מיום המצאת ההתראה.
   3. בהתראת פשיטת הרגל יצוין במפורש שאי קיום הדרישות שבהתראה הוא מעשה פשיטת רגל אשר יוכל לשמש כבסיס לבקשת פשיטת רגל נגד החייב.
  • העתק פסק הדין, הצו או השטר המקימים את החוב.

מועד המצאת התראת פשיטת הרגל לחייב

 • על הנושה להמציא (למסור) לחייב את התראת פשיטת הרגל, החתומה על ידי בית המשפט, תוך 30 ימים מיום שאישר בית המשפט את המצאתה.

התנגדות להתראת פשיטת הרגל

מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראה

 • אם החייב חולק על האמור ההתראה בגלל גודל הסכום שנקב הנושה בהתראה עליו להודיע על כך לנושה תוך פרק הזמן שנקבע לתשלום החוב.
 • אם החייב לא הודיע לנושה על כך שהוא חולק על תוקף ההתראה בגלל הפער בסכום:
  • ההתראה תיחשב לתקפה למרות שהסכום שננקב בה גבוה מסכום החוב האמיתי.
  • אם החייב פעל באופן שהיה ממלא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל אילו הסכום שנכתב בהתראה היה סכום החוב שמגיע לנושה למעשה, החייב יראה כמי שמילא אחר הדרישות בהתראת פשיטת הרגל.
דוגמה
 • חייב נדרש בהתראת פשיטת רגל לשלם לנושה סכום של 100,000 ₪, למרות שהחוב למעשה הוא 90,000 ₪. החייב יכול לעשות אחת משתיים:
  • להודיע לנושה שהוא חולק על תקפות ההתראה בגלל הסכום השגוי שנכתב בהתראה.
  • למלא אחר הדרישות בהתראה עד לגובה הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כלומר לשלם לנושה 90,000 ₪, הוא ייחשב כמי שמילא אחר הדרישה בהתראת פשיטת הרגל.

מעשה פשיטת רגל

 • מעשה פשיטת רגל בעקבות התראת פשיטת רגל יתקיים באחת מהנסיבות הבאות:
  • החייב לא פרע את חובו ולא הגיש התנגדות להתראה תוך פרק הזמן הנקוב בהתראה.
  • החייב הגיש התנגדות להתראה, ההתנגדות נדחתה, והחייב לא פרע את החוב.
 • לאחר קיום מעשה פשיטת הרגל, הנושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח הטפסים באדיבות אתר נבו.