אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
חייב בפשיטת רגל יכול לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבל צו הפטר שיפטור אותו מחובותיו
בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר מיידי, הפטר מותנה, הפטר מותלה או לדחות את הבקשה
ככלל, הפטר לא ינתן אלא אם חלפו לפחות ארבע שנים מיום מתן צו כינוס נכסים

תקציר

חייב בפשיטת רגל רשאי להגיש בכל עת בקשה לקבלת צו הפטר.

 • באופן עקרוני, על פי הנחיית הכונס הרשמי, צריכות לחלוף 4 שנים לפחות מיום מתן צו כינוס הנכסים כדי שניתן יהיה לשקול בקשת פשיטת רגל.
 • שיקולים נוספים שישקול בית המשפט הם גילו ומצבו הבריאותי של החייב, תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב בהליך וזהות הנושים.
 • בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר מיידי, הפטר מותנה, הפטר מותלה או לדחות את הבקשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • בקשה למתן הפטר מוגשת על ידי החייב לבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל שלו.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או יצוג משפטי.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • בקשה למתן הפטר מוגשת על ידי החייב לבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל שלו.
 • על החייב לצרף לבקשת ההפטר מסמכים עדכניים הרלוונטיים לבקשה, כגון מסמכים רפואיים או מסמכים מטעם רשויות הרווחה.

קביעת מועד לדיון

הליכים קודמים לדיון

 • הנאמן נדרש להגיש לבית המשפט:
  • רשימה של נושי החייב, את החובות שהכיר בהם ואת הסכום שנפרע על חשבון כל חוב.
  • תסקיר בדבר התנהגות החייב, חובותיו ונכסיו.
   • התסקיר יוגש 15 ימים לפחות לפני הדיון.
   • העתק מהתסקיר ימסר לחייב.
 • לחייב יש זכות להגיש השגה (הסתייגות או אי הסכמה) מנומקת לתסקיר.
  • את ההשגה יש להגיש 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
  • יש למסור העתק מההשגה לכונס הרשמי 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
 • אם נושה מתנגד למתן הפטר הוא רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות.
  • ההתנגדות תוגש לפחות 3 ימים לפני מועד הדיון.
  • על הנושה למסור העתקים מההתנגדות לחייב ולכונס הרשמי.
 • הכונס הרשמי ייתן את התייחסותו לבקשה.

החלטת בית המשפט

האפשרויות העומדות בפני בית המשפט שדן בבקשה למתן הפטר:

 1. מתן צו הפטר, הפוטר את החייב מחובותיו באופן מיידי.
 2. מתן הפטר מותנה, הקובע תנאים לצורך הפטרו של החייב.
 3. דחיית בקשת ההפטר.

שיקולים למתן הפטר

 • לבית המשפט שיקול דעת רחב האם לאשר בקשה למתן הפטר.
 • השיקולים העיקריים אותם ישקול בית המשפט במסגרת הדיון בבקשת הפטר:
 1. גודל הדיבידנד ששולם לנושים:
  • ככל שאחוז גבוה יותר מסך חובות החייב שולם לנושים, כך השיקול לטובת אישור הבקשה להפטר מתחזק.
  • עם הזמן, שיקול זה נהיה פחות מכריע, ובתי המשפט אישרו בקשות להפטר גם כאשר הדיבידנד עמד על פחות מ-10%.
 2. מצבו הרפואי של החייב - מצב בריאותי רעוע מטה את הכף לטובת מתן הפטר.
 3. סיוע במימוש הנכסים - חייב אשר שיתף פעולה וסייע במימוש הנכסים מקדם את מתן ההפטר.
 4. משך הזמן בהליך - ככל שהחייב מצוי בהליך פשיטת הרגל זמן רב יותר, כך ייטה בית המשפט לאשר את בקשתו להפטר.
 5. זהות הנושים - כאשר מדובר בנושים ממסדיים חזקים (כגון בנקים או חברות ביטוח), בית המשפט עשוי להקל במחיקת החוב כלפיהם על ידי מתן הפטר, וזאת לעומת נושים פרטיים קטנים.
 6. תום הלב של החייב במסגרת ההליך יקדם את מתן הפטור, כפי שבא לידי ביטוי בבאים:
  • קיום חובות החייב במסגרת ההליך (בעיקרן הגשת דו"חות החייב ועמידה בתשלומים החודשיים).
  • ניצול מלוא פוטנציאל ההשתכרות והגדלת ההכנסות.
  • שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי והנאמן לצורך מימוש הנכסים.
  • העמדת מלוא הנכסים לשם פירעון החובות.
  • שקיפות וגילוי מלא במהלך ההליך.

סייגים למתן הפטר

 • נסיבות שבגינן ניתן לסייג הפטר הן אחת מהבאות:
  • הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל.
  • החייב התנהל בחוסר תום לב במהלך ההליך, לצורך ניצולו לרעה.
  • החייב לא ניהל פנקסי חשבונות עסקיים כמקובל ב-3 השנים שקדמו לפשיטת הרגל.
  • החייב קיבל על עצמו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון.
  • החייב לא נתן הסבר מספק מדוע היה לו הפסד או לא עמד בחבויותיו.
  • החייב יצר חובות בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עסקיו.
  • החייב גרם לנושים להוצאות מיותרות על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו.
  • החייב יצר חובות בכך שהוציא הוצאות בלתי מוצדקות בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה.
  • החייב העדיף נושה העדפה אסורה ב-3 החודשים שקדמו למתן צו הכינוס.
  • החייב הוכרז פושט רגל פעם נוספת במהלך 5 השנים שקדמו למתן צו הכינוס.
  • החייב הורשע בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.
 • בהתקיים אחת מהנסיבות לסייג הפטר, בית המשפט רשאי לעשות את כל אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא לתת הפטר.
  2. להתלות את ההפטר באחת מהדרכים הבאות:
   • להתלות את ההפטר לתקופה.
   • להתלות את ההפטר עד שישולם דיבידנד של 50% מהחובות לפחות.
  3. להתנות את ההפטר בכך שהחייב יסכים למתן פסק דין נגדו לזכות הכונס הרשמי או הנאמן על יתרת החובות שלא נפרעה עד יום ההפטר.
   • תשלום היתרה שנקבעה בפסק הדין יהיה מתוך רווחיו העתידיים של החייב או מתוך נכסים שרכש לאחר הכרזת פשיטת הרגל.
   • הליכי הוצאה לפועל לביצוע פסק הדין יפתחו רק לאחר הגשת בקשה על ידי הכונס הרשמי או הנאמן.
    • בית המשפט יקבל את הבקשה אם יוכח שהחייב רכש נכסים או שיש לו הכנסה מספקת לתשלום החובות לאחר ההפטר.
   • החייב יגיש לכונס הרשמי דו"ח שנתי ודו"חות נוספים לפי דרישת הכונס עד לקבלת ההפטר הסופי.
   • הכונס הרשמי יוכל להזמין את החייב לחקירה בבית המשפט בכל הנוגע לדו"ח שהגיש.

סייג למתן הפטר בשל העברת מרמה

 • העברת מרמה יכולה להשפיע על מתן ההפטר, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • החייב העביר את נכסיו העברת מרמה לפני שנכנס להליך פשיטת הרגל.
  • ההעברה נועדה להתחמק מנושים או שלא היתה לה הצדקה נוכח מצב עסקיו של החייב.
 • מרמה לעניין סייג זה יכולה להיות גם העברת נכסים או התחייבות להעבירם בשל נישואים.
 • בהתקיים התנאים האמורים, רשאי בית המשפט:
  • לסרב לתת צו הפטר.
  • לתת הפטר מותנה.

חובת חייב לסייע במימוש נכסים לאחר הפטר

 • חייב שקיבל הפטר חייב, על אף הפטרו לסייע לפי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם.
 • אי סיוע כאמור מהווה עבירה ועלול להביא לביטול ההפטר.

שינוי צו הפטר

 • במקרה של הפטר מותנה או מותלה, אם החייב סבור שלא יוכל למלא אחר הצו, החייב יכול להגיש בקשה לשינוי הצו.

תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל

ערעור

 • על החלטה הדוחה בקשה למתן הפטר ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • על אף שניתן להגיש בקשה למתן הפטר בכל עת, הכונס הרשמי נתן הנחיה לפיה בקשה למתן הפטר תישקל בחיוב, באופן עקרוני, רק אם חלפו לפחות 4 שנים מיום מתן צו הכינוס.
 • בקשה למתן הפטר יש להגיש כאשר החייב עומד בחובותיו בהליך: משלם תשלומים חודשיים, ומגיש את דוחותיו.
 • גם הכונס הרשמי רשאי להגיש בקשה למתן הפטר, אם הוא סבור שבהמשך ניהול הליך פשיטת הרגל אין תועלת לנושים.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים